Poistenie detí Moja Farbička | Allianz - Slovenská poisťovňa
Moja Farbička

Moja Farbička

"Uzatvorte si novú poistnú zmluvu - investičné alebo rizikové životné poistenie spolu s pripoisteniami za čo najvyššie poistné a získajte na pripoisteniach zľavy až do výšky 40 %*. Akcia platí od 14.1.2019."

*Celková zľava 40 % je kombinácia novej objemovej zľavy na vybrané pripoistenia a zľavy za počet pripoistení. 
Nová objemová zľava je závislá od celkového ročného poistného na poistnú zmluvu a pohybuje sa od 5 % do 20 % na vybrané pripoistenia.

Bližšie informácie o akcii získate:
– u vášho sprostredkovateľa poistenia,
– v našich pobočkách,
– na Infolinke 0800 122 222.

 

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si a prispôsobovať v čase optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek pre starostlivé zabezpečenie finančného zázemia pre svoje dieťa v prípade jeho osamostatnenia sa, štúdia, získania vlastného bývania alebo podporovania záľub. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám. 

Dieťa i dospelý

Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môže poistiť aj dospelá osoba – rodič, starý rodič alebo ktokoľvek iný - aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Program Moja Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií, akými sú invalidita či strata rodiča. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom, alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.

Investičné životné poistenie

V programe Moja Farbička je možnosť vybrať si investičné životné poistenie s platením poistného do veku 25 alebo 65 rokov dieťaťa. Kombinuje životné poistenie s investovaním do fondov. Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.

Bonusy

 • bonus za výšku poistného,
 • vernostný bonus,
 • investičný autopilot na postupný presun naakumulovaných finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu
 • ochrana zaplateného poistného na investičné životné poistenie v prípade úmrtia poistenej osoby

Baby karta

Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Bežné aj mimoriadne poistné

Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Voľné finančné prostriedky je možné zaplatiť aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku.
 

Fondy

V rámci programu Moja Farbička si môžete vybrať z nasledovných fondov:

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

 

Dlhopisový fond

 

Podielový fond:
TAM dlhopisový o.p.f.
Správca:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Tatra banka, akciová spoločnosť
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
nízky

 

Podielový fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Cieľom podielového fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie podielového fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte, ktorý je 3 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na http://www.tam.sk/.

Dlhopisový fond Európske spoločnosti

 

Podielový fond:
Stan Life European Corporate Bond A EUR
Správca:
Standard Life Investments Mutual Funds Ltd
Depozitár:
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg branch
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný

 

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.standardlifeinvestments.com.

Akciový fond Európa

 

Podielový fond:
Allianz Europe Equity Growth AT EUR
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

 

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom podielového fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzglobalinvestors.lu.

Zmiešaný fond

 

Podielový fond:
Podielový fond AIB Allianz Invest Klassisch (T)
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Viedeň
Depozitár:
Allianz Investmentbank AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný, strešný
Rizikový faktor:
stredný

 

Prostriedky podielového fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Podielový fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie podielového fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzinvest.at.

Akciový fond Nové trhy

 

Podielový fond:
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities
Správca:
Allianz Global Investors 
Sub-správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

 

Investičným cieľom podielového fondu je dlhodobý rast kapitálu investovaním do akcií rozvíjajúcich sa trhov. Minimálne 70% aktív podielového fondu je investovaných do najmenej piatich rozvíjajúcich sa trhov a / alebo v najmenej piatich krajinách, ktoré sú súčasťou  indexu MSCI Daily TR Net Emerging Market. Najviac 30% aktív môže byť investovaných na čínskom akciovom trhu a taktiež do iných akcií ako je uvedených v investičnom cieli. Limitovaná časť aktív – maximálne 15% - môže byť tiež držaná v nástrojoch peňažného a dlhopisového trhu s investičným ratingom najmenej „B“. Viac informácií k podielovému fondu nájdete na adrese  de.allianzgi.com  .

