Poistenie Šťastný život | Allianz - Slovenská poisťovňa
Program Šťastný Život

Program Šťastný Život

"Uzatvorte si novú poistnú zmluvu - rizikové alebo investičné životné poistenie spolu s pripoisteniami za čo najvyššie poistné a získajte na pripoisteniach zľavy až do výšky 40 %*. Akcia platí od 14.1.2019."

*Celková zľava 40 % je kombinácia novej objemovej zľavy na vybrané pripoistenia a zľavy za počet pripoistení. 
Nová objemová zľava je závislá od celkového ročného poistného na poistnú zmluvu a pohybuje sa od 5 % do 20 % na vybrané pripoistenia.

Bližšie informácie o akcii získate:
– u vášho sprostredkovateľa poistenia,
– v našich pobočkách,
– na Infolinke 0800 122 222.

 

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Toto poistenie je pre dospelých aj deti. Variabilita poistenia zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy si klient môže pripoistenia meniť z dôvodu zmien životných situácií.

 

Program Šťastný Život umožňuje:

 • zvýšenie zabezpečenia dospelých a detí,
 • poistenie pre dospelé osoby a deti,
 • vysokú variabilitu programu,
 • prehľadnosť jednotlivých poistení,
 • jednoduchosť dojednania,
 • možnosť zmien počas trvania zmluvy pre všetkých poistených.

 

Dospelé osoby

Výhody v programe Šťastný Život:

 • poistenie od detí až po seniorov na jednej zmluve,
 • vysoká variabilita programu počas trvania poistenej zmluvy,
 • zľava za počet poistení na poistenej zmluve,
 • možnosť zmien počas trvania zmluvy pre všetkých poistených.

 

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou poistnou sumou

Poistné plnenie je poskytnuté nasledovne pri úmrtí, ak poistený nebol účastníkom dopravnej nehody poistná suma 300 € alebo, ak poistený bol účastníkom dopravnej nehody poisťovateľ vyplatí 5 - násobok poistnej sumy.

Poistenie Telefonická odborná poradňa

Klient ju môže využiť pri týchto životných udalostiach:


a) úraz, choroba, tehotenstvo poisteného,

b) smrť poisteného,

c) úraz alebo choroba blízkej osoby poisteného,

d) stav poisteného alebo udalosť vyžadujúca psychologické poradenstvo pre poisteného,

e) stav poisteného alebo udalosť vyžadujúca právne poradenstvo pre poisteného v prípade nárokov zo sociálneho a zdravotného poistenia alebo v prípade vzniku škody pri poistnej udalosti v zmysle písm. a) tohto odseku.

Služby súvisiace s organizáciou stretnutia a/alebo poskytnutím informácií o kontaktoch a službách je poistená osoba oprávnená využívať opakovane a bez obmedzenia počas poistného roku.


Služby 24 hodín denne na zverejnenom telefónnom čísle +421 2 529 33 114.

Rizikové životné poistenie

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia.
Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu, investičných akcií a ďalších aktivít.
Poisťovňa preto v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného. 

Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou

Toto poistenie slúži ako zabezpečenie dlhodobého úveru. Jeho výhodou je lineárne klesajúca poistná suma. Keďže sa výška zostatku úveru plynutím času znižuje, klesajúca poistná suma vám zabezpečí dostatočné poistné krytie pre vašich najbližších v prípade úmrtia s pre vás výhodnejším poistným. 

Rizikové životné poistenie pre prípad akejkoľvek smrti za bežné poistné

Pri úmrtí poisteného sa na základe poistenej udalosti plní oprávneným osobám nasledovné plnenie:

 1. pri úrazovej smrti bude vyplatená poistná suma platná v čase vzniku poistnej udalosti
 2. pri neúrazovej smrti:
  a) v prvých dvoch poistných rokoch tohto poistenia sa vyplatí
  suma, ktorá zodpovedá výške zaplateného poistného za toto poistenie
  b) od tretieho poistného roku sa vyplatí príslušné % z poistnej sumy.

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti pre dvojicu poistených osôb

V prípade poistnej udalosti je vyplatená poistná suma platná v čase vzniku poistnej udalosti po smrti ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených, ak smrť nastane počas poistnej doby. Smrťou ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených osôb poistenie zaniká. 

Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

Ak poistený zomrie na následky úrazu, ktorý utrpel počas poistnej doby, poisťovateľ vyplatí:

 • dvojnásobok dojednanej poistnej sumy vrátane prijatých dynamík pre prípad smrti následkom úrazu, ak poistený bol účastníkom dopravnej nehody,
 • poistnú sumu dojednanú pre prípad smrti následkom úrazu, ak poistený nebol účastníkom dopravnej nehody.

Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie

Ak zanechá úraz, ktorý poistený utrpel počas poistnej doby, trvalé následky, poisťovateľ vyplatí príslušné percento z dojednanej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov (oceňovacia tabuľka).

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou

Ak zanechá úraz, ktorý poistený utrpel počas poistnej doby, trvalé následky, poisťovateľ vyplatí príslušné percento z dojednanej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov (oceňovacia tabuľka) s progresívnym plnením 700 %.

Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Poistenie invalidity následkom úrazu

Ak sa stane klient invalidný následkom úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, bude mu vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy.

Poistenie kritických chorôb (benefit: NutriFit program)

Možno vo všeobecnosti považovať za doplnok štátneho zdravotného poistenia.

