Slovník pojmov z oblasti poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Slovník


Agentúra
(Agency)

Obchodné zastúpenie poisťovne pre stanovenú územnú oblasť alebo činnosť. Prevažne vykonáva dojednávanie poistenia, informačnú službu, preberanie požiadaviek poistených, prípadne iné primerané, najmä obchodné činnosti.

Akceptačný list
(Letter of acceptance)

Dokument, ktorým sa potvrdzuje, že ten, kto ho vydal, vykoná operáciu označenú v akceptačnom liste a akceptuje podmienky tejto operácie. Poisťovňa akceptačným listom potvrdzuje, že akceptuje predbežné krytie poistného rizika pred uzatvorením poistnej zmluvy za stanovených podmienok. Môže ísť aj o akceptovanie poistného plnenia ako uznanie pohľadávky inej osoby.

Akvizitér
(Advertising consultant, insurance solicitor)

Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poistencov - uzatváranie poistných zmlúv. Viď heslá "maklér", "dôverník", "obchodný zástupca".

Akvizícia
(Acquisition)

Z latinčiny, získavanie nových zákazníkov, predplatiteľov, inzerentov a podobne. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov.

Alokačný pomer
(Allocation ratio)

Percentuálne rozdelenie poistného medzi zvolené investičné fondy

Anuita
(Annuity)

Pravidelná splátka dlhu. Časť splátky pripadá na zaplatenie úrokov, zvyšok na zaplatenie dlhu. Anuita je stanovená v rovnakých čiastkach. Pri rovnakej anuite sa postupom času znižuje v nej podiel úroku a rastie podiel splácania dlhu.

Asekurácia
(Assecuration)

Z taliančiny, zastaralý výraz pre poistenie.

Asistencia
(Assistance)

Pomoc (starostlivosť) poskytovaná poisťovňou (alebo inými organizáciami) osobám poisteným v zahraničných poisťovniach, na základe dohôd medzi týmito poisťovňami. Dohody určujú rozsah poskytovanej pomoci, ktorý je partnerská poisťovňa ochotná uhradiť. Rozsah pomoci je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu a organizačnú pomoc smerujúcu k uľahčeniu situácie napríklad zahraničnému turistovi po nepredvídanej náhodnej - poistnej udalosti.

Aval
(Aval)

Zmenkový alebo šekový ručiteľ. Ručiteľ (avalista) sa svojím podpisom zaručuje za niektorú osobu zainteresovanú na zmenkovej operácii a výslovne uvedenú na zmenke. Ak nie je výslovne uvedená osoba, za ktorú avalista ručí, potom platí, že ručenie sa vzťahuje na osobu, ktorá vystavila šek alebo zmenku. Avalista je takto rovnakým dlžníkom ako osoba, za ktorú sa zaručil.

Bezškodový priebeh
(claims-free record, no-claims record)

Vývoj poistenia, v ktorom sa v sledovanom období nevyskytli poistné udalosti, alebo počet a rozsah poistných udalostí je výrazne menší, ako je celkový priemer v danom poistení alebo riziku. Priaznivý škodový priebeh vedie poisťovne k tomu, že poistníkov s takýmto škodovým priebehom zvýhodňujú formou bonifikácie. Pri celkovom priaznivom škodovom priebehu v istom type poistenia môže poisťovňa aj znížiť poistné.

Bežné poistné
(Regular premium, Current premium)

Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie, ktorým je obyčajne kalendárny rok. Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobia podľa zvyklostí a podmienok jednotlivých poisťovní. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok stanovuje sa u dlhodobých poistení z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí obyčajne pridojednaní poistnej zmluvy.

Bonifikácia
(Incentive bonus)

Všeobecné poskytovanie zľavy za vopred stanovených podmienok. V poisťovníctve ide o zvýhodnenie poistníka alebo poistného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky. Poskytuje sa formou zľavy na poistnom alebo zvýhodnením (zvýšením poistného plnenia prémiou). Bonifikácia sa najčastejšie poskytuje v podobe zľavy na poistnom pri priaznivom škodovom priebehu alebo pri komplexnom poistení rizika či predmetov poistenia.

Bonus
(Bonus)

Z latinčiny "dobrý". V praxi označuje poskytnutie dobropisu zákazníkovi za splnenie stanovených alebo dohodnutých podmienok. V poistení ide o zľavu na poistnom (alebo zvýhodnenie plnenia poisťovne) za priaznivý škodový priebeh. Môže ísť o nezavinený škodový priebeh (napr. havarijné poistenie motorových vozidiel), za používanie protipožiarnych signalizačných alebo hasiacich zariadení, za komplexnosť uzavretého poistenia (riziková alebo vecná) a podobne.

Broker
(Broker - Agent)

Z angličtiny, profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií, prepravy, colných náležitostí a podobne. V poistení dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovne.

Brutto poistné

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne. Brutto poistné sa môže rozdeliť na poistné obdobia ako bežné poistné.

Cedent
(Assigner)

Z latinčiny, osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.

Cesia
(transfer / cession)

Z latinčiny, je to postúpenie práva alebo veci. Zmluva, ktorou jedna osoba (cedent) prevádza na druhú osobu (cesionár) pohľadávku, ktorú má voči dlžníkovi.

Cilmerizácia
(Zillmerisation)

Postupné odpisovanie nákladov vytvorených ako rezerva v životnom poistení. Ide o rezervu vytváranú na náklady, ktoré nevyhnutne vzniknú v jednorazových poisteniach v budúcich obdobiach počas celého spravovania poistenia.

