Investujte podľa vlastného rozhodnutia

Jednorazovo platené investičné životné poistenie
 • Ochrana finančných prostriedkov v prípade úmrtia poisteného pred výkyvmi na kapitálových a finančných trhoch až do veku 75 rokov klienta - poisťovňa vždy vyplatí najmenej to, čo bolo zaplatené
 • Poistné plnenie v prípade úmrtia nie je predmetom dedičstva, rýchly prístup k finančným prostriedkom
 • Bez skúmania zdravotného stavu
 • Nižšie poplatky za nákup podielových jednotiek pri vyššom poistnom
 • Unikátne podkladové aktíva fondov skupiny Allianz s definovaniu investičnou stratégiou a aktívnou a dynamickou správou rýchlo reagujúcou na meniaci sa trh a ekonomické signály
 • Vhodný pre klientov s rôznym rizikovým profilom (konzervatívny, vyvážený, rastový)
 • Prevod medzi fondmi na žiadosť klienta
 • Možnosť vloženia mimoriadneho poistného
 • Možnosť čiastočného odkupu finančných prostriedkov

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním do fondov.

Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

V rámci investičného životného poistenia programu Moja Stratégia si môžete vybrať z nasledovných fondov s profesionálnou správou skupiny Allianz:

Osoba poistená investičným životným poistením má v rámci tohto poistenia od jeho začiatku uzatvorenú poistnú sumu pre prípad úmrtia vo výške  5 % z hodnoty fondov bez skúmania zdravotného stavu.

Ak poistený zomrie skôr, ako dovŕši vek 75 rokov, oprávnenej osobe bude vyplatená vyššia suma a to:

 • 105 % z aktuálnej hodnoty fondov alebo 
 • zaplatené jednorazové a mimoriadne poistné, znížené o prípadné čiastočné odkupy. 

Ak nastane úmrtie neskôr, oprávnenej osobe sa vyplatí 105 % z aktuálnej hodnoty fondov.

Ak poistený zomrie počas prvých 12 mesiacov od začiatku poistenia následkom choroby alebo následkom úrazu, ktorý sa stal pred začiatkom poistenia, oprávnenej osobe bude vyplatená vyššia suma a to:

 • aktuálna hodnota fondov alebo 
 • zaplatené jednorazové a mimoriadne poistné, znížené o prípadné čiastočné odkupy.

Aktuálna hodnota fondov je určená k najbližšiemu dňu nasledujúcemu po dátume úmrtia poisteného.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu