Kapitálové životné poistenie Senior | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie Senior

Poistenie Senior

Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom.

Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 95. roku života.

Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb. V prípade úmrtia následkom dopravnej nehody ponúka zvýšené plnenie.

Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj dojednanie poistenia Služba Asistent.

 

 

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia

Pri dožití sa konca poistnej doby vám vyplatíme poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s bonusovým zhodnotením rezervy. V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatíme oprávnenej osobe poistnú sumu, vo výške podľa poistných podmienok, spolu s bonusovým zhodnotením rezervy.

Rezerva poistenia sa zhodnocuje bonusovým úrokom. Bonusový úrok sa stanovuje vždy na kalendárny rok dopredu. Bonusovým úrokom sa v danom kalendárnom roku zhodnocuje rezerva životného poistenia a tiež už vytvorené bonusové zhodnotenie rezervy z predchádzajúcich rokov, podľa pravidiel a podmienok daných poistnými podmienkami. Nárok na výplatu bonusového úroku je pri poistnej udalosti alebo pri zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty.

Týmto poistením ste zabezpečený až do veku 95 rokov, pričom máte možnosť si vybrať dobu platenia poistného 5 alebo 10 rokov od začiatku poistenia.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu

Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie z dôvodu liečenia následkov úrazu vám bude vyplatená dohodnutá poistná suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, a to maximálne za obdobie 1 roka odo dňa úrazu. Počet dní strávených v nemocnici je daný počtom polnocí tam strávených.

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10 %

Ak vám úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia, zanechá trvalé následky v rozsahu minimálne 10 %, poisťovňa vám vyplatí poistné plnenie zvýšené podľa Tabuľky progresívneho plnenia za trvalé následky úrazu, ktorá je súčasťou poistných podmienok.

 

Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu

Ak vám úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia, zanechá telesné poškodenie uvedené v Tabuľke telesných poškodení, poisťovňa vám vyplatí príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Tabuľka telesných poškodení je súčasťou poistných podmienok.

Služba Asistent

Poistenie Služba Asistent vám zabezpečí poskytnutie pomoci, v prípade neočakávanej situácie, ktorá nastala v dôsledku choroby alebo úrazu a vyžaduje si hospitalizáciu v nemocnici. Rovnako tak môžete v rámci tohto poistenia využiť službu Návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného v prípade zhoršenia zdravotného stavu poisteného po predchádzajúcej hospitalizácii alebo počas pracovnej neschopnosti alebo liečenia poisteného pre chorobu alebo úraz, pre ktoré ošetrujúci lekár poisteného stanovil domáci liečebný režim alebo po úraze poisteného následkom ktorého nie je poistený schopný samostatne chodiť.


Súčasťou poistenia Služba Asistent sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.


Poskytovateľom v poistení Služba Asistent je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.

Bonusový úrok a bonusové zhodnotenie rezervy

Bonusové zhodnotenie rezervy je zhodnotenie rezervy životného poistenia o bonusový úrok v zmysle poistných podmienok.

Bonusový úrok sa stanovuje vždy na kalendárny rok vopred. Bonusovým úrokom sa v danom kalendárnom roku zhodnocuje rezerva životného poistenia príslušnej tarify, a tiež už vytvorené bonusové zhodnotenie rezervy z predchádzajúcich rokov.

Nárok na výplatu bonusového zhodnotenia rezervy vzniká v prípade zániku poistenia s výplatou odkupnej hodnoty alebo v prípade poistnej udalosti.

Kalendárny rok
Bonusový úrok
2015
1,30 % p.a.
2016
1,30 % p.a.
2017
1,00 % p.a.
2018
1,30 % p.a.
2019
1,40 % p.a.
2020
1,25 % p.a.

Doplňujúce informácie a dokumenty k programu Senior

Súvisiace odkazy

 
Platný od 1.1.2008
Allianz | Club