Časová cena
(Current / Present value)

Cena veci k stanovenému termínu. V poisťovníctve ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Vypočítava sa z ceny rovnakej novej, alebo porovnateľnej veci (porovnateľnej kvality a úžitkových vlastností). Od takto stanovenej ceny sa odpočíta zrážka za opotrebenie (amortizácia) v dobe poistnej udalosti.

Dlžné poistné
(Dlžné poistné)

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne. V zásade platí, že ak ďalšie poistné nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od termínu jeho splatnosti alebo prvé poistné do troch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, poistenie zaniká pre neplnenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu).

Doba platnosti poistenia
(Insurance validity period, Period of cover)

Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byt uvedený v poistnej zmluve, pokiaľ nejde o dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len počiatok poistenia. Doba platnosti poistenia môže byt daná aj zákonom a to v zodpovednostnom poistení, napr. počas výkonu určenej činnosti, vlastníctva motorového vozidla a podobne.

Doba platnosti poistnej zmluvy
(Insurance contract validity)

Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva. Môže sa rozdeliť na poistné obdobia, na ktoré sa stanoví poistné, a v ktorých ho treba poisťovni aj uhradiť.

Dobropis poistného
(Premium credit note)

Kladný rozdiel medzi zaplateným a predpísaným poistným.

Doplnkové poistenie
(Subsidiary insurance, supplementary insurance)

Dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Slúži na rozšírenie poistného krytia čo do rizika, poistnej sumy alebo miestnej platnosti poistenia.

Dozorný orgán nad poisťovníctvom
(Insurance market Supervisory Authority)

Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti, schvaľuje všeobecné poistné podmienky. Navrhuje právne normy v oblasti poisťovníctva. Jeho zmyslom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. V zmysle zákona o poisťovníctve vykonáva funkciu dozorného orgánu - dozor nad poisťovníctvom pre územie SR Národná banka Slovenska (označuje sa tiež ako "štátny dozor").

Dožitie
(Maturity)

Dožitie do stanoveného alebo dohodnutého veku. V poisťovníctve ide o dožitie sa konca poistenia alebo dohodnutej doby v poistnej zmluve. Môže ísť o predčasné dožitie alebo opakované dožitie. V prípade predčasného dožitia ide o úmrtie. Opakované dožitie predstavuje vlastne opakované dožitie sa termínu, v ktorom sa má vyplatiť poistné plnenie z titulu najmä dôchodkového poistenia.

Dôverník

Externý pracovník podniku vykonávajúci dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť, za ktorú dostáva dohodnutú odmenu. V poisťovníctve ide o činnosť dojednávania poistení (nábor) a ich správu (inkaso poistného, zrážky poistenia zo mzdy, informačná činnosť a podobne), likvidácie poistných udalostí a oceňovania telesných poškodení lekármi. Odmeny sú pevné alebo pohyblivé, podľa dosiahnutého výkonu (napr. produkčné odmeny - provízie) a sú súčasťou mzdových nákladov poisťovne.

EML
(EML (Estimated Maximum Loss))

Skratka z angličtiny (Estimated Maximum Loss) používaná v poisťovníctve. Označuje odhadovanú maximálnu škodu a slúži pri kalkulácii a rozhodovaní sa poisťovní a zaisťovní o zaistení.

Ekonomika poistenia

Skúma ekonomické vzťahy súvisiace s poisťovaním. Zaoberá sa posudzovaním a hodnotením rizika, vzťahmi zákazníka k poisteniu, ekonomickými princípmi poisťovania, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe poistných produktov a pri stanovení základných pravidiel a stratégie rozvoja poistenia.

Exot

V poisťovníctve označenie málo sa vyskytujúcich poistení (napr. umeleckých zbierok a podobne). Poistenie sa dojednáva so špecifickými poistnými podmienkami, podľa povahy poistenej veci a požiadaviek poisteného. Pre takéto poistenia nie sú vypracované tlačivá poistných zmlúv a dojednávajú sa na všeobecných poistných zmluvách.

Fixné poistné
(fixed premium)

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení. Pri uzavretí poistnej zmluvy sa na jednotlivé poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré je nemenné počas celej poistnej doby. Zmena poistného sa môže realizovať len na základe vzájomnej dohody medzi poisťovateľom a poistníkom.

Fond rezerv poistného
(Life insurance reserve fund)

Účelový poistný fond (matematické rezervy) určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení (rezervotvorných poistení). Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami v rezervotvorných poisteniach a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní.

Fond zábrany škôd
(Loss prevention fund)

Účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení. Pritom ide aj o vývoj a zavádzanie nových strojov a zariadení znižujúcich riziko vzniku rôznych havárií, alebo rozsah škôd. Súčasťou zábrannej činnosti poisťovní je aj propagácia zábranných a bezpečnostných opatrení. Fond sa tvorí z príspevku na zábranu škôd ktorý je kalkulovaný v brutto poistnom.

Formy poistenia
(Legal forms of insurance)

Vyjadrujú spôsob vzniku poistenia. Poistenie sa vykonáva v SR podľa zákona o poisťovníctve ako zmluvné poistenie, a to dobrovoľné a povinné a ako zákonné poistenie.

Franšíza
(Franchise)

Z francúzštiny, znamená "oslobodenie od verejných poplatkov". V poisťovníctve ide o sumu (dojednanú v poistnej zmluve) do výšky, ktorej poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Právny poriadok v SR pozná franšízu ako jednu z foriem spoluúčasti (podmienená spoluúčasť). Franšíza je potom dohodnutá suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie. Ak je poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovňa poskytne celé poistné plnenie.