Akciový fond Európske malé spoločnosti

 

Podielový fond:
Podielový fond Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

 

Podielový fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

C-Quadrat Total Return Global fond

 

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (A)
Správca:
Ampega Investment GmbH, Kolín
Depozitár:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Frankfurt
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
stredný

 

Cieľom manažmentu podielového fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje podielový fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byt podiel akciových fondov postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment podielového fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií na základe prístupu tzv. celkovej návratnosti. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

C-Quadrat Total Return Garant fond

 

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT)
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Raiffeisen Bank Int. AG
Mena:
EUR
Druh:
fond fondov
Rizikový faktor:
stredný

 

Ciel'om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú čistú hodnotu aktív), ktorá sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z peňažného komponentu a prostriedkov na bankovom účte. Podielový fond využíva dynamický investičný proces. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je určované dynamickým alokačným procesom (CPPI) - od ručitel'a Barclays Bank PLC. Podielový fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Fidelity Global Dividend fond

 

Podielový fond:
Fidelity Funds: Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)
Správca:
FIL Investment Management Luxembourg SA
Depozitár:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

 

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície podielového fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Podielový fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom podielového fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.fidelityworldwideinvestment.com.

Zhodnotenie fondov

Dátum: 01.04.2020
Fond
Predaj
Nákup
Vývoj
Dlhopisový fond
0.937324 EUR
0.976379 EUR
-0.13%  
Dlhopisový fond Európske spoločnosti
1.077886 EUR
1.122798 EUR
-0.49%  
Akciový fond Európa
1.567311 EUR
1.632616 EUR
-3.59%  
Akciový dynamický fond
2.366222 EUR
2.464815 EUR
-0.01%  
Akciový fond
2.410884 EUR
2.511338 EUR
+0.92% 
Zmiešaný fond
3.539876 EUR
3.687371 EUR
+0.41% 
Dlhopisový dynamický fond
3.231927 EUR
3.366591 EUR
-0.01%  
Fond krátkodobých investícií o.p.f.
3.325337 EUR
3.463893 EUR
-0.01%  
Protected Equity 1 o.p.f.
3.248395 EUR
3.383745 EUR
-0.01%  
Protected Equity 2 o.p.f.
0.957859 EUR
0.997770 EUR
-0.01%  
Akciový fond Nové trhy
0.939498 EUR
0.978644 EUR
-1.44%  
Akciový fond Európske malé spoločnosti
1.535246 EUR
1.599215 EUR
-2.91%  
Akciový fond Agrotrendy
0.956008 EUR
0.995842 EUR
-3.00%  
C-Quadrat Total Return Global fond
0.999852 EUR
1.041513 EUR
-0.06%  
PIMCO Total Return Bond fond
0.968904 EUR
1.009275 EUR
+0.10% 
C-Quadrat Total Return Garant fond
0.905880 EUR
0.943625 EUR
-0.01%  
Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta
Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 31.03.2020

Vývoj hodnoty v čase

Časové obdobie (od - do)
Jednotky
Fond 1
Fond 2
Fond3
Typ grafu
*Zobrazovaný vývoj zhodnotenia nezahŕňa poplatky spojene s programom podľa Sadzobníka poplatkov s výnimkou poplatkov za správu fondov.

Vývoj hodnoty fondov v číslach

Zvoľte fond na porovnanie
Zvoľte fond na porovnanie
Zvoľte fond na porovnanie

Predvolené investičné stratégie

V investičnom životnom poistení Moja Farbička si môžete okrem priamej voľby fondov vybrať aj z nasledujúcich predvolených investičných stratégií:

 • Konzervatívna: 45 % - Dlhopisový fond, 35 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 20 % - Akciový fond Európa
 • Vyvážená: 25 % - Dlhopisový fond, 25 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 20 % - Akciový fond Európa, 20 % - C-Quadrat Total Return Global fond, 10 % - Akciový fond Nové trhy
 • Rastová: 10 % - Dlhopisový fond, 20 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 30 % - Akciový fond Európa, 30 % - Akciový fond Nové trhy, 10 % - Akciový fond Európske malé spoločnosti

Vývoj zhodnotenia stratégie podľa preddefinovaného pomeru

Časové obdobie (od - do)
Stratégia 1
Stratégia 2
Stratégia 3
Zvoľte stratégiu na porovnanie
Zvoľte stratégiu na porovnanie
Zvoľte stratégiu na porovnanie

Možné poistenia v rámci programu Moja Farbička

 

Trvalé následky úrazu (s progresiou/bez progresie)

Ak úraz zanechá poistenému dieťaťu trvalé následky, poisťovňa vyplatí poistné plnenie.

 

 

Od výšky telesného poškodenia je závislá forma plnenia:

 • do 75 % ako jednorazové poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy
 • od 75 % vrátane ako opakované poistné plnenie vo forme ročného doživotného dôchodku vo výške príslušného percenta

Trvalé následky úrazu s progresiou

Ďalšia možnosť poistenia trvalých následkov, kedy sa plnenie progresívne zvyšuje až na 700 %.
 

