Informácie podľa nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti  v sektore finančných služieb

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „ASP“) v zmysle článkov 3, 4, 5, 6.1, 8.1 a 10.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“) poskytuje nasledovné informácie.

Tu zverejnené informácie opisujú prístup ASP, ktorá sa riadi postupom skupiny Allianz (ďalej aj ako „Allianz“), k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť (ďalej aj ako „ESG“) do procesu prijímania investičných rozhodnutí (článok 3 SFDR), náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom (článok 4 SFDR), začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť v politikách odmeňovania (článok 5 SFDR), prístup ASP k transparentnosti začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť (článok 6.1 SFDR), prístup skupiny Allianz k transparentnosti presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností v predzmluvnom zverejňovaní informácií (článok 8.1 SFDR) a prístup skupiny Allianz k transparentnosti presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľných investícií na webových sídlach (článok 10.1).

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 3 SFDR

Riziká ohrozujúce udržateľnosť chápeme ako súbor environmentálnych a sociálnych udalostí a udalostí v oblasti správy a riadenia (ESG) alebo podmienok, ktorých výskyt môže negatívne ovplyvniť aktíva, ziskovosť alebo povesť skupiny Allianz alebo niektorej zo spoločností patriacich do skupiny. Príkladom rizík ESG sú zmena klímy, strata biodiverzity, porušenie platných pracovných noriem, korupcia.

ASP vykonáva činnosť podľa rámca nastaveného Allianz Investment Management SE (ďalej aj ako „AIM SE“). AIM SE a ASP prihliadajú na riziká ohrozujúce udržateľnosť v priebehu celého procesu prijímania investičných rozhodnutí, vrátane riadenia aktív a pasív, investičnej stratégie, riadenia správcov aktív, monitorovania investícií a riadenia rizík. V tomto zmysle AIM SE poskytuje ASP podporu prostredníctvom potrebných informácií a správ. Investície realizuje ASP a vybraní správcovia, pričom ASP správcom aktív jasne komunikuje požiadavky týkajúce sa prihliadania na riziká ohrozujúce udržateľnosť (podrobnosti pozri nižšie).

Pri investíciách do investičných aktív poisťovne, ASP postupuje podľa komplexného a riadne zdôvodneného prístupu k začleňovaniu ESG, ktorý zahŕňa nasledovné prvky (tento prístup sa nevzťahuje na podkladové investície produktov investičného životného poistenia):

        1. Výber, poverenie a monitorovanie správcov aktív na realizáciu investícií aktív ASP:

Okrem ekonomických aspektov ASP prihliada aj na environmentálne a sociálne faktory a na faktory v oblasti správy a riadenia. Všetci správcovia aktív, ktorí investujú v mene ASP sú povinní začleniť do svojho investičného procesu aj environmentálne a sociálne aspekty a aspekty v oblasti správy a riadenia. Správcovia aktív môžu splniť tieto požiadavky tak, že sa stanú signatármi Zásad zodpovedného investovania (Principles for Responsible Investment, ďalej aj ako „PRI“) (s ratingom PRI najmenej na úrovni „B“) alebo prijmú vlastnú politiku ESG. Okrem toho sú tiež povinní dodržiavať všetky kritériá pre vylúčenie stanovené skupinou Allianz (podrobnosti pozri v bode 4). ASP pozorne monitoruje, či správcovia aktív dodržiavajú príslušné kritériá na vylúčenie a svoje vlastné politiky ESG. AIM SE pôsobí ako subjekt poskytujúci podporu pri monitorovaní a vyhodnocovaní správcov aktív a pri skríningu ESG. Pri aktívach, ktoré spravuje ASP interne, dodržiavame internú normu „ESG kritériá pre investície v ASP“, ktorá opisujú spôsob začlenenia ESG do nášho procesu riadenia investícií.