Garančná lehota
(Waiting period)

Ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie zo životného poistenia v prípade úmrtia v dôsledku ochorenia. Poisťovňa preveruje, či poistený o chorobe vedel, alebo mohol vedieť. Poistné plnenie sa poskytuje len vtedy, ak poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy o svojej chorobe nevedel. Niekedy sa v odbornej literatúre označuje aj ako karenčná lehota.

Havarijné poistenie motorových vozidiel
(Motor hull insurance)

Zmluvné - dobrovoľné poistenie motorových vozidiel, pre prípad ich poškodenia alebo zničenia, najmä ich prevádzkou (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká ako je živel, odcudzenie vozidla alebo jeho časti. Okrem toho je možné pripoistiť aj poškodenie alebo odcudzenie batožín, úraz prepravovaných osôb, prevádzkové škody a podobne. Havarijné poistenie dopravných prostriedkov pre prípad ich poškodenia alebo zničenia sa v zahraničí označuje ako kasko poistenie.

Havarijný certifikát

Správa vystavená havarijným komisárom, ktorá môže mať podobu stručnejšiu (bez obhliadky) alebo podrobnejšiu (s obhliadkou a fotodokumentáciou, prípadne ďalšou dokumentáciou). Správa obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.

Havarijný komisár
(Special claim adjuster, Avarage adjuster)

Fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na zásielkach počas prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne.

Hlavné poistenie
(Main insurance)

Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka. Možno k nej dojednať dodatky po zvážení možného pripoistenia, prípadne uzatvoriť osobitné poistné zmluvy na ďalšie riziká, ktoré ohrozujú poistníka.

Hlásenie škody (poistnej udalosti)
(Claim notification)

Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia. Treba ho realizovať písomnou formou a bez zbytočného odkladu, pričom poisťovňa musí mať možnosť preveriť všetky náležitosti poistnej udalosti a rozsah strát, ktoré spôsobila.

Hromadné (skupinové) poistenie
(Group insurance, Blanket policy)

Poistenie skupín poistencov, ktoré sa obyčajne vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov, na základe rámcovej poistnej zmluvy. Neuzatvárajú sa poistné zmluvy s jednotlivými účastníkmi poistenia (poistencami), ale účastníci dostávajú poistné podmienky a zapisujú sa do zoznamov, ktoré sú súčasťou rámcovej zmluvy. Poistenie je uzavreté zaplatením poistného často v cene inej poskytovanej služby. Ide zvyčajne o poistenie zájazdov cestovných kancelárií, poistenie žiakov na školách a podobne.

Indexácia poistnej zmluvy

Je forma ochrany pred infláciou. Indexáciou sa zvyšujú poistné sumy hlavného poistenia a pripoistení. Indexácia je automatická. Vykonáva sa na základe súhlasu klienta pri podpise zmluvy, zväčša vo výročný deň.
Uplatňuje sa iba pri poistných zmluvách s bežne plateným poistným počas celej doby platenia poistného okrem posledných troch rokov platenia poistného. 

Inkaso
(Collection of premium)

Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka. V poisťovníctve sa týmto pojmom chápe inkaso poistného pri uzavretí poistnej zmluvy alebo výber dlžného poistného pri intervencii. Niekedy sa tak označujú aj celkové získané príjmy poisťovne.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Obvykle prináša vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, ako v prípade kapitálového životného poistenia. Klient si väčšinou môže zvoliť z ponuky niekoľkých investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Zhodnotenie finančných prostredkov však nie je garantované a investičné riziko znáša v plnej miere klient. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií. Kvôli optimalizácii zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.

Jednorázové poistné
(Single premium)

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratší ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné alebo dôchodkové.

Kalkulované škody
(Claim statement, expected claim costs, expected loss)

Ide o netto poistné, teda časť poistného, ktorá je v kalkulácii určená na poistné plnenie (náhrady). Obsahuje aj výkyvovú prirážku pre vznik nadpriemerných škôd v budúcich obdobiach. Kalkulované škody sú nákladom poisťovne. Rozdiel medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami sa zúčtuje so základným poistným rezervným fondom, alebo fondom rezerv poistného (v životných a dôchodkových poisteniach). Ak sú poistné plnenia nižšie, rozdielom sa uvedené fondy dotujú a ak sú vyššie, rozdiel sa z fondov čerpá.

Kalkulácia poistného
(Premium calculation)

Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná čiastka môže byť pre obe riziká rovnaká alebo si klient môže zvoliť zvláštnu poistnú čiastku pre prípad smrti a zvlášť poistnú sumu pre prípad dožitia. Okrem toho ponúka garantované zhodnotenie finančných prostriedkov. Kvôli optimalizácii zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.

Kaptívna poisťovňa
(Captive insurance company)

Z angličtiny - captive insurance company. Je to poisťovacia spoločnosť, ktorej zakladateľom je podnikateľský subjekt, napríklad veľký priemyselný koncern alebo podnik. Zámerom založenia takejto poisťovne je poisťovanie svojich poistných rizík. Je to možné v takom prípade, ak má tento podnikateľský subjekt dobre rozptýlené poistné riziká, takže si môže dovoliť určitú formu samopoistenia a vytvárať a spravovať vlastný rezervný fond.

Kargo
(Cargo, ship load, shipload)

Zo španielčiny - náklad lode; tovar zverený na lodnú prepravu. V poisťovníctve ide o poistenie prepravovaného tovaru, resp. o poistenie lodného nákladu.

Kasko
(Motor hull, Casco)

Zo španielčiny - trup (lode, lietadla a pod.). V poisťovníctve ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Používa sa tiež pojem "havarijné poistenie", napríklad havarijné poistenie motorových vozidiel, lodí a pod.

