MÔJ DOMOV | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie domácnosti a budov - MÔJ DOMOV

Poistenie domácnosti a budov - MÔJ DOMOV

Komplexné poistenie majetku MÔJ DOMOV poskytuje rozsah poistnej ochrany podľa vašich požiadaviek. Poistná ochrana môže zahŕňať škody na vašom majetku, škody, ktoré spôsobíte tretím osobám v bežnom živote ako aj doplnkové služby.
 

Výhody:

  Jednoduchosť – všetky dôležité poistné krytia v 3 balíkoch
  Sprievodca poistením – dokument, ktorý obsahuje zrozumiteľné a prehľadné podmienky poistenia a poskytne vám všetky relevantné informácie o tomto poistení
  Bez spoluúčasti

 

Čo môže byť poistené:


BUDOVA
 

  • rodinný dom, byt v bytovom/rodinnom dome, rekreačný dom/chata, nebytový priestor a pod.
  • vedľajšia stavba v mieste poistenia budovy - stavba postavená na základe stavebného povolenia, drobná stavba ohlásená stavebnému úradu a pod.
  • stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie
     

DOMÁCNOSŤ

Hnuteľné veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti, sú v ich vlastníctve alebo ich používajú:

  • v byte/nebytovom priestore, priestoroch príslušenstva bytu, uzamykateľných priestoroch určených na ich výlučné užívanie, na oplotenom pozemku,
  • v rodinnom dome, rekreačnom dome/chate, vo vedľajších stavbách v mieste poistenia, na oplotenom pozemku.

 

Na zjednodušenie vášho výberu sme pre budovu aj domácnosť zjednotili poistné riziká do rovnakých ponúkaných krytí:

Môj domov - ponúkané krytie
Poistenie sa vzťahuje iba na riziká zahrnuté v balíku, pre ktorý sa rozhodnete. K vybranému balíku si môžete pripoistiť krytie škôd v dôsledku zemetrasenia.
 

 

Balík COMFORT so základným krytím

Balík so základnou poistnou ochranou COMFORT zahŕňa tieto poistné krytia:

FLEXA - kryje škody spôsobené požiarom, bleskom, explóziou, implóziou a pádom lietadla,

ŽIVEL - kryje škody v dôsledku živelných udalostí (atmosférické zrážky, víchrica, búrlivý vietor, ťarcha snehu, krupobitie, lavína, povodeň, záplava a zosuv pôdy),

ASISTENČNÉ SLUŽBY - asistenčné služby v prípade technickej havárie alebo zablokovaných dverí,

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - poistenie zodpovednosti za škodu vás chráni pred finančnými následkami, ak spôsobíte škodu inému bežnou činnosťou alebo v súvislosti s vedením domácnosti,

POISTENÉ NÁKLADY - kryje vaše náklady po poistnej udalosti (napr. náklady na náhradné ubytovanie, vyhotovenie náhradných dokladov, vysušenie poistených vecí) a zároveň kryje vaše náklady spojené s odvrátením bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernením jej následkov.

Balík EXTRA s rozšíreným krytím

Balík s rozšírenou poistnou ochranou EXTRA zahŕňa okrem balíka COMFORT aj nasledovné poistné krytia:

VODOVODNÉ ŠKODY - kryje škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, spätným vystúpením vody alebo spodnou vodou,

SKLO - kryje škody spôsobené rozbitím sklenených súčastí vášho poisteného majetku.

Balík MAX s komplexným krytím

Balík s najširšou poistnou ochranou MAX zahŕňa okrem balíka EXTRA navyše aj tieto poistné krytia:

ODCUDZENIE - kryje krádež vášho majetku,

VANDALIZMUS - kryje škody na vašom majetku v dôsledku vandalizmu,

SKRAT A PREPÄTIE - kryje škody na vašom majetku v dôsledku skratu alebo prepätia.

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu MÔJ DOMOV

Archív

Allianz | Club