Hlavné výhody poistenia

 • Možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie.
 • Úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu.
 • Náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu.
 • Pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného.


Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa operácie.

NutriFit program

Od 1.7.2018 získajú naši klienti po splnení podmienok jedinečný benefit k poisteniu kritických chorôb - NutriFit program.

O podmienkach získania benefitu Nutrifit nájdete viac informácií TU.

Genetická analýza NutriFit predstavuje individuálne nastavený plán výživy a životného štýlu na základe genetickej analýzy jednotlivca. NutriFit program je inovatívny produkt, ktorý je založený na skutočnosti, že každý človek má špecifickú genetickú podobu a preto má aj individuálne nutričné potreby.

Klient cez program NutriFit zistí:

 • najlepší spôsob ako si udržať ideálnu váhu,
 • aký vplyv majú gény na jeho metabolizmus,
 • aké minerály a vitamíny potrebuje jeho telo,
 • aký šport mu vyhovuje v súlade s jeho genetickými predpokladmi a mnoho ďalších zaujímavých informácií.

Personalizovaná správa na viac ako 100 stranách obsahuje detailné informácie a návod pre klienta ako si pomocou NutriFit programu zlepšiť životný štýlpredchádzať vzniku civilizačných ochorení.

Viac informácií nájdete v priloženom letáku.

 

Poistenie Allianz Best Doctors

Klientovi budú uhradené výdavky na liečbu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná ako aj služby a produkty (liečivá, zdravotnícky materiál a lekárske predpisy) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenému v rámci celého sveta okrem USA a SR.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby má poistený nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici. Môže slúžiť ako pomoc pri financovaní nákladov na kvalitnejšiu izbu pre klienta. Pripoistenie okrem chorôb kryje aj tehotenstvo a pôrod.

Poistenie Doktor+

Poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.

Poskytovateľom v poistení Doktor+ je spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Služba Asistent

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby

Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne" a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.

Asistenčné služby

Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu:

 • preprava po hospitalizácii,
 • preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
 • rehabilitácia po hospitalizácii,
 • kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
 • asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
 • návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny

Výšku poistného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok. Začiatok plnenia si môžete stanoviť od 1. alebo 29. dňa pracovnej neschopnosti. Minimálna doba PN musi byť 29 alebo 60 dní.

Poistenie chirurgického zákroku

V prípade operačného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, vám vyplatíme poistné plnenie vo výške náležitého percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.

Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity

Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity vám umožní zabrániť poklesu životnej úrovne v prípade priznania plného invalidného dôchodku v dôsledku úrazu a tiež ak najskôr po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy by vám bol priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po uzavretí poistnej zmluvy.

Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity

Poistenie čiastočne kompenzuje stratu príjmu. Poistenému je vyplatená jednorazovo dojednaná poistná suma. Dôvodom invalidity môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia.

V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia. Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu nad 40 % alebo nad 70 %.

Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s klesajúcou poistnou sumou

Poistenie slúži na krytie úveru. Poistenému je vyplatená jednorazovo dojednaná poistná suma. Poistná suma klesá lineárne počas celej doby poistenia. Dôvodom invalidity môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia. Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu nad 40 % alebo nad 70 %.

Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

Riziko vzniku invalidity si môžu zabezpečiť obidve osoby poistené na poistnej zmluve.

V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % je tak poistník zbavený povinnosti platiť bežné poistné za poistnú zmluvu. Dôvodom tohto stavu môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia.

Oslobodením od platenia poistného niektoré z poistení dojednané na poistnej zmluve zanikajú.

Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti

Zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

 

Deti

 

 

 

Poistenie smrti dieťaťa následkom úrazu

Ak poistené dieťa zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí ihneď oprávneným osobám pevne stanovenú poistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu.

Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa bez progresie

Ak zanechá úraz, ktorý poistené dieťa utrpelo počas poistnej doby, trvalé následky, poisťovateľ vyplatí príslušné percento z poistnej sumy/ročného doživotného dôchodku pre trvalé následky úrazu podľa „Oceňovacej tabuľky pre trvalé následky úrazu“.

Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresiou

Ak zanechá úraz, ktorý poistený utrpel počas poistnej doby, trvalé následky, poisťovateľ vyplatí príslušné percento z dojednanej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých s progresívnym plnením 700 %.

Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 10 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného dieťaťa z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Poistenie kritických chorôb dieťaťa

Toto pripoistenie zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na liečbu, prípadný výpadok príjmu rodiča. Poistnou udalosťou v pripoistení kritických chorôb je ochorenie na niektorú závažnú chorobu alebo podrobenie sa niektorej z uvedených operácii.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa vzniká nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici.

Poistenie Allianz Best Doctors

Klientovi budú uhradené výdavky na liečbu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná ako aj služby a produkty(liečivá, zdravotnícky materiál a lekárske predpisy) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenému v rámci celého sveta okrem USA a SR.

Poistenie Doktor+

Poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.

Poskytovateľom v poistení Doktor+ je spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Služba Asistent

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby

Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne“ a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.

Asistenčné služby

Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu:

 • preprava po hospitalizácii,
 • preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
 • rehabilitácia po hospitalizácii,
 • kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
 • asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
 • návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa

V prípade operačného zákroku dieťaťa, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby. Bude vám vyplatené poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Doplňujúce informácie a dokumenty k programu Šťastný Život

Doplňujúce dokumenty k rizikovému poisteniu a úrazovému poisteniu pre účely direct mailu

Allianz | Club