Kombinované poistenie
(Combined insurance, blanket insurance, Comprehensive insurance)

Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byt dojednané (napr. živelné v majetkových poisteniach, alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). Kombinácia rizík môže byt pevná, ak nie je možnosť výberu alebo voľná, pri ktorej si poistený vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako "združené", napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

Koniec poistenia
(Policy expiration)

Termín (dátum, čas), v ktorom poistenie zaniká. Pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri dlhodobých poisteniach sa buď dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy (napr. pri životnom poistení), alebo je daný zánikom poistnej zmluvy. Koniec poistenia je dôležitý z hľadiska vzniku a zániku práv poisteného na poistné plnenia a práv poisťovne na úhradu poistného.

Koniec poistnej doby
(Termination)

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Používa sa pri poisteniach dohodnutých na určitú dobu (poistnú dobu). Koniec poistnej doby musí byť na takejto zmluve jednoznačne uvedený.

Krycí list
(Binder, Letter of acceptance, Cover note)

Písomné potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného (alebo podľa dohody s inou poisťovňou aj za jej poisteného) splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného. Krycí list nahrádza poskytnutie preddavku na poistné plnenie.

Likvidačná správa
(clams adjusting report)

Opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti.

Likvidita
(Solvency)

Schopnosť podniku uhradiť všetky svoje záväzky v danom termíne. V poisťovnícte ide o schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný podnikový fond.

Likvidácia poistných udalostí
(Claims adjustment, claim settlement)

Pracovný proces zabezpečujúci poskytnutie konečného efektu z poistenia a to poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Proces obsahuje registráciu poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadku poškodenej veci, korešpondenciu a šetrenie, výpočet poistného plnenia (poistnej náhrady) a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti. V užšom zmysle slova ide len o práce spojené s vlastnou likvidáciou t.j. obhliadka a výpočet škody.

Lomené poistenie

Situácia, pri ktorej dochádza k poisteniu prepravovanej zásielky u dvoch poisťovní napr. pri dopravnej parite FOB prístav nalodenia alebo fco hranica. V prípade vzniku poistnej udalosti, ak nebol poškodený obal zásielky, ale len jej obsah, dochádza k problémom pri preukazovaní, na ktorom úseku ku škode došlo a teda ktorá poisťovňa má hradiť vzniknutú škodu. Pri prechode rizika v uvedených dopravných paritách (i ďalších) nedochádza ku kvalitatívnej prebierke tovaru, iba k vonkajšej obhliadke či obal nie je poškodený.

Majetková škoda
(Property damage, Damage to property)

Poškodenie hmotných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve poisteného, alebo poškodeného. Predstavuje znemožnenie úplného, alebo čiastočného využívania majetku. Majetková škoda sa dá jednoznačne vyčísliť. Má charakter čiastočnej škody (poškodená vec sa dá opraviť), alebo totálnej škody (poškodená vec sa z technického hľadiska nedá opraviť, alebo jej oprava je nákladnejšia ako cena novej veci, alebo cena veci v čase jej poškodenia).

Majetkové poistenie
(General insurance business, property insurance, insurance against damage to property)

Všeobecné označenie pre poistenie vecí. V majetkovom poistení rozlišujeme najmä tieto hlavné druhy: poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov, poistenie vecí proti rôznym rizikám, najmä živelným. Veci je možné poistiť napr. proti poškodeniu atmosferickými zrážkami, vodou z vodovodných zariadení, lomu strojov, rozbitiu skiel a podobne.

Malus
(Malus, claim penalty)

Z latinčiny "zlý". V poisťovníctve ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok priebehu poistenia, alebo horšieho ako stanoveného (kalkulovaného) rizika. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Miestna platnosť poistenia
(Local validity)

Územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a tým aj poistného plnenia. Škodu, ktorá vznikla mimo tohto územia, poistenie nekryje. Najčastejšie je územná platnosť, najmä v majetkových a zodpovednostných poisteniach, stanovená na územie štátu sídla poisťovne, ktorá uzavrela poistenie. Miestna platnosť môže byť určená aj na poistený dom, domácnosť a podobne.

Mimoriadne poistné
(Extra premium)

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia.

Minimálna poistná suma
(Minimum sum insured)

Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení. Predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika.

Naturálne plnenie
(Benefit in kind)

Vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené. Môže to byť lekárske ošetrenie, lieky, zabezpečenie náhradného autobusu po dopravnej nehode. Naturálne plnenie poisťovne musí byť dohodnuté v poistnej zmluve.

Nebezpečenské spoločenstvo

Dobrovoľné alebo povinné združenie poistníkov v poistnom fonde s rovnakým resp. spoločným nebezpečenstvom či poistným rizikom.

Neplatnosť poistenia
(Invalidity, invalid insurance)

Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov v poistnej zmluve uvedených (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne).

Neprijateľné riziko
(uninsurable risk)

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Ide najmä o prípady neprimeraného rizika pre poisťovňu, napr. chorého alebo prestárleho občana, alebo iné vážne poškodenie hmotného majetku, ktorý sa má poistiť.

Nábor poistenia
(Canvassing insurance)

Súbor pracovných postupov súvisiacich s dojednávaním poistenia a jeho správou. Ide o obchodnú činnosť, ktorej základom je vhodné a účelné pôsobenie na klienta propagačnými, reklamnými a agitačnými prostriedkami, s cieľom presvedčiť ho o výhodách poistenia a poistenie uzavrieť. U existujúcich poistných zmlúv pôsobí na ich udržanie a také úpravy, ktoré vyhovujú zákazníkovi. Z tohto dôvodu vykonáva osobné vymáhanie dlžného poistného, zisťuje nevyhnutné údaje k poisteniu. Nábor poistenia vykonávajú obchodní referenti, obchodní zástupcovia, dôverníci, sprostredkovatelia a iní poverení pracovníci poisťovne. Útvary zaoberajúce sa náborom poistenia sa označujú aj ako "obchodná služba".

