Investičné oznámenia

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., obdržala dňa 25.10.2018  informáciu, že správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., získala Rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 24.10.2018 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov ku dňu 3.12.2018.

Podielový fond Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., ktorý je súčasťou podkladových aktív pre fondy investičného životného poistenia Dlhopisový dynamický fond a Allianz dlhopisový dynamický fond, sa zlúči do podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Zmena podkladového aktíva investičného životného poistenia pre fondy Dlhopisový dynamický fond a Allianz Dlhopisový dynamický fond nastane 3.12.2018. Podkladové aktívum bude po zlúčení podielových fondov nasledovné:

Podielový fond - 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Správca: IAD Investments, správ. spol., a. s.

Depozitár: Československá obchodná banka, a. s.

Mena: EUR

Druh: dlhopisový 

Rizikový faktor: nízky

Podielový fond 1.PF Slnko, o.p.f., patrí do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do podnikových a štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, peňažných nástrojov prostredníctvom vkladov v domácich a zahraničných bankách, podielových fondov a fondov obchodovaných na burze, atď. Investície sú predovšetkým v mene EUR bez regionálneho obmedzenia. Tento podielový fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk

Zvyšné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu a ďalších fondov investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 15.11.2018

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje na základe obdržania písomnej informácie, že s účinnosťou od 1.3.2018 sa mení spávca podielového fondu Allianz Global Emerging Markets Equity - A – EUR. Tento fond je podkladovým aktívom fondov Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy v investičnom životnom poistení.

Novým správcom fondu sa namiesto správcovskej spoločnosti Allianz Global Investors Ireland Ltd. stáva správcovská spoločnosť Carne Global Fund Manager (Ireland) Limited.

Táto zmena nemení stratégiu fondu popísanú v prílohe „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“ a neovplyvní ani aktuálne zloženie účtu poistníka v investičnom životnom poistení.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 28.2.2018

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že dňa 9.1.2018 obdržala infomáciu, že správcovská spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. získala Rozhodnutím Rakúskeho dohľadu nad finančným trhom zo dňa 03.11.2017 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov k 28.12.2017.

Podielový fond C-QUADRAT Global Quality ESG Fund, ktorý je v poistných zmluvách súčasťou podkladových aktív pre fond investičného životného poistenia Success Flexible, podľa tohto súhlasu zanikol zlúčením s fondom C-QUADRAT GreenStars ESG (RT). Po realizácii zlúčenia nastala odo dňa 18.01.2018 zmena podkladových aktív fondu investičného životného poistenia Success Flexible. Podkladové aktívum je po zlúčení podielových fondov namiesto doterajšieho podielového fondu nasledovné:

Podielový fond - C-QUADRAT GreenStars ESG (RT)

Správca - Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H

Sub-správca - C-QUADRAT Asset Management GmbH

Depozitár - Raiffeisen Bank International AG

Mena - EUR

Druh - akciový

Rizikový faktor - stredný

C-QUADRAT GreenStars ESG (RT) je otvorený akciový podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom podielového fondu je dosahovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu prijatím vyšších rizík. Podielový fond investuje najmenej 51% aktív do akcií a ekvivalentných cenných papierov. Zvyšné aktíva sú investované do finančných nástrojov emitovaných okrem iného štátmi a nadnárodnými spoločnosťami, do nástrojov peňažného trhu a podielových listov investičných fondov. Aktíva v podielovom fonde musia dlhodobo spĺňať tzv. "ESG" kritéria ( "Environmental", "Social", "Governance"), čo znamená, že musia spĺňať určité minimálne štandardy v environmentálnej a sociálnej oblasti ako aj vykazovať dobrú správu a riadenie.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.rcm.at

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 19.01.2018

Kontakty Infolinka