Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie pre deti Farbička

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička je komplexný program kapitálového životného poistenia pre deti, ktoré ako jediné na trhu, chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov.


Výhodná forma šetrenia

S Farbičkou zabezpečíte vášmu dieťaťu bezstarostný vstup do dospelosti. Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa navyše každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Nahromadené finančné prostriedky má dieťa k dispozícii už po dosiahnutí 18-teho roku života. V prípade, že sa rozhodne študovať na univerzite, podnikať, alebo sa zosobášiť, aktuálna hodnota poistenia, ktorú má k dispozícii, sa zvýši o ďalších 5%.

Dieťa i dospelý

Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môžu poistiť až 2 dospelé osoby, – rodičia, starí rodičia alebo ktokoľvek iný, aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Poistenie Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií, akými sú strata či invalidita rodičov. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.

Jednorazové poistné

Poistenie Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné bežne alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku.

Baby karta

Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Zľava pri ročnej platbe

V prípade, že sa rozhodnete platiť poistné ročne, získate oproti mesačnej platbe zľavu!

Najširšie krytie rizík

Poistenie Farbička ponúka širokú škálu pripoistení nielen pre dieťa, ale aj pre jednu alebo dve dospelé osoby:

 

Trvalé následky úrazu (s progresiou/bez progresie)

 

Ak úraz zanechá poistenému dieťaťu trvalé následky, poisťovňa vyplatí poistné plnenie.

 

Od výšky telesného poškodenia je závislá forma plnenia:

 • do 75 % ako jednorazové poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy
 • od 75 % vrátane ako opakované poistné plnenie vo forme ročného doživotného dôchodku vo výške príslušného percenta

Trvalé následky úrazu s progresiou

Ďalšia možnosť poistenia trvalých následkov, kedy sa plnenie progresívne zvyšuje až na 500%.
 

Smrť následkom úrazu

Ak poistené dieťa zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí ihneď oprávneným osobám poistnú sumu dohodnutú pre prípad smrti následkom úrazu.

Denné odškodné počas liečenia úrazu

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 10 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

 

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného dieťaťa z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Poistenie kritických chorôb

Toto pripoistenie zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na liečbu, prípadný výpadok príjmu rodiča.

Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa niektorej z uvedených operácii.

Závažné ochorenia

 • Rakovina
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Chronické zlyhanie obličiek
 • Slepota
 • Hluchota oboch uší (strata sluchu)
 • Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • Strata končatiny
 • Chronická vírusová hepatitída
 • Kliešťová a bakteriálne encefalitída
 • Diabetes mellitus I. typu
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Kóma
 • Bakteriálna meningitída
 • Apalický syndrome
 • Anémia následkom postihnutia kostnej drene (Aplastická anemia)

Operácie

 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • Operácia srdcových chlopní

Nárok na poistné plnenie vzniká len z prvej poistnej udalosti. Vznikom poistnej udalosti s následným vyplatením poistného plnenia pripoistenie zaniká.

Zodpovednosť za škodu

Poistenie ochráni vaše dieťa v prípade, že spôsobí škodu mimo domova, v škole alebo na verejnom majetku. Okrem dieťaťa sú poistené aj ostatné osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

Oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu

Pripoistenie oslobodzuje poistníka od platenia poistného až do konca poistenia v prípade, že dieťa utrpí vážny zdravotný hendikep:

 • telesné poškodenie po úraze nad 75%,
 • ochorenie na kritickú chorobu,
 • ochorenie na infekčnú chorobu (leptospiróza, meningoková meningitída alebo sepsa, streptokoková sepsa, aktinomykóza alebo tuberkulóza).

Poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa vzniká nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici.

Doktor+

Poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu. Súčasťou sú telefonické konzultácie. Táto služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Smrť s výplatou anuity

 

V prípade smrti poistenej dospelej osoby bude vášmu dieťaťu vyplácaný dohodnutý ročný dôchodok až do roku, v ktorom dovŕši vek 25 rokov.

Trvalé následky úrazu

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Poistné plnenie je poskytované už od 0,5 %. Je možné zvoliť si variant s progresívnym plnením alebo bez. Plnenie v prípade trvalých následkov sa progresívne zvyšuje až na 500%.

Úrazová smrť s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

Ak poistený zahynie pri dopravnej nehode, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Nezamestnanosť a pracovný úraz s následkom smrti

Zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia

V prípade, že poistníkovi bude následkom choroby alebo úrazu priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% (pre dôchodok z dôvodu choroby platí čakacia doba 2 roky), preberáme povinnosť platenia poistného.

V prípade úmrtia poistníka je zmluva oslobodená od platenia poistného až do konca poistenia.

Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu pre deti Farbička

Súvisiace odkazy

 
Pohľad na svet detskými očami
 
Platný od 1.1.2008
Allianz | Club