       2. Identifikácia, analýza a riešenie potenciálnych rizík ESG:

Investičné transakcie do tried aktív, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, ako napr. do nehnuteľností, infraštruktúry alebo súkromného umiestňovania (private placement) sleduje ASP v spolupráci s AIM SE a internými správcami aktív skupiny podľa usmernení ESG. Usmernenia ESG vychádzajú z medzinárodných štandardov osvedčenej praxe a zahŕňajú aspekty ako riziko biodiverzity, riziko pre chránené územia, riziko pre pracovníkov, riziko pre miestne komunity. Ak sa v priebehu posúdenia odhalí riziko ESG, rozhodnutia prijímajú odborníci na ESG a riziká na úrovni skupiny Allianz, ktorí vyhodnotia, či sa bude v transakcii pokračovať, alebo sa bude pokračovať, ale zároveň si transakcia vyžaduje zníženie a riadenie rizík ESG, alebo sa z dôvodu rizík ESG v transakcii pokračovať nebude.

Pri investíciách do aktív obchodovaných na regulovanom trhu, ako sú štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy a verejne obchodované akcie, používame na vyhodnotenie hlavných rizík ESG dáta ESG od externého poskytovateľa MSCI ESG Research spoločne s vlastným prieskumom a prihliadame na nich pri riadení portfólia.

       3. Aktívne vlastníctvo:

-    Angažovanosť: V mene všetkých svojich dcérskych poisťovacích spoločností Allianz SE nadväzuje dialóg s vybranými spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a v ktorých Allianz identifikovala systematické riziká ESG. Cieľom angažovanosti je posilniť riadenie rizík ESG v spoločnosti, do ktorej sa investuje, a podporiť zlepšenie jej celkového výkonu v oblasti udržateľnosti. Významná zmena môže trvať aj niekoľko rokov a angažovanie považujeme za priebežný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky, a zároveň  je prínosný pre obe strany. Allianz by k tejto pozitívnej zmene nemohla prispieť, ak by automaticky odpredala svoje investície. Ak sa však ukáže, že naša angažovanosť neprináša konkrétne žiadané výsledky, môžeme aktíva určitých emitentov odpredať. Naši interní správcovia aktív Allianz Global Investors (ďalej aj ako „AllianzGI“) a PIMCO sa navyše angažujú v oblasti ESG aj v súvislosti so svojimi spravovanými aktívami, vrátane investičných aktív skupiny Allianz.

       4. Z investičných aktív sú vylúčené určité sektory a spoločnosti:

Patria sem: (1) spoločnosti vyrábajúce alebo spájané s kontroverznými zbraňami, (2) modely založené na obchodovaní s uhlím, (3) obmedzenia platia pre určité štátne dlhopisy z krajín, kde dochádza k hrubému porušovaniu ľudských práv a kde sa vyskytujú závažné problémy v oblasti riadenia ESG (4) vylúčenie a obmedzenia sa týkajú aj emitentov v dôsledku procesu angažovanosti: dodatočne môžu byť vylúčení aj jednotliví emitenti s vysokými rizikami ESG, pri ktorých angažovanie nebolo úspešné.

       5. Riziká súvisiace so zmenou klímy a dekarbonizáciou:

Obmedzenie globálneho otepľovania a zmeny klímy považuje skupina Allianz za svoju najvyššiu prioritu. Zaviazali sme sa, že vynaložíme maximálne úsilie na pomoc pri dosahovaní cieľa Parížskej dohody o zmene klímy a sme presvedčení, že jeho dosiahnutie si vyžaduje rýchlu dekarbonizáciu globálnej ekonomiky a dosiahnutie nulových emisií CO2 do roku 2050. Allianz identifikuje a riadi riziká a príležitosti spojené so zmenou klímy:

-     záväzkom najneskôr do roku 2040 postupne odstrániť z  investičných aktív poisťovne modely založené na obchodovaní s uhlím. Najneskôr do roku 2040 Allianz postupne zníži limity zo súčasných 30% na 0%. Prvým míľnikom je zníženie limitov na 25% do konca roku 2022.

-     Allianz je zakladajúcim členom Aliancie vlastníkov aktív s nulovými emisiami skleníkových plynov (Net-Zero Asset Owner Alliance, skrátene AOA) iniciovanej OSN a Allianz sa zaviazal, že jeho portfólio bude zosúladené s cieľom maximálneho zvýšenia teploty o 1,5°C, tzn. cieľom nulových emisií skleníkových plynov z  portfólia do roku 2050. Prvým míľnikom na ceste k tomuto cieľu je dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov v akciách a podnikových dlhopisoch o 25% do roku 2025 v porovnaní s rokom 2019. Okrem toho Allianz chce, aby do roku 2025 vyhovovalo cieľu maximálneho zvýšenia teploty o 1,5°C aj portfólio nehnuteľností.