Náhodná udalosť
(fortuitous happening)

Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o udalosť neočakávanú, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený, alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť.

Náhrada škody
(Allowance, Compensation)

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byt úplné alebo čiastočné a rozsah odškodnenia je obyčajne uvedený vo všeobecnosti v právnych predpisoch.

Následná škoda
(Consequent damage, Indirect damage)

Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne). V niektorých prípadoch môže byť predmetom poistnej náhrady, resp. aj poistenia.

Obchodný zástupca
(Commercial agent, sales representative, representative)

Profesionálny pracovník poisťovne vykonávajúci nábor poistenia (dojednávanie poistných zmlúv) v teréne. Na svojich obchodných výsledkoch je obyčajne zainteresovaný podielovou mzdou, alebo produkčnou odmenou, či províziou.

Objem poistného
(Premium volume)

Výška prijatého poistného za celú poisťovňu, skupinu poistení, poistné odvetvie, alebo jednotlivé poistné druhy. Môže sa rozlišovať na prijaté poistné, alebo kmeňové poistné. Objem prijatého poistného predstavuje základ príjmov poisťovne - jej výnosy.

Ocenenie rizika
(Risk underwriting)

Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité pre stanovenie poistných podmienok a sadzby poistného.

Ocenenie škody
(Claim appraisal)

Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení. Ocenenie sa vykonáva na základe právnych a cenových predpisov.

Oceňovanie
(Underwriting)

Stanovenie hodnoty, alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.

Odovzdané zaistenie
(Autwards reinsurance)

Zaistenie rozdelené medzi viacerých zaistovateľov. Generálny zaistovateľ v prípade vysokého rizika ponúka časť zaistenia iným zaistovateľom.

Odstúpenie od poistnej zmluvy
(avoidance of a contract, withdrawal from a contract)

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje a pokiaľ by poisťovňa poznala správne údaje, poistenie by vôbec neuzavrela. V takom prípade môže odstúpiť od poistenia a poistenie je neplatné od začiatku pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok na jeho dojednanie.

Ohlásenie škody
(declaration of loss, Claim notification)

Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode, ktorá je poisteným krytá. Ohlásenie sa vykonáva písomne (ohláška o škode, oznámenie o škode). Môže byt aj ústne, alebo telefonické ohlásenie, ktoré sa neskôr potvrdzuje písomne so všetkými poisťovňou požadovanými údajmi. Písomné oznámenie jednoznačne definuje a identifikuje vzniknutú škodu.

Plnenie

Uspokojenie oprávnených nárokov, vyplývajúcich zo záväzkov prevzatých oprávneným a povinným subjektom. V poisťovníctve ide o poskytnutie poistného plnenia (resp. poistnej náhrady) za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, alebo právneho predpisu.

Podielová jednotka

Počiatočné podielové jednotky sa nakupujú:
- za bežné poistné platené počas prvých dvoch rokov platenia poistného (s výnimkou poistného za dynamiku**), a to aj v prípade, ak v tomto období bola vykonaná zmena vo výške poistného (s výnimkou zmeny výšky poistného z dôvodu dynamiky).
- za každý prírastok poistného*** po dobu zvýšenia poistného, maximálne však po dobu dvoch rokov od účinnosti zmeny výšky poistného (s výnimkou zmeny výšky poistného z dôvodu dynamiky)
V prípade, ak počas vyššie uvedenej doby plynúcej od zvýšenia poistného bude bežné poistné znížené, od účinnosti zmeny zníženia bežného poistného sa počiatočné podielové jednotky budú nakupovať za kladný rozdiel medzi prírastkami*** a úbytkami poistného****.

Akumulačné podielové jednotky sa nakupujú:
- za bežné poistné, alebo jeho časť, ktorá nie je určená na nákup počiatočných podielových jednotiek, až po prvých dvoch rokoch platenia bežného poistného (aj v prípade, ak v tomto období bola vykonaná akákoľvek zmena vo výške poistného),
- jednorazové poistné,
- mimoriadne poistné,
- poistné za dynamiku
**

Vymedzenie pojmov
** Poistné za dynamiku - je rozdiel medzi bežným poistným s prijatou dynamikou a bežným poistným pred prijatím dynamiky.
*** Prírastok poistného - rozdiel medzi výškou bežného poistného po a pred účinnosťou zmeny (zvýšenia) poistného na základe žiadosti poistníka (s výnimkou poistného za dynamiku**).
****Úbytok poistného - rozdiel medzi výškou bežného poistného pred a po účinnosti zmeny (zníženia) poistného na základe žiadosti poistníka (s výnimkou poistného za dynamiku**).

Podpoistenie

Podpoistenie je podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v uzavretej poistnej zmluve. Ide o stav, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote. Pre predídenie podpoisteniu sa odporúča klientom pri podpise zmluvy aktivácia automatickej indexácie poistnej zmluvy.

Poistenec (poistený)

Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou.

Poistenie

Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok je realizovaný za úplatu, t.j. poistné. Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdeľovania peňažných zdrojov - rezerv, ktoré vykonáva špecializovaná komerčná organizácia - poisťovňa.

