MOJE AUTO | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie vozidiel - MOJE AUTO

Poistenie vozidiel - MOJE AUTO

Poistenie vozidiel MOJE AUTO je komplexné poistenie motorových vozidiel s rozsahom poistnej ochrany, ktorá môže zahŕňať povinné zmluvné poistenie (PZP), havarijné poistenie (KASKO) ako aj asistenčné služby a právnu pomoc. Poistenie je dostupné ako jeden zo 4 balíkov - COMFORT, PLUS, EXTRA alebo MAX.
 

Výhody:

 

  komplexnosť - na uzatvorenie PZP, havarijného poistenia a ďalších poistení vám postačí 1 zmluva
 

flexibilita – máte možnosť výberu zo 4 balíkov krytia a 2 spoluúčastí

  jednoduchosť – uzatvorenie je rýchle a jednoduché
  viac ako 600 zmluvných servisov
  rýchla výplata poistného plnenia 

 

Čo si môžete poistiť:

 

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného vozidla,
 • vozidlo uvedené v poistnej zmluve a:
  - doplnková výbava vozidla,
  - dodatočná audio výbava,
  - batožina prevážaná v osobných vozidlách, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve,
 • vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle,
 • právna pomoc,
 • finančná strata,
 • asistenčné služby.
   

TIP

 • Poistnú udalosť môžete nahlásiť kedykoľvek aj prostredníctvom webstránky a bezplatnej infolinky.

 

Na zjednodušenie vášho výberu sme poistné riziká zjednotili do rovnakých ponúkaných krytí:

Tabuľka poistného krytia - Moje auto
Poistenie sa vzťahuje iba na riziká zahrnuté v balíku, pre ktorý sa rozhodnete.

 

Balík COMFORT so základným krytím

Balík so základnou poistnou ochranou COMFORT zahŕňa tieto poistné krytia:

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE - PZP vás chráni pred finančnými následkami, ak spôsobíte škodu niekomu inému v súvislosti s prevádzkou poisteného vozidla

PRÁVNA POMOC - telefonická právna rada (asistenčná služba poskytovaná telefonicky počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00)

ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ) - oprava na mieste a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií) v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla

ÚRAZOVÉ POISTENIE (ZÁKLADNÉ) - kryje úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody

Balík PLUS s rozšíreným krytím

Balík s rozšírenou poistnou ochranou PLUS zahŕňa okrem balíka COMFORT aj nasledovné poistné krytia:

ŽIVEL - kryje škody v dôsledku živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, hurikán, zemetrasenie, zosuv pôdy, atmosférické zrážky, krupobitie, úder blesku, snehová lavína, ťarcha snehu alebo ľadu)

POŽIAR, EXPLÓZIA, IMPLÓZIA - kryje škody v dôsledku požiaru, explózie alebo implózie

ZRÁŽKA SO ZVIERAŤOM - kryje škody spôsobené zrážkou so zvieraťom

ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ) - oprava na mieste a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií, náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie alebo návrat do miesta bydliska, návrat po nájdené vozidlo, prepravu telesných pozostatkov, odstránenie zvyškov vozidla v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla

ÚRAZOVÉ POISTENIE (ROZŠÍRENÉ) - kryje úraz vodiča a všetkých prepravovaných osôb, ak sú účastníkmi dopravnej nehody

Balík EXTRA s komplexným krytím

Balík s komplexnou poistnou ochranou EXTRA zahŕňa okrem balíkov COMFORT a PLUS aj nasledovné poistné krytia:

ODCUDZENIE - kryje krádež vozidla

VANDALIZMUS - kryje škody v dôsledku vandalizmu 

ZASKLENIE VOZIDLA - kryje poškodenie alebo zničenie sklenených častí vozidla

Balík MAX s najširším krytím

Balík s najširšou poistnou ochranou MAX zahŕňa okrem balíkov COMFORT, PLUS a EXTRA aj nasledovné poistné krytia:

HAVÁRIA - kryje škody na poistenom vozidle v dôsledku havárie

FINANČNÁ STRATA - v prípade krádeže alebo totálnej škody kryje vozidlo vo výške hodnoty nového vozidla; platí pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov po dobu maximálne 24 mesiacov od začiatku poistenia

Územná platnosť poistenia MOJE AUTO

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je platné na území štátov označených v zelenej karte (medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). 

Územný rozsah pre asistenčné služby je definovaný geografickým územím Európy, vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska. Zvyšné poistenia zahrnuté v balíku sa vzťahujú na škody, ktoré vznikli na geografickom území Európy.

Asistenčné služby - Allianz Assistance

Asistenčné služby Allianz Assistance sú vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla po poruche, nehode alebo jeho odcudzení na Slovensku i v zahraničí. Územný rozsah pre asistenčné služby je definovaný geografickým územím Európy, vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska.

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze zavolajte na telefónne číslo +421 2 529 33 112 a zorganizujeme pre vás pomoc. Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte, prosím, na jeho pokyny.

Pre viac informácií o službách Allianz Assistance pokračujte sem.

Amortizácia

PZP od Allianz – SP zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. "amortizáciu". Poisťovňa teda poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené PZP v Allianz - SP uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu, ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla. Ak poistník, resp. ten, kto uzatvoril poistnú zmluvu, zaviní svojou chybou dopravnú nehodu, bude náhrada škody vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

Amortizácia sa neuplatňuje na škody na poistenom vozidle, ktoré sú predmetom poistenia balíkov PLUS, EXTRA a MAX.

Archív

Allianz | Club