Dôchodok z druhého piliera | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dôchodok z II. piliera

Dôchodok z II. piliera je jednou z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ktorý sa vypláca zo starobného dôchodkového sporenia. Spolu so starobným dôchodkom alebo predčasným starobným dôchodkom vyplácaným zo Sociálnej poisťovne (I. pilier) vám zabezpečuje pravidelný príjem na dôchodku.


Ako získať dôchodok z II. piliera

Ak ste sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, o dôchodok z II. piliera môžete požiadať podaním žiadosti, a to buď v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzavretú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak ste sporiteľom starobného dôchodkového sporenia v Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., jej obchodné miesta nájdete na www.asdss.sk/pobocky-regionalne-pracoviska. Detailné informácie k podaniu žiadosti o dôchodok nájdete na www.socpoist.sk/dochodca.

Na základe spracovania žiadosti v Sociálnej poisťovni vám bude vami zvolenou formou uvedenou v žiadosti (písomne alebo elektronicky) zaslaný ponukový list obsahujúci záväzné ponuky dôchodkov zo strany životných poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní, počas ktorých sa môžete rozhodnúť, ktorý dôchodok a z ktorej poisťovne/dôchodkovej správcovskej spoločnosti chcete poberať.

Ak si vyberiete jednu z ponúk, stačí následne navštíviť spoločnosť, ktorú ste si vybrali z ponukového listu a uzavrieť s ňou zmluvu (t.j. zmluvu o poistení dôchodku s poisťovňou resp. dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou).

Aký dôchodok z II. piliera vám ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Ponúkame nasledovné varianty doživotných dôchodkov:

  • doživotný dôchodok bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostného dôchodku,
  • doživotný dôchodok bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostným dôchodkom s obdobím výplaty 1 alebo 2 roky,
  • doživotný dôchodok so zvyšovaním dôchodku o stanovené percento ročne a bez pozostalostného dôchodku,
  • doživotný dôchodok so zvyšovaním dôchodku o stanovené percento ročne a s pozostalostným dôchodkom s obdobím výplaty 1 alebo 2 roky.

Výhody doživotných dôchodkov

Nevyčerpaný doživotný dôchodok
Vo všetkých vyššie uvedených variantoch doživotných dôchodkov, ktoré sa vyplácajú počas vášho života, je zahrnutá 7-ročná garancia vyplácania mesačných dôchodkov. V prípade, že by sme vám počas vášho života z dôvodu vášho úmrtia nevyplatili všetky mesačné dôchodky počas tejto 7-ročnej garancie, čo je spolu 84 mesačných dôchodkov, rozdiel medzi sumou 84 mesačných dôchodkov a sumou už vyplatených dôchodkov poskytneme oprávneným osobám, ktoré určíte v zmluve o poistení dôchodku, alebo dedičom, ak oprávnené osoby nie sú určené.

Podiel na prebytku z výnosov
Všetky varianty doživotných dôchodkov obsahujú aj garanciu vyplatenia podielu prebytku z výnosov za kalendárny rok. Táto garancia vám zaručuje, že ak poisťovňa zhodnotí vaše prostriedky lepšie ako predpokladala pri stanovení vášho mesačného dôchodku, potom vám vyplatí tento podiel na prebytku jednorazovo v nasledujúcom roku nad rámec zmluvne dohodnutého mesačného dôchodku.

Kde uzavriete zmluvu o poistení dôchodku z II. piliera

Zmluvu o poistení dôchodku môžete uzavrieť na obchodných miestach našej spoločnosti. Budeme radi, ak navštívite naše pobočky, kde sa môžete podrobne informovať a opýtať otázky, ktoré vás zaujímajú. Adresy našich pobočiek nájdete na www.allianzsp.sk/pobocky.

K uzavretiu zmluvy budete potrebovať:

  1. platný doklad totožnosti,
  2. číslo vášho účtu v banke, na ktorý vám budeme zasielať dôchodok z II. piliera,
  3. ak si želáte uviesť v zmluve oprávnené osoby, ich identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt pri fyzických osobách, resp. názov, IČO, adresu sídla pri právnických osobách).

Naše odporúčanie pre vás: Odporúčame mať pri sebe aj ponukový list zo Sociálnej poisťovne.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k dôchodku z II. piliera

Allianz | Club