Cestovné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Užite si bezstarostné cestovanie s Allianz - Slovenskou poisťovňou, ktorá vám ponúka cestovné poistenie s komplexným krytím.

Cestovné poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. V rámci cestovného poistenia ponúkame naviac aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál a k tomu vám poskytneme automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Cestovné poistenie je možné uzavrieť ako krátkodobé poistenie, celoročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest a neobmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty alebo ako celoročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest ale obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty.

Cestovné poistenie ponúkame pre jednotlivcov, rodiny, firmy ale aj pre klientov nad 70 rokov.

Samozrejme ponúkame aj ďalšie možnosti uzatvorenia poistenia - online, cez našu infolinku, ako SMS poistenie, pomocou chatbota alebo prostredníctvom siete našich pobočiek a reprezentantov.

K nášmu cestovnému poisteniu máte aj asistenčné služby spoločnosti Allianz Assistance.

Pred odchodom do zahraničia si zistite aktuálne informácie o krajine do ktorej cestujete.

 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

 

V rámci komerčného cestovného poistenia uhradíme za vás nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine (v prípade, ak cestujete v rámci EU a uplatňujete si Európsky preukaz zdravotného poistenia) alebo celého ošetrenia, ako aj prípadnej úhrady za váš prevoz. 

Poistná ochrana zahŕňa

 • Ambulantnú zdravotnú starostlivosť, vrátane predpísaných liekov
 • Hospitalizáciu
 • Prepravu do zdravotníckeho zariadenia, vrátane cesty späť
 • Operáciu
 • Akútne zubné ošetrenie 
 • Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátane jej prepravy
 • Prevoz poisteného do vlasti (repatriácia)
 • Prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti (repatriácia)
 • Náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Poistenie úrazu

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky. V prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach. 

Poistenie batožiny

K cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, ktoré chráni váš majetok "zbalený" na cesty. V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vás kryje v prípade, že spôsobíte inému škodu na zdraví, alebo majetku.

Poistený sa na poistnom plnení z poistenia zodpovednosti za škodu môže podieľať spoluúčasťou. Podrobnejšie informácie, limity poistného plnenia a výšku spoluúčasti nájdete v príslušných poistných podmienkach.

Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál

Poistenie stornovacích poplatkov sa vzťahuje na storno poplatky, ktoré od vás požaduje v prípade zrušenia cestovnej služby cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo iný poskytovateľ cestovnej služby. Typickou situáciou je nepredvídané, akútne ochorenie účastníka zájazdu, kvôli ktorému nemôže nastúpiť na zaplatený zájazd.

Poistenie stornovacích poplatkov si môžete uzatvoriť priamo cez internet ako samostatné poistenie stornovacích poplatkov.

Predmetom poistenia storno špeciál sú taktiež náklady súvisiace s vyúčtovaním storno poplatku, zároveň vám však ponúkame rozšírenú poistnú ochranu.

Poistený sa na poistnom plnení z poistenia stornovacích poplatkov môže podieľať spoluúčasťou. Podrobnejšie informácie, limity poistného plnenia a výšku spoluúčasti nájdete v príslušných poistných podmienkach.

Ako bonus k poisteniu stornovacích poplatkov alebo k poisteniu storno špeciál od nás dostávate automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. Poistenie nevyužitej cesty vás „odškodní“ v prípade oneskoreného nástupu, ako aj v prípade predčasného návratu.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni. Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služny na území SR ponúkame poistenie do hôr, ktoré si môžete uzatvoriť aj samostane.

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Asistenčné služby Allianz Assistance

K poisteniu liečebných nákladov v zahraničí patria samozrejme aj základné asistenčné služby. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? Hlavne v závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:Allianz Assistance

 • zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na váš zdravotný stav
 • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam
 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku
 • komunikácia s blízkymi osobami
 • prevoz späť do vlasti

Kontakt na Allianz assistance - cestovné poistenie

Asistenčné služby poskytuje spoločnosť Allianz Assistance nepretržite 24 hodín po celom svete.

Kontaktné telefónne číslo v prípade poistnej udalosti: +421.2.529 33 113

Poistenie doplnkových asistenčných služieb:

 • Právna pomoc
 • Pomoc v prípade straty alebo odcudzenia dokladov
 • Oneskorené dodanie batožiny leteckým dopravcom - náhrada za nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb
 • Technická asistencia – asistenčná pomoc v prípade značnej škody na majetku v mieste bydliska počas vašej cesty
 • Asistencia pri predčasnom návrate

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach. 

Identifikačné údaje asistenčnej spoločnosti

AWP Solutions ČR a SR, s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom Mondial Assistance s.r.o., organizačná zložka, Čajakova 18, 811 05 Bratislava.
 

Zoznam rizikových štátov

Rizikové štáty, ktoré boli štátnymi orgánmi SR oficiálne označené ako štáty/lokality, kde sa teroristický čin očakáva alebo do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať), nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným vám do pozornosti dávame najmä ustanovenie Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné služby týkajúce sa poistenia liečebných nákladov v zahraničí v zmysle ktorého, ak je v čase vycestovania územie štátu označené ako štát/lokalita, kde je hrozba teroristických útokov a poistený napriek tomu takýto štát/lokalitu navštívi, poisťovateľ má právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku terorizmu zamietnuť. Uvedené platí aj v prípade, ak sa poistený v čase takéhoto vyhlásenia na území daného štátu/lokality už nachádza a neopustí ho v primeranej dobe. Poistné podmienky sú vám v písomnej podobe k dispozícii na našich predajných miestach, ako aj tu na našej stránke. Cestovné poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú dôsledkom vojnových udalostí, vnútorných nepokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov.

Prípadné ďalšie informácie vám radi poskytneme priamo na našich obchodných miestach alebo na Infolinke 0800 122 222.

Zoznam cestovných kancelárií poistených proti insolventnosti

Doplňujúce informácie a dokumenty k cestovnému poisteniu

 

Informácie a dokumenty k osobitným produktom cestovného poistenia (VPP zo dňa 06.11.2015)

Archív dokumentov

Dokumenty k osobitným produktom cestovného poistenia

 

Allianz | Club