Denné odškodné počas liečenia úrazu

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 10 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

 

 

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného dieťaťa z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Poistenie kritických chorôb

Toto pripoistenie zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na liečbu, prípadný výpadok príjmu rodiča.

Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa niektorej z uvedených operácii.

Závažné ochorenia

 • Rakovina
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Chronické zlyhanie obličiek ťažkého stupňa
 • Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • Slepota oboch očí
 • Hluchota oboch uší (strata sluchu)
 • Chronická vírusová hepatitída
 • Kliešťová, bakteriálna alebo iná vírusová encefalitída
 • Diabetes mellitus I. typu
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Kóma
 • Strata končatiny
 • Bakteriálna alebo vírusová meningitída
 • Apalický syndróm
 • Anémia následkom postihnutia kostnej drene (Aplastická anémia)

Operácie

 • Operácia srdcových chlopní
 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov

Nárok na poistné plnenie vzniká len z prvej poistnej udalosti. Vznikom poistnej udalosti s následným vyplatením poistného plnenia pripoistenie zaniká.

Zodpovednosť za škodu

Poistenie ochráni vaše dieťa v prípade, že spôsobí škodu mimo domova, v škole alebo na verejnom majetku. Okrem dieťaťa sú poistené aj ostatné osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

Oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu

Pripoistenie oslobodzuje poistníka od platenia poistného až do konca poistenia v prípade, že dieťa utrpí vážny zdravotný hendikep:

 • telesné poškodenie po úraze nad 75 %,
 • ochorenie na kritickú chorobu,
 • ochorenie na infekčnú chorobu (leptospiróza, meningoková meningitída alebo sepsa, streptokoková sepsa, aktinomykóza alebo tuberkulóza).

Poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa vzniká nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici.

Allianz Best Doctors

Klientovi budú uhradené výdavky na liečbu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná ako aj služby a produkty (liečivá, zdravotnícky materiál a lekárske predpisy) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenému v rámci celého sveta okrem USA a SR.

Doktor+

Poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.

Poskytovateľom v poistení Doktor+ je spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa

V prípade operačného zákroku dieťaťa, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby. Bude vám vyplatené poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Služba Asistent

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby:

Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne" a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na telefónnom čísle +421 2 529 33 114. 

Asistenčné služby:

 Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu: 

 • preprava po hospitalizácii,
 • preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť, 
 • rehabilitácia po hospitalizácii, 
 • kontrola domácnosti počas hospitalizácie, 
 • asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
 • návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

 

Smrť s výplatou anuity

V prípade smrti poistenej dospelej osoby bude vášmu dieťaťu vyplácaný dohodnutý ročný dôchodok až do roku, v ktorom dovŕši vek 25 rokov.

Trvalé následky úrazu

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Poistné plnenie je poskytované už od 0,5 %. Je možné zvoliť si variant s progresívnym plnením alebo bez. Plnenie v prípade trvalých následkov sa progresívne zvyšuje až na 700 %.

Úrazová smrť s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

Ak poistený zahynie pri dopravnej nehode, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Nezamestnanosť a pracovný úraz s následkom smrti

Zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia

V prípade, že poistníkovi bude následkom choroby alebo úrazu priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% (pre dôchodok z dôvodu choroby platí čakacia doba 2 roky), preberáme povinnosť platenia poistného.

V prípade úmrtia poistníka je zmluva oslobodená od platenia poistného až do konca poistenia.

Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.

Služba Asistent

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby:

Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne" a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na telefónnom čísle +421 2 529 33 114. 

Asistenčné služby:

 Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu: 

 • preprava po hospitalizácii,
 • preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť, 
 • rehabilitácia po hospitalizácii, 
 • kontrola domácnosti počas hospitalizácie, 
 • asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
 • návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu pre deti Moja Farbička

Súvisiace odkazy

 
Celkový prehľad zhodnotenia investičných fondov
 
Vývoj zhodnotenia stratégie podľa preddefinovaného pomeru
 
Tabuľka pre program Moja Farbička platná od 1. 1. 2020
 
Limity minimálneho poistného pre program Moja Farbička
 
Limity pre zvýšenie/zníženie poistného pre program Moja Farbička
 
Limity pre čiastočný odkup pre program Moja Farbička
 
Informácie o fondoch služby investičný autopilot
 
Bonusy investičného programu Moja Farbička
Allianz | Club