ASP je zapojená aj do procesu výberu fondov pre produkty investičného životného poistenia, kde investičné riziko nesie klient, a teda aj riziko ohrozujúce udržateľnosť fondov a iných jednotiek, do ktorých sa investuje poistné. ASP  vyžaduje, aby správcovia aktív podielových fondov (podkladových aktív investičného životného poistenia) boli signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI) alebo prijali vlastnú politiku ESG. Na úrovni fondu, ASP zvažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť na základe ratingu Morningstar Sustainability Rating, ktorý hodnotí stupeň neriadených rizík ohrozujúcich udržateľnosť vzhľadom  k porovnateľnej skupine fondov.

Viac informácií o riadení rizík ESG v Allianz investičných procesoch nájdete v Správe skupiny o udržateľnosti (oddiel 03.2) a Rámci pre začlenenie ESG.

Viac informácií o prístupe Allianz Global Investors k ESG nájdete tu. Viac informácií o prístupe PIMCO k ESG nájdete tu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 4 SFDR

A.      Politiky o identifikácii a prioritizácii hlavných negatívnych vplyvov na udržateľnosť a ukazovatele, opis hlavných negatívnych vplyvov na udržateľnosť a akýchkoľvek krokov v tejto súvislosti, ktoré boli prijaté alebo sú plánované.

ASP posudzuje hlavné negatívne vplyvy svojich investičných rozhodnutí v súvislosti s investičnými aktívami poisťovne (nevzťahuje sa na investičné rozhodnutia o podkladových investíciách produktov investičného životného poistenia) a používa na identifikáciu a vyhodnotenie vplyvov pevný rámec. Tento prístup definujú a riadia kľúčové interné politiky.

Medzi hlavné negatívne vplyvy patria emisie skleníkových plynov, strata biodiverzity, nedostatok vody, porušovanie ľudských práv, negatívne vplyvy na komunity, podplácanie a korupcia. Pri identifikácii a vyhodnocovaní týchto vplyvov prihliadame na niekoľko ukazovateľov v závislosti od ich závažnosti z pohľadu danej investície. Príkladom takýchto vplyvov je uhlíková stopa, uhlíková intenzita, hodnotenie vplyvu na biodiverzitu a komunity, postupy environmentálneho riadenia, postupy BOZP, porušovanie  ľudských práv, podplácanie a korupcia.

Skupina Allianz pre svoje skupinové portfólio vo zverejňovaní podľa Pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií  týkajúcich sa zmeny klímy (ďalej aj ako „TCFD“) vykazuje nasledujúce uhlíkové ukazovatele: absolútny objem emisií CO2, relatívny objem emisií CO2, váženú priemernú uhlíkovú náročnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Správe skupiny o udržateľnosti, v kapitole 5.6.

 

Na prevenciu a zníženie hlavných vplyvov na udržateľnosť prijíma Allianz viaceré kroky, vrátane:

  • obmedzovania investícií do určitých sektorov a emitentov: týka sa to: (1) vylúčenia spoločností vyrábajúcich alebo spájaných s kontroverznými zbraňami, (2) vylúčenia modelov založených na obchodovaní s uhlím, (3) obmedzenia platia pre určité štátne dlhopisy z krajín, kde dochádza k hrubému porušovaniu ľudských práv (4) jednotliví emitenti so závažnými vplyvmi v oblasti ESG, pri ktorých nebol úspešný proces angažovanosti, môžu byť vylúčení dodatočne
  • Záväzkom najneskôr do roku 2040 postupne odstrániť z investičných aktív modely založené na obchodovaní s uhlím
  • Záväzkom dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie skleníkových plynov z portfólií Allianz. Prvým míľnikom na ceste k tomuto cieľu je dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov v akciách a podnikových dlhopisoch o 25% do roku 2025 v porovnaní s rokom 2019. Okrem toho chce Allianz, aby do roku 2025 vyhovovalo cieľu maximálneho zvýšenia teploty o 1,5°C aj portfólio nehnuteľností.
  • Angažovaním do vybraných spoločností, do ktorých investuje Allianz, vyvolať zlepšenie riadenia rizík a vplyvov ESG. Pre podrobnejšie informácie pozri oddiel B.
  • Požiadavky na výnosovosť portfólia investícií sú súčasťou výsledkov kvartálnych ALM analýz. Minimálna požadovaná výnosovosť budúcich investícií sa odvíja od parametrov existujúceho portfólia aktív v porovnaní s parametrami záväzkov voči poisteným.

