Informácia pre klientov o spracúvaní osobných údajov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B (ďalej len „ASP“) je v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v ktorom spracúva osobné údaje:

A) klientov, ich zástupcov alebo iných dotknutých osôb bez ich súhlasu a to na základe a v rozsahu podľa osobitného zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä:

 • uzavieranie poistných zmlúv;
 • identifikácia klientov;
 • správa poistných zmlúv;
 • likvidácia poistných udalostí;
 • poskytovanie plnenia z poistných zmlúv;
 • poskytovanie asistenčných služieb;
 • ochrana a domáhanie sa práv poisťovne;
 • dokumentovanie činnosti poisťovne;
 • plnenie povinností a úloh poisťovne podľa zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Zoznam a rozsah osobných údajov je uvedený v § 78 ods. 1 zákona o poisťovníctve:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
 • doklady a údaje preukazujúce:
 • schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy;
 • požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;
 • oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
 • splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne;
 • zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.

Klienti sú povinní v zmysle § 78 ods. 1 zákona o poisťovníctve ASP poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované ASP.

Poskytnutie osobných údajov podľa § 78 zákona o poisťovníctve je podmienkou uzavretia poistnej zmluvy.

Dobu spracúvania osobných údajov ustanovuje § 78 ods. 8 zákona o poisťovníctve najmenej v dĺžke 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

B) klientov na základe poskytnutého dobrovoľného súhlasu na marketingové účely.

Rozsah osobných údajov tvorí: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a v prípade zmluvného vzťahu s ASP aj iné osobné údaje týkajúce sa zmluvného vzťahu s ASP.

Súhlas je udelený po dobu 3 rokov od jeho udelenia a v prípade zmluvného vzťahu s ASP, po dobu trvania zmluvného vzťahu s ASP a následne na obdobie 3 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Klienti sú oprávnení kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na marketingové účely.

C) užívateľov služby Allianz Konto bez ich súhlasu, a to na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účely vytvorenia a správy služby Allianz Konto, ktoré slúži na zjednodušenie prístupu k on-line službám poskytovaných ASP.

Službu Allianz Konto je možné zriadiť:

 • podpísaním Dohody o elektronickej komunikácií a identifikácií klienta poisťovne alebo
 • prostredníctvom webového rozhrania registrácie užívateľa služby Allianz Konto, ktoré je prístupné prostredníctvom registrácie v Allianz Clube.

Zoznam osobných údajov tvorí najmä: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa a adresa elektronickej pošty.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou vytvorenia služby Allianz Konto.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje po dobu trvania služby Allianz Konto, ktorú je možné kedykoľvek zrušiť:

 • vypovedaním Dohody o elektronickej komunikácií a identifikácií klienta poisťovne alebo
 • prostredníctvom webového rozhrania pre službu Allianz Konto, ktoré je prístupné prostredníctvom webového rozhrania Allianz Clubu.

D) členov Allianz Clubu bez ich súhlasu, a to na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účely jeho evidencie, identifikácie, poskytovania zliav, bonusov a iných výhod spojených s členstvom v Allianz Clube.

Zoznam osobných údajov tvorí: titul, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty pre úroveň základného členstva a rodné číslo, číslo poistnej zmluvy za účelom identifikácie člena Allianz Clubu ako klienta ASP pre úroveň prémiového členstva.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou členstva v Allianz Clube.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje po dobu trvania členstva v Allianz Clube, ktoré je možné kedykoľvek zrušiť

E) žiadateľov o poskytnutie finančnej služby v právnych vzťahoch, v ktorých má ASP postavenie samostatného finančného agenta, a to na účely vykonávania finančného sprostredkovania podľa osobitného zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), identifikácie žiadateľa o poskytnutie finančnej služby a jeho zástupcu, overovanie identifikácie žiadateľa o poskytnutie finančnej služby a jeho zástupcu, ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči žiadateľom o poskytnutie finančnej služby, zdokumentovanie činnosti, výkon dohľadu, plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a osobitných zákonov:

 • bez ich súhlasu, a to na základe a v rozsahu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní. Zoznam a rozsah osobných údajov je uvedený v § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou poskytnutia finančného sprostredkovania zo strany ASP. Doba spracúvania osobných údajov je v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní najmenej v dĺžke 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
 • na základe ich poskytnutého dobrovoľného súhlasu, ak sú poskytnuté len kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt a telefónne číslo a adresa elektronickej pošty. Žiadatelia o poskytnutie finančnej služby sú oprávnení kedykoľvek tento súhlas odvolať. Súhlas je udelený po dobu 3 mesiacov od jeho udelenia.

2. ASP uvádza zoznam sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých získava osobné údaje na poisťovacie účely. Pri získavaní osobných údajov vystupujú ako sprostredkovatelia finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní.

Finanční agenti sú na základe § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnení získavať osobné údaje v rovnakom rozsahu ako ASP podľa zákona o poisťovníctve.

3. ASP v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Za týmto účelom ASP prijala a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

4. Za pravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. Klient je povinný nahlásiť ASP akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov iných dotknutých osôb, ktoré poskytol ASP na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou.

5. ASP uvádza zoznam subjektov, ktoré v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb (sprostredkovatelia) a zoznam subjektov, ktorým sú osobné údaje na základe súhlasu klienta alebo osobitného zákona poskytnuté/sprístupnené (príjemcovia).

Zverejnenie tohto zoznamu sa zároveň považuje za oznámenie vykonané v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.

Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb sa v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Zoznam príjemcov a sprostredkovateľov.

ASP zároveň uvádza zoznam finančných agentov ako sprostredkovateľov, ktorých môže, po získaní osobných údajov klientov, poveriť spracúvaním osobných údajov týchto klientov podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov za účelom správy poistnej zmluvy.

6. ASP osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.

7. Na účely zaistenia produktov životného a neživotného poistenia ASP uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb subjektom so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá je podľa rozhodnutia Európskej komisie treťou krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam týchto subjektov je uvedený v bode 5.

8. ASP oznamuje, že spoločnosť Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3425/B (ďalej len „ASDSS“) poverila podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov ASP ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov klientov ASDSS na účely výkonu nasledovných činnosti, najmä:

 1. zabezpečenie kontaktu s klientmi ASDSS,
 2. preberanie písomností týkajúcich sa právneho vzťahu klientov s ASDSS,
 3. vykonávanie následných administratívnych činností súvisiacich s prevzatím písomností,
 4. poskytovanie informácií klientom ASDSS v ich prítomnosti a na základe ich žiadosti z IS ASDSS,
 5. zabezpečenie zadávania žiadostí o starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok do Centrálneho informačného ponukového systému, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa podľa osobitného zákona,
 6. vykonávanie činnosti Call centra a zabezpečenie aktívnej a pasívnej telefonickej komunikácie s klientmi ASDSS.

9. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od ASP vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme ASP v rozsahu: identifikačné údaje ASP, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak ASP spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 2. Právo dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u ASP namietať voči:
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u ASP kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov  v prípadoch podľa §10 ods. 3 písm. a) (informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami), písm. e) (spracúvanie už zverejnených osobných údajov), písm. f) (dôležitá úloha verejného záujmu) alebo písm. g) zákona o ochrane osobných údajov  (ochrana práv a právom chránených záujmov ASP) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, ASP je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u ASP kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu ASP, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať ASP o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom ASP je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia ASP informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov ASP vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak ASP na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 6. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo
  1. písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je ASP povinná odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo b) tohto bodu.

 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
Nonstop infolinka 0800 122 222