Havarijné poistenie - Kasko | Allianz - Slovenská poisťovňa
Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu.

Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla.

Stavebnicový systém nášho poistenia vám umožňuje zvoliť si poistenie podľa vašich potrieb. Máte tak možnosť pokryť tie riziká, ktorých sa najviac obávate.

Základným poistením je poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie. K základnému poisteniu je možné dojednať doplnkové poistenia podľa vášho výberu.


Doplnkové poistenia

Pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti:

  • víchrice,
  • krupobitia,
  • úderu blesku,
  • zosuvu pôdy,
  • lavíny,
  • pádu predmetov,
  • požiaru a výbuchu,
  • povodne a záplavy,
  • zemetrasenia.

Poistenie pre prípad odcudzenia

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.

Poistenie batožiny

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Pri výkone vybraných pracovných činností

Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

Poistenie finančnej straty

Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie náhradného vozidla

V poistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

Poistné podmienky

Poistná doba

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistným obdobím je štvrťrok, polrok alebo rok.

Územná platnosť

Poistenie sa štandardne vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej a Českej republiky. Zároveň vám ponúkame možnosť rozšírenia platnosti poistenia aj pre iné územia, a to nielen na celé obdobie trvania poistenia, ale aj na obdobie kratšie (jeden, dva alebo tri mesiace).

Spoluúčasť

Máte možnosť vybrať si z viacerých spoluúčastí. Všeobecne platí, čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné. Pri jednotlivých druhoch poistenia máte možnosť zvoliť si nasledovné spoluúčasti:

Spoluúčasť
5%, minimálne 66,39 EUR
5%, minimálne 165,97 EUR
10%, minimálne 331,94 EUR
20%, minimálne 663,88 EUR
30%, minimálne 995,82 EUR

Poistné

Výška poistného závisí na značke a type vozidla, jeho cene, rozsahu vami zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti, ktorú si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Doplňujúce informácie a dokumenty k havarijnému poisteniu

Súvisiace odkazy

Vypočítajte si výšku vášho poistného online
Zašlite zmenu na poistnej zmluve prostredníctvom online formuláru
Informácie o našej asistenčnej službe
Kontakty na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club