S ohľadom na širokú paletu tried aktív, do ktorých investujeme, a tiež na rôzne investičné procesy, používame na identifikáciu, posúdenie a prioritizáciu hlavných negatívnych vplyvov na udržateľnosť rôzne prístupy:

 -     Výber, menovanie a monitorovanie správcov aktív: Pokiaľ poveríme realizáciou investícií správcov aktív (napr. Allianz Global Investors a PIMCO), títo správcovia aktív musia byť signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI) (s ratingom PRI najmenej na úrovni „B“) alebo mať vlastné politiky ESG. Uvedené podmienky sa považujú za základné požiadavky. Ako sa uvádza v zásadách PRI, signatári sa zaväzujú, že „začlenia otázky ESG do investičných analýz a rozhodovacích procesov“. Pri existujúcich mandátoch AIM SE a ASP organizujú v dvojročných intervaloch stretnutia so správcami aktív špecificky zamerané na ESG. Účelom týchto preskúmaní je posúdiť politiky ESG správcov aktív, ich používanie a súvisiace procesy. Pri nových mandátoch je neoddeliteľnou súčasťou výberového procesu posúdenie toho, ako a ktoré otázky ESG správca aktív posudzuje.

-     ESG skóring pre aktíva obchodované na regulovanom trhu: Na základe ratingov ESG poskytovaných MSCI ESG Research sme vytvorili prístup systematického začleňovania faktorov ESG do našich procesov prijímania investičných rozhodnutí. ESG ratingy spoločností sa stanovujú podľa výsledkov analýz environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov v oblasti riadenia a správy, ktoré sú považované za hlavné pre každý zo sektorov. Medzi ne patria emisie skleníkových plynov, biodiverzita, ľudské práva, pracovné normy, podnikové riadenie.

Spoločnosti s nízkym skóre ESG sú spájané s vysokými neriadenými rizikami ESG a vysokými nezmiernenými negatívnymi vplyvmi. Na identifikáciu týchto spoločností sa v procese skóringu používa minimálna hranica ESG.

Pri analýze aktuálnych investícií v danom portfóliu a pri výbere nových investícií musí ASP a/alebo poverený správca aktív zohľadniť ESG skóre investície a príslušnú stanovenú minimálnu hranicu. Znamená to, že sa treba vyhýbať investíciám do emitentov, ktorí sa prepadnú pod minimálnu hranicu. Platí to pre existujúce investície, reinvestície aj nové investície. Pokiaľ má správca aktív vo svojej správe investície pod stanovenou hranicou, nadobúda platnosť doložka „dodrž alebo vysvetli“. Správca aktív musí odôvodniť investície tohto druhu počas stretnutí s AIM SE alebo ASP zameraných na preskúmanie ESG, ktoré sa konajú raz za dva roky.

Emitentov z portfólia pod minimálnou hranicou Allianz zaraďuje do systematického procesu angažovanosti orientovaného na dosiahnutie cieľa v ohraničenom časovom období. Takéto angažovanie realizuje prípad od prípadu buď AIM SE, alebo príslušný správca aktív. Podrobnejšie informácie o prístupe angažovanosti sú opísané v oddiele B.

Ďalšie informácie o ESG skóringu nájdete v Rámci pre začlenenie ESG v kapitole 3.6.