Poistenie liečebných nákladov

Druh rizikového poistenia, ktorým sa poisťujú osoby na úhradu liečebných nákladov v prípade ochorenia, alebo úrazu. Poistenie sa zatiaľ realizuje v SR len pre pobyt poistených v zahraničí. Toto poistenie ďalej zahrňuje ambulantné liečenie, predpísané lieky, prepravu do nemocnice, hospitalizáciu, spätnú prepravu pacienta do vlasti, prípadne prepravu telesných pozostatkov zosnulého poistenca.

Poistenie majetku

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poistných podmienok postihla poistený majetok. Majetok je možné poistiť na rôzne riziká. Základným rizikom sú živelné udalosti.

Poistenie osôb

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Základnými rizikami sú úraz, úmrtie, dôchodkové pripoistenie, pohrebné poistenie a podobne.

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Druh poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie zákazníkovi, ktorý utrpel škodu používaním výrobku, ktorý vyrobil poistený a za túto zodpovedá v zmysle stanovených poistných podmienok. Ide o škody spôsobené najmä chybami v konštrukcii výrobku, nesprávnym, alebo neúplným návodom na používanie a podobne.

Poistenie zodpovednosti za škody

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie tomu, komu poistený zodpovedá za škodu, ktorú mu spôsobil svojou činnosťou.

Poistenie úrazu

Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným úrazom. Často sa označuje aj ako úrazové poistenie.

Poistenosť

Jeden z ukazovateľov úrovne rozvoja poistenia. Vyjadruje pomer medzi poisteniami spravovanými poisťovacím podnikom a celkovou možnosťou poisťovania na poistnom trhu. Celková možnosť poisťovania je daná rozsahom poistného poľa. Poistenosť sa udáva v percentách. V podmienkach konkurencie vyjadruje úspešnosť konkrétnej poisťovne na poistnom trhu.

Poistiteľné riziko

Riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle poistnotechnických podmienok prijať do poistenia.

Poistná doba

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Poistná hodnota

Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného.

Poistná matematika

Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, tarifov, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného.

Poistná náhrada

Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený, alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov.

Poistná ochrana

Riziko, alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.

Poistná politika

Súbor taktických a strategických opatrení smerujúcich k dosiahnutiu proporcionálneho rozvoja poistenia v danej poisťovni, alebo na danom poistnom trhu.

Poistná rezerva (rezerva poistného)

Časť poistného určená v kalkulácii na krytie budúcich nárokov poisteného, prípadne na krytie mimoriadneho výskytu škôd. Obyčajne sa v poisťovacej praxi týmto pojmom označujú účelové poistné fondy, alebo aj výkyvová prirážka kalkulovaná v netto poistnom.

Poistná suma

Je v poistnej zmluve dohodnutá alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

Poistná udalosť

Udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. Charakteristika udalosti musí zodpovedať dohodnutým poistným podmienkam. V praxi sa používa aj pojem "škoda". Poisťovňa obyčajne poskytuje náhradu škody len v zodpovednostnom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody (napr. poskytuje sa dojednaná poistná suma, strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne).

Poistná zmluva

Právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia. Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy. Často sa tomuto dokumentu hovorí i poistka.

Poistná známka

Je potvrdením o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné dohodnutie - (podpisom poistnej zmluvy) pri krátkodobých poisteniach, ako napríklad pri dopravnom poistení batožín a tovarov.

Poistné

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení.

Poistné fondy

Podľa zákona o poisťovníctve sa používa pojem "účelové poistné fondy". Ide o rezervné fondy poisťovne s osobitným určením pre poskytovanie poistných plnení. Oproti ostatným podnikovým fondom majú niekoľko špecifík. Jednou z nich je, že sa tvoria z nákladov a tiež zo zisku. Viď heslá "základný rezervný fond", "fond rezerv poistného", "devízový rezervný fond", "fond zábrany škôd".

Poistné krytie

Je súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada. Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla. Ďalšími sú údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

Poistné obdobie

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluva podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.

Poistné odvetvie

Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského poisťovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti za škody, nemocenské a dôchodkové poistenie t.j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Poistné operácie

Súbor pracovných postupov, ktoré sú realizované poisťovňou v súvislosti s poisťovacou činnosťou v prospech poistených. Sú obsiahnuté vo všetkých pracovných procesoch poisťovne.

Poistné podmienky

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného.

Poistné pole

Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov (existujúcich v danom štáte, alebo na teritóriu, na ktorom pôsobí poisťovňa), ktorý je možné poistiť. V podmienkach trhového mechanizmu vyjadrujú kapacitu poistného trhu. Obsadenie poistného trhu sa hodnotí ukazovateľom "poistenosť".

Poistné právo

Je časťou právnej vedy, ktorá skúma a rieši právne problémy poistenia, poisťovníctva a poistných vzťahov.

Poistné riziko

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistnotechnických podmienok.

Poistné tarify

Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistnotechnických metód. Stanovuje sa buď v absolútnych hodnotách ako poistné, alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu (napr. z hodnoty poistenej veci, z poistnej sumy a podobne).

Poistník

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Poistný maklér (broker)

Je profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií. V poisťovníctve dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti.

Poistný trh

Spoločenské prostredie a územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia (poisťovacie služby). Poistný trh je živý, dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. Snahou poisťovní je presadiť sa na trhu a dosiahnuť na ňom rozhodujúce postavenie. Trh aktívne pôsobí na kvalitu a rozsah služieb a na ich cenu.

Poistný vzťah

Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporené právnymi predpismi a ekonomickými závislosťami. Vzťahy musia byť korektné a sú postavené na vzájomnej dôvere obidvoch partnerov.

