Úrazové poistenie detí a mládeže | Allianz - Slovenská poisťovňa
Úrazové poistenie detí a mládeže

Úrazové poistenie detí a mládeže

Úrazové poistenie detí a mládeže poskytuje ochranu vo veľmi širokom spektre rizík.


V úrazovom poistení, ktoré Vám naša poisťovňa ponúka, máte možnosť zvoliť si rozsah a výšku poistnej ochrany individuálne.

 

 

Trvalé následky úrazu

 

Ak úraz zanechá poistenému dieťaťu trvalé následky, poisťovňa vyplatí poistné plnenie.

 

Od výšky telesného poškodenia je závislá forma plnenia:

  • do 75 % ako jednorazové poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy
  • od 75 % vrátane ako opakované poistné plnenie vo forme ročného doživotného dôchodku vo výške príslušného percenta

Trvalé následky úrazu s progresiou

Ďalšia možnosť poistenia trvalých následkov, kedy sa plnenie progresívne zvyšuje až na 500 %.

Smrť následkom úrazu

Ak poistené dieťa zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí ihneď oprávneným osobám poistnú sumu dohodnutú pre prípad smrti následkom úrazu.

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

 

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného dieťaťa z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Doplňujúce informácie a dokumenty k úrazovému poisteniu pre dospelých

Úrazové poistenie detí a mládeže si môžete dojednať v týchto programoch, pričom príslušné poistné podmienky nájdete priamo v konkrétnych programoch.

Allianz | Club