-     Usmernenia ESG a proces postupovania pre aktíva, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu: Investičné transakcie do tried aktív, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, ako napr. do nehnuteľností, infraštruktúry a súkromného umiestňovania (private placement) sleduje ASP v spolupráci s AIM SE a internými správcami aktív skupiny podľa usmernení ESG. Tieto usmernenia boli vytvorené v roku 2013 pre 13 citlivých obchodných sektorov, ktoré sme identifikovali ako vysoko náchylné na potenciálne riziká ESG a negatívne vplyvy. Medzi spomínané sektory patrí napr. ťažba ropy a zemného plynu, baníctvo, poľnohospodárstvo. Usmernenia Allianz vytvorila v dialógu s mimovládnymi organizáciami a v rámci priebežného procesu angažovanosti interných zainteresovaných strán. Usmernenia vychádzajú z osvedčených medzinárodných noriem a zahŕňajú otázky ako vplyv na biodiverzitu, vplyv na chránené oblasti, vplyv na miestne komunity, porušovanie ľudských práv. Povinné uplatňovanie usmernení ESG pri akýchkoľvek investičných transakciách v definovaných obchodných sektoroch je zárukou toho, že potenciálne negatívne vplyvy budú identifikované a ďalej posúdené. Ak sa v priebehu posúdenia odhalí riziko ESG, rozhodnutia prijmú odborníci na ESG a riziká na úrovni skupiny Allianz, ktorí vyhodnotia, či sa bude v transakcii pokračovať, alebo sa bude pokračovať, ale zároveň si transakcia vyžaduje zníženie a riadenie rizík a vplyvov ESG, alebo sa z dôvodu rizík ESG v transakcii pokračovať nebude. Ďalšie podrobnosti o Usmerneniach ESG a témach relevantných pre jednotlivé obchodné sektory nájdete v Rámci pre začlenenie ESG v kapitole 3.4.

B.      Stručné zhrnutie politík angažovanosti

Angažovanosť: V mene všetkých svojich dcérskych poisťovacích spoločností Allianz SE nadväzuje dialóg s vybranými spoločnosťami, do ktorých sa investuje a v ktorých Allianz identifikovala systematické riziká a/alebo hlavné negatívne vplyvy ESG. Cieľom angažovanosti je posilniť riadenie otázok ESG v spoločnosti, do ktorej sa investuje, a podporiť zlepšenie jej celkového výkonu v oblasti udržateľnosti. Medzi témy angažovanosti patria emisie skleníkových plynov a riadenie, BOZP, toxické emisie a odpad, biodiverzita a využívanie pôdy. Podrobnejšie informácie nájdete v Správe skupiny o udržateľnosti  oddiel 3.2.

Interní správcovia aktív skupiny Allianz, Allianz Global Investors a PIMCO sa navyše angažujú v oblasti ESG aj v súvislosti so svojimi spravovanými aktívami, vrátane investičných aktív Allianz. Viac informácií o angažovanosti Allianz Global Investors nájdete tu. Viac informácií o angažovanosti PIMCO nájdete tu.

C.      Odkaz na dodržiavanie kódexov správania zodpovedného podniku a medzinárodne uznávaných noriem

Skupina Allianz je signatárom a členom viacerých kódexov správania zodpovedného podniku a medzinárodne uznávaných noriem. Medzi kľúčové patria: signatár Zásad zodpovedného investovania (PRI), Zásad udržateľného poisťovníctva (PSI), OSN Globálnych kompaktných  a klimatických opatrení 100+, člen RE100 a  Iniciatívy vedecky podložených cieľov (SBTi), zakladajúci člen Aliancie vlastníkov aktív s nulovými  emisiami skleníkových plynov (Net-Zero Asset Owner Alliance, skrátene AOA) iniciovanej OSN a podporovateľ Pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií týkajúcich sa zmeny klímy.  Allianz v rámci svojho členstva v AOA sa zaviazala, že investičné portfólio upraví tak, aby vyhovovalo scenáru 1,5°C v súlade s článkom 2.1c Parížskej dohody.

Úplný zoznam všetkých členstiev a partnerstiev je k dispozícii v Správe skupiny o udržateľnosti oddiel 6.2.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 5 SFDR

Politika odmeňovania skupiny Allianz, ktorá platí pre všetky prevádzkové subjekty Allianz, rieši začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť viacerými spôsobmi:

1.  Zásady stanovovania cieľov: Základom finančných a prevádzkových cieľov pre variabilné odmeňovanie na úrovni prevádzkového subjektu sú vybrané kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ciele by mali zahŕňať, kde je to vhodné, ukazovatele výkonnosti súvisiace s ESG a mali by byť navrhnuté tak, aby sa predchádzalo prílišnému podstupovaniu rizík ESG.