Poisťovacia spoločnosť

Hospodársky subjekt zaoberajúci sa poisťovaním alebo zaisťovaním . Poisťovacie spoločnosti môžu mať rôzne organizačné formy, ktoré sú uvedené v zákone o poisťovníctve.

Poisťovacia činnosť

Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení (náhrad) za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Za poisťovaciu činnosť sa považuje i zaisťovacia činnosť. Viď heslá "sprostredkovateľ poistenia" a "zaistenie".

Poisťovací monopol

Poisťovacia spoločnosť, ktorá má dominantné postavenie na poistnom trhu. Dominantné postavenie môže byť dané rozhodujúcim postavením na trhu pri pôsobení viacerých poisťovní. Vtedy monopolná poisťovňa diktuje podmienky správania sa na poistnom trhu. Dominantné postavenie poisťovne môže byť dané aj pôsobením jedinej poisťovne na trhu ako to bolo v bývalej ČSFR do roku 1991 alebo tým, že dozorný orgán, alebo zákonodarca povolí výkon niektorého poistenia len jednej poisťovne (napr. zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel môže vykonávať v Slovenskej republike len Slovenská poisťovňa, a.s.).

Poisťovanie

Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia. V širšom zmysle slova ide o celý súbor pracovných postupov súvisiacich s poisťovacou činnosťou. Patrí sem nábor poistenia, reklama, dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.

Poisťovateľ

Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľskú firmu.

Poisťovníctvo

Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia (v zahraničí sa označuje ako "poisťovací priemysel"). Podľa právnych predpisov môžu poisťovne vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť.

Poisťovňa

Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byt špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektoré riziká, alebo je univerzálnou poisťovňou.

Poplatok za počiatočné náklady

Poplatok účtovaný pri zrušení poistnej zmluvy s výplatou odbytného alebo pri prevedení na poistenie v splatenom stave hradený znížením počtu počiatočných podielových jednotiek.

Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy

Poplatok účtovaný pri zrušení zmluvy s výplatou odbytného hradený znížením počtu akumulačných podielových jednotiek.

Portfólio

Z francúzštiny (portefeuille), všeobecne znamená obchodná zásoba zmeniek. V poisťovníctve ide o súbor spravovaných dlhodobých poistných zmlúv.

Povinné poistenie

Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mat v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.

Premlčanie

Doba, po ktorú môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému (fyzickej, alebo právnickej osobe). Ak uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie. Ak nenamieta, premlčanie môže povinný záväzok poskytnúť. V poisťovníctve ide o vymáhanie poistných náhrad uplatnených po zákonom stanovenej lehote. Poisťovňa môže nároky z poistenia uznať tým, že nenamieta premlčanie a poistnú náhradu vyplatí napriek tomu, že podľa právnych predpisov na ne nie je nárok.

Pripoistenie

Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia. Často sa realizuje v kombinovaných poisteniach. Ide napr. o pripoistenie motorového vozidla pri cestách do zahraničia a podobne.

Provízia

Z latinčiny, odmena obchodnému zástupcovi, alebo inému sprostredkovateľovi obchodu za činnosť spojenú s uzavretím obchodu. V poisťovníctve ide o odmeňovanie obchodných zástupcov a externých pracovníkov vykonávajúcich dojednávanie poistných zmlúv a údržbu poistení. Viď heslá "nábor poistenia", "obchodný zástupca", "dôverník". V poisťovacej praxi sa označuje aj ako "produkčná odmena", "inkasná odmena".

Regres (Postih)

Predstavuje vymáhanie záväzku (ktorý sa už vyplatil poistenému) od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť. Toto právo prechádza na poisťovňu na základe uzavretej poistnej zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že sa poskytlo poistné plnenie, a to len do jeho výšky.

Rezervotvorné poistenia

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. V týchto poisteniach sa poistná náhrada vždy vyplatí a to buď poistenému, alebo pozostalým alebo inej "výhodou poctenej" osobe.

Riziko

Neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať. Prirodzenou snahou je neistotu znižovať a pokiaľ to nejde, je nutné sa pripraviť na to, že vzniknuté škody sa musia nahradiť. Na takýto účel sa vytvárajú hmotné a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie. Viď heslá "rizikové poistenia", "poistiteľné riziko".

Rizikové poistenia

Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu. Poisťovňa poskytne poistnú náhradu aj v prípade, že udalosť vznikne v čase, keď nebolo zaplatené poistné. Rovnako sa poskytne poistná náhrada aj keď udalosť vznikne často, niekoľkokrát po sebe.

Rozsah poistného krytia

Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.

Rámcová poistná zmluva

Poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá riadi viac samostatných hospodárskych subjektov. Stanovuje základné poistné podmienky a rozsah poistného krytia.

Sadzba poistného

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V niektorých prípadoch sa stanovuje v absolútnej hodnote v korunách, a to najmä v krátkodobých poisteniach. Vyratúva sa na základe štatistických údajov a pomocou metód poistnej matematiky. Je to relatívne vyjadrenie ceny poistného rizika.

Slovenská asociácia poisťovní

Bola zaregistrovaná dňom 31.12.1993 so sídlom v Bratislave. Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam, spolupráca v záujme spoločných potrieb poisťovní. Zastupuje členské poisťovne v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracováva odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov. Pôsobí tiež pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami. Podporuje rozvoj vedeckej činnosti týkajúcej sa poisťovníctva, vydáva odborné časopisy a publikácie. Organizuje a sprostredkováva výchovu a vzdelanie pracovníkov poisťovní a výmenu skúseností, aj so zahraničím.

Solventnosť

Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase. V poisťovníctve to znamená schopnosť poisťovne plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.

