Súhlas na účely vytvorenia návrhu poistnej zmluvy

Označením políčka súhlasu dávam Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „ASP“) dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vytvorenia návrhu poistnej zmluvy naším operatárom, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo. Tento súhlas udeľujem po dobu 2 týždňov. Beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to spôsobom uvedeným na webovom sídle Allianz – Slovenskej poisťovne. Zároveň potvrdzujem že mi boli poskytnuté informácie podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Beriem na vedomie, že Allianz – Slovenská poisťovňa  zverejňuje informácie podľa článku 13  všeobecného nariadenia o ochrane údajov na svojom webovom sídle.