 

2. Variabilné odmeňovanie členov predstavenstva skupiny Allianz – malus: Komponenty variabilného odmeňovania môžu byť nevyplatené alebo ich vyplatenie môže byť obmedzené, ak dôjde k výraznému porušeniu noriem a politík Allianz, vrátane internej normy „Riadenie reputačného rizika a manažment incidentov“ a internej normy „ESG kritériá pre investície“. Tieto dve interné politiky upravujú riadenie rizík ESG v investičných transakciách. Ďalšie podrobnosti o riadení rizík ESG nájdete v časti „Zverejňovanie podľa článku 3“ a v Rámci pre začlenenie ESG.

Ďalšie podrobnosti o systéme odmeňovania v Allianz nájdete tu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 6.1 SFDR

(a) spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do svojich investičných rozhodnutí

Riziká ohrozujúce udržateľnosť chápeme ako súbor environmentálnych a sociálnych udalostí a udalostí v oblasti správy a riadenia (ESG) alebo podmienok, ktorých výskyt môže negatívne ovplyvniť aktíva, ziskovosť alebo povesť skupiny Allianz alebo niektorej zo spoločností patriacich do skupiny. Príkladom rizík ESG sú zmena klímy, strata biodiverzity, porušenie platných pracovných noriem, korupcia.

ASP vykonáva činnosť podľa rámca nastaveného AIM SE. AIM SE a ASP zvažujú riziká ohrozujúce udržateľnosť v priebehu celého procesu prijímania investičných rozhodnutí, vrátane riadenia aktív a pasív, investičnej stratégie, riadenia správcov aktív, monitorovania investícií a riadenia rizík. V tomto zmysle AIM SE poskytuje ASP podporu prostredníctvom potrebných informácií a správ.

Investície realizuje ASP a vybraní správcovia aktív, pričom ASP správcom aktív jasne komunikuje požiadavky týkajúce sa prihliadania na riziká ohrozujúce udržateľnosť.

Pri investovaní všetkých investičných aktív poisťovne (s výnimkou investícií podkladových aktív  produktov investičného životného poistenia) ASP postupuje podľa komplexného a riadne zdôvodneného prístupu k začleňovaniu ESG, zahŕňajúceho:

1.       výber, poverenie a monitorovanie správcov aktív,

2.       identifikáciu, analýzu a riešenie potenciálnych rizík ESG,

3.       aktívne vlastníctvo (prostredníctvom angažovanosti),

4.       vylúčenia určitých sektorov a spoločností z investičných aktív poisťovne,

5.       záväzok súvisiaci s rizikami zmeny klímy a dekarbonizáciou (Parížska dohoda o zmene klímy, 2015)

Podrobnosti o vyššie uvedených bodoch nájdete detailnejšie popísané v texte vyššie.

AIM SE je zapojený aj do procesu výberu fondov pre produkty investičného životného poistenia, kde investičné riziko nesie klient, a teda aj riziko ohrozujúce udržateľnosť fondov a iných jednotiek, do ktorých sa investuje poistné. ASP a AIM SE očakávajú, že správcovia aktív podielových fondov produktov investičného životného poistenia budú signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI) alebo prijmú vlastnú politiku ESG.

(b) výsledky posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z finančných produktov, ktoré sprístupňujú

Investovanie do aktív kryjúcich technické rezervy

ASP je zo zákona povinná investovať prostriedky životných a neživotných technických rezerv ASP do diverzifikovaného súboru aktív, čo minimalizuje vplyv potenciálneho rizika ohrozujúceho udržateľnosť v rámci jednotlivých spoločností alebo investícií. Minimalizáciu rizík ďalej zabezpečujú aj interné systémy riadenia rizík, ktorých súčasťou sú aj obmedzenia vzťahujúce sa na jednotlivé triedy aktív a emitentov. Pohyby v hodnote aktív nemajú okamžitý vplyv na kumulatívne výnosy poistných produktov, pokiaľ sú vytvorené dostatočné rezervy, napríklad rezervy na budúce bonusy alebo časovo rozlíšené rezervy na refundáciu poistného.