Spoluúčasť

Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Sprostredkovateľ poistenia

V poistení dojednáva poistenie v prospech istej poisťovne. V zahraničí vykonávajú niektoré brokerské firmy aj oceňovanie rizík, poradenskú činnosť, sami tvoria poistenia a ponúkajú ich poisťovniam, zastupujú poistených voči poisťovniam a podobne. Svoju činnosť vykonávajú za úplatu (províziu), ktorá je kalkulovaná v poistnom. V poslednom období u nás začínajú činnosť aj sprostredkovateľské organizácie a firmy. Najčastejšie sa používa pojem "maklér", alebo "sprostredkovateľ".

Storno poistného

Pracovný postup predstavujúci zrušenie predpisu poistného na dané účtovné obdobie v prípade zániku poistenia.

Škoda

Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady keď škoda zodpovedá dohodnutým, alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa zjednodušene v praxi označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie.

Špecifické poistné podmienky

Konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizuje všeobecné poistné podmienky najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.

Tarify poistného

Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistnotechnických metód. Stanovuje sa buď v absolútnych hodnotách ako poistné, alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu (napr. z hodnoty poistenej veci, z poistnej sumy a podobne).

Univerzálna poisťovňa

Poisťovňa, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť pre všetky druhy rizík vo všetkých poistných odvetviach, a zaistenie.

Úhrada poistného

Zaplatenie predpísaného poistného na dohodnuté alebo stanovené poistné obdobie. Podľa našich právnych predpisov čiastočná úhrada nie je žiadna úhrada a posudzuje sa, akoby poistné nebolo zaplatené vôbec.

Úprava poistného

Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému. Úprava poistného si vo väčšine prípadov vyžaduje zánik pôvodného a vznik nového poistenia.

Účet poistníka

Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve.

Valorizácia poistných plnení

Zvýšenie pôvodne stanoveného základu poistných plnení v závislosti od inflačných trendov. Ide najmä o valorizáciu poistných plnení v životných a dôchodkových poisteniach.

Vinkulácia

Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia vkladu, cenného papiera alebo inej hodnoty na dohodnuté podmienky. V poisťovníctve ide napríklad o viazanie poistného plnenia v prospech banky, ktorá poskytla poistenému úver a podobne.

Vyššia moc

Rozhodnutie alebo udalosť, ktoré nemôže občan ovplyvniť. Ide o rozhodnutie štátnych orgánov alebo zásah prírodných síl.

Výluka z poistenia

Udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. Napríklad vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, koróziou, bežným užívaním a prevádzkou poistených vecí. Výluky spresňujú rozsah poistného krytia. Ide o osobitné klauzuly v poistných podmienkach a poistných zmluvách, ktoré označujú prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť.

Výška škody

Finančné vyjadrenie majetkovej, zdravotnej alebo inej spôsobenej ujmy. Finančné vyjadrenie vychádza z právnych a cenových predpisov alebo zo vzájomnej dohody zúčastnených strán.

Všeobecné poistné podmienky

Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.

Zahraničné poistenie

Poistenie rizík, ktoré vznikajú poisteným subjektom v zahraničí. Môže sa realizovať (pri platení poistného aj poistných plnení) v cudzej mene. Od domáceho poistenia sa líši nielen územnou platnosťou poistenia, ale aj rizikami a poistnými podmienkami.

Zaistenie

Zjednodušene povedané ide o poistenie poistenia. Poisťovňa v prípade veľkého rizika rozdelí toto medzi viacerých poisťovateľov formou zaistenia. Jednou z metód zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere ako si rozdelili poistné.

Zaisťovňa

Právny a podnikateľský subjekt zaoberajúci sa špeciálnou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.

Zavinenie

Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Pri zavinení sa skúma rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.

Začiatok poistenia (vznik poistenia)

Je termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.

Zelená karta

Zvláštne potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie. Zelená karta sa vydáva na základe Dohody o zelených kartách, ktorá je zastrešovaná Radou kancelárií v Londýne.

Zábrana škôd (zábranná činnosť)

Činnosť poisťovní zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika a rozsahu škôd. Táto činnosť sa realizuje formou poskytovania finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia, výchovou a propagačnou činnosťou. Označuje sa tiež ako zábranná činnosť poisťovní.

Základný rezervný fond

Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve. Slúži na krytie výkyvov medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami. Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných náhrad a kalkulovanými škodami. Ak sú skutočné poistné náklady vyššie, rozdiel sa čerpá zo základného rezervného fondu.

Zákon o poisťovníctve

Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formy poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov. V súčasnosti je platný Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve s účinnosťou od 1.3.1991, v znení ďalších zákonov - a to Zákona SNR č. 25/1992 Zb., Zákona SNR č. 197/1992 Zb.

Zákonná zodpovednosť

Zákonom stanovená povinnosť nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená inému. Vo väčšine prípadov je dôležité preukázanie zavinenia, a teda aj zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Zákonné poistenie

Jedna zo základných foriem poistenia. Platnosť poistenia je daná zákonom, ak sú splnené stanovené podmienky (napr. vlastníctvo motorového vozidla). Neuzatvára sa poistná zmluva. Práva a povinnosti vyplývajú zo zákona. Najznámejšie je poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

Zánik poistenia

Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.

Zánik poistenia zo zákona

Je ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.

Živel

Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.

Živelné poistenie

Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík. Z hľadiska poistenia sa k živelným rizikám počítajú: požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, pád lavín, pád cudzích predmetov a iné.

Životné poistenie

Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby. Medzi tieto poistenia sa zaraďuje i dôchodkové poistenie.
Allianz | Club