PZP | Allianz - Slovenská poisťovňa
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre vozidlá nad 3,5 t a ostatné vozidlá. ​

Pre vozidlá kategórií M1, M1G, N1 a N1G (osobné a malé nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg) je určené MOJE AUTO - komplexné poistenie motorových vozidiel. PZP je neodeliteľnou súčasťou všetkých balíkov.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

PZP sa vzťahuje na:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

PZP poskytuje poistnú ochranu podľa vybraného limitu poistného plnenia do výšky:

 • 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť alebo
 • 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

TIP

 

Moduly poistného krytia

Modul Basic

Je určený pre príležitostných vodičov, ktorí menej jazdia a ponúka:

 • základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • povinnú spoluúčasť
 • asistenčnú službu Allianz Assistance, za príplatok 3,60 EUR

Modul Standard

Je určený pre bežných vodičov a ponúka:

 • základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • asistenčnú službu Allianz Assistance, za príplatok 3,60 EUR

Modul Optimal

Je určený pre každodenných vodičov a ponúka:

 • vyšší limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • bezplatnú asistenčnú službu Allianz Assistance
 • možnosť spoluúčasti

Modul Ostatné vozidlá

Je určený pre všetky ostatné vozidlá, pre ktoré nie je možné dojednať moduly Basic, Standard, Optimal (napr. PZP pre motocykle, prívesy, nákladné vozidlá atď.)

 • možnosť výberu limitu poistného plnenia:
  - základný limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť,
  - vyšší limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • spoluúčasť sa neuzatvára
 • bez asistenčných služieb

Územná platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty.

Po dojednaní poistnej zmluvy Vám vystavíme poistku a zelenú kartu.

Pri prevádzke motorového vozidla v SR ste povinní na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť od 1.10.2019 zelenú kartu.
Zelená karta je medzinárodný doklad o platnosti poistenia v zahraničí. Platí vo všetkých  členských štátoch zelenej karty.

Ak cestujete na územie štátu, ktorý nemá so SR dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.
 

Amortizácia

PZP od Allianz – SP zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody na poškodenom vozidle bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. "amortizáciu". Poisťovňa teda poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené PZP v Allianz - SP, uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu jeho poškodeného vozidla, ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla. Ak poistník, resp. ten, kto uzatvoril poistnú zmluvu, zaviní svojou chybou dopravnú nehodu, bude náhrada škody na poškodenom vozidle vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

Asistenčné služby - Allianz Assistance

Kontakt na Allianz Assistance - poistenie vozidielAsistenčné služby Allianz Assistance - variant Štandard a Komfort - sú vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla po poruche, nehode alebo jeho odcudzení na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a jeho odtiahnutie, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie;
 • ubytovanie pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;
 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;
 • uschovanie nepojazdného vozidla;
 • organizáciu náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá môžete využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, môžete asistenčnú službu pre vozidlá využiť opakovane.

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze zavolajte na telefónne číslo +421 2 529 33 112 a zorganizujeme pre vás pomoc. Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte, prosíme, na jeho pokyny.

Pre viac informácií o službách Allianz Assistance pokračujte sem.

Poistné podmienky

Poistná zmluva na povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Klient má však právo vypovedať poistnú zmluvu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistným obdobím je jeden rok. Poistné je možné platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Doplňujúce informácie a dokumenty k povinnému zmluvnému poisteniu

Súvisiace odkazy

 
Informácie o spôsoboch uzatvorenia PZP u nás
 
Informácie o našej asistenčnej službe
 
Kontakty na zmluvné servisy našej spoločnosti
 
Slovenská kancelária poisťovateľov
Allianz | Club