Investovanie v mene poistených v rámci investičného životného poistenia

Na úrovni fondu AIM SE zvažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť na základe ratingu Morningstar Sustainability Rating, ktorý hodnotí stupeň neriadených rizík ohrozujúcich udržateľnosť vzhľadom  k porovnateľnej skupine fondov. Čím je ratingová úroveň Morningstar Sustainability Rating nižšia, tým vyššia je pravdepodobnosť reálneho výskytu rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 8.1 A ČLÁNKU 10.1 SFDR

Na produkty investičného životného poistenia (Môj Život, Môj Život Plus, Cesta Životom, Moja Farbička, Moja Farbička Plus, Moja Stratégia, Amundi Strategy Portfolio, Amundi Life, Invest – 1UL s domácou tarifou v CLI) sa vzťahuje článok 8 nariadenia. Tieto produkty presadzujú medzi ostatnými vlastnosťami environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti. Medzi investičnými možnosťami týchto produktov sa nachádzajú aj fondy, ktoré sú ESG (článok 8 nariadenia). Na dosiahnutie environmentálnych a/alebo sociálnych vlastností, ktoré presadzujú tieto produkty, nebol ako referenčná hodnota určený žiadny index (benchmark).

Produkty Môj Život, Môj Život Plus, Cesta Životom, Moja Farbička a Moja Farbička Plus ponúkajú klientom nasledovný zoznam investičných možností:

 1/ Akciový fond Európa

2/ Akciový fond Európske malé spoločnosti

3/ Akciový fond Nové trhy

4/ C-Quadrat Total Return Global fond

5/ Dlhopisový fond Európske spoločnosti

6/ Dlhopisový fond

7/ Fidelity Global Dividend fond

8/ Zmiešaný fond

Bližšie informácie k fondom nájdete na Zhodnotenie fondov.

 

Produkt Moja Stratégia ponúka klientom nasledovný zoznam investičných možností:

 1/ Allianz DMAS 15 fond

2/ Allianz DMAS 50 fond

3/ Allianz DMAS 75 fond

 Bližšie informácie k fondom nájdete na Zhodnotenie fondov.

 

Produkty Amundi Strategy Portfolio a Amundi Life ponúkajú klientom nasledovný zoznam investičných možností:

 1/ Global MA Balanced fond

2/ Global MA Conservative fond

3/ Global MA Dynamic fond

Bližšie informácie k fondom nájdete na Zhodnotenie fondov.

 

Produkt Invest  - 1UL s domácou tarifou v CLI ponúka klientom nasledovný zoznam investičných možností:

 1/ Allianz akciový fond Európa

2/ Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti

3/ Allianz akciový fond Nové trhy

4/ Allianz C-Quadrat Total Return Global fond

5/ Allianz dlhopisový fond Európske spoločnosti

6/ Allianz dlhopisový fond

7/ Allianz Fidelity Global Dividend fond

8/ Allianz zmiešaný fond

Bližšie informácie k fondom nájdete na Zhodnotenie fondov.

 ESG 

   Environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a riadenia. Ďalšie informácie o otázkach ESG definovaných v PRI nájdete tu (strana 3).

 MSCI

    Spoločnosť Morgan Stanley Capital International sa venuje investičnému prieskumu a poskytuje inštitucionálnym investorom a hedžovým fondom akciové indexy, analýzy rizika a výkonnosti portfólia a nástroje správy a riadenia.

 Kontroverzné zbrane

    Zbrane, na ktoré sa vzťahuje niektorý z nasledujúcich medzinárodných dohovorov: Ottawský dohovor (protipechotné míny); Dohovor o kazetovej munícii (kazetová munícia/kazetové bomby);  Dohovor o biologických a toxických zbraniach (biologické zbrane); Dohovor o chemických zbraniach (chemické zbrane).

 Modely založené na  obchodovaní s uhlím

    Spoločnosti, ktorých 30 % (25 % od 31. 12. 2022) alebo viac príjmov pochádza z ťažby výhrevného uhlia;  Spoločnosti, ktorých 30 % (25 % od 31. 12. 2022) ich generovanej elektriny pochádza z výhrevného uhlia a/alebo plánujú viac ako 0,3 GW zvýšenie kapacity z výhrevného uhlia; ďalšie podrobnosti pozri tu.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú účinné od 1. 9. 2021.