Poistenie cez SMS | Allianz - Slovenská poisťovňa
SMS poistenie

SMS poistenie

TIP

 • Zašlite prázdnu SMS na číslo 6611 a postup poistenia dostanete priamo do mobilu. Za odchádzajúce ani prichádzajúce SMS správy neplatíte.

 

Prostredníctvom poistenia cez SMS si môžete na poslednú chvíľu uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia alebo poistenie do hôr na Slovensku jednoducho zaslaním správy na číslo 6611 odoslanej zo siete

 

 • Orange Slovensko, a. s.,
 • Slovak Telekom, a. s.,
 • O2 Slovakia, s.r.o.,
 • SWAN Mobile, a.s.

Zároveň musíte spĺňať nižšie uvedené podmienky SMS poistenia.

SMS cestovné poistenie ponúka možnosť poistiť si zvlášť liečebné náklady a základné asistenčné služby na pobyt v zahraničí (typ poistenia A) alebo liečebné náklady v kombinácií s poistením úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkovými asistenčnými službami (typ poistenia B).

V prípade, že cestujete do zahraničia na lyžovačku, je pre vás určené SMS poistenie pre zimné športy (typ poistenia C), ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, základné a doplnkové asistenčné služby a poistenie zimných športov na vyznačených tratiach.

Cestovné poistenie cez SMS kryje liečebné náklady až do výšky 110 000 EUR.

SMS poistenie do hôr na Slovensku (typ poistenia D) finančne kryje zásah Horskej záchrannej služby do výšky 16 600 EUR.

 

AKO NA TO?

Formát sms správy na uzatvorenie poistenia:

 

Meno Priezvisko RČbezLomky DátumOd DátumDo TypPoistenia

Meno a priezvisko uvádzajte bez diakritiky. Dátum odchodu a dátum návratu uvádzajte v tvare ddmmrrrr. Napríklad pre poistenie Tomáša Vzora (RČ 760719/6084) do slovenských hôr od 4. 5. 2012 do 6. 5. 2012 pošlete SMS na číslo 6611 v tvare

Tomas Vzor 7607196084 04052012 06052012 D

Podrobnejší návod nájdete nižšie v časti "Ako uzatvoriť SMS poistenie".

 

Kedy poistenie cez SMS?

SMS poistenie je vhodná voľba pre všetkých, ktorí si nestihli alebo zabudli pred cestou uzatvoriť cestovné poistenie alebo poistenie do hôr, či už osobne na pobočke alebo prostredníctvom stránky pre online poistenie.

Prostredníctvom SMS si môžete kedykoľvek a kdekoľvek na Slovensku v dosahu mobilných sietí operátorov uzatvoriť poistenie cez číslo 6611 (platí pre všetkých klientov Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s.,  O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN Mobile, a.s.) paušálnych aj predplatených programov, ktorí sú občanmi Slovenska alebo cudzími štátnymi príslušníkmi a zároveň majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike. Poistné nie je možné uhrádzať z bonusového kreditu operátora.).

Podmienky SMS poistenia

SMS poistenie je možné uzatvoriť:

 • pre osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt
 • pre osoby, ktoré v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia nedovŕšili 71 rokov
 • pre osoby, ktoré sa v čase uzatvorenia poistenia nachádzajú na území Slovenskej republiky
 • maximálne 14 dní pred začiatkom poistenia
 • maximálne na 14 dní

Ponuka a cenník SMS poistenia

SMS cestovné poistenie do zahraničia

Poistenie typ A
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí + základné asistenčné služby

Poistenie typ B
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí + poistenie úrazu + poistenie batožiny + poistenie zodpovednosti za škodu + základné a doplnkové asistenčné služby

Poistenie typ C
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí + poistenie úrazu + poistenie batožiny + poistenie zodpovednosti za škodu + základné a doplnkové asistenčné služby + poistenie zimných športov

Územná platnosť SMS cestovného poistenia je Európa a Stredomorie (okrem SR).

SMS poistenie do hôr na Slovensku

V prípade, že sa chystáte do hôr na Slovensku, možete si uzatvoriť poistenie na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku zaslaním SMS s typom poistenia D.

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku je platné vo všetkých horských oblastiach, kde horská služba vykonáva činnosť (vrátane jaskýň a priepastí).

Neplnoleté osoby nie sú povinné uhrádzať Horskej záchrannej službe náklady súvisiace so záchranou alebo s pátraním, preto nepotrebujú poistenie do slovenských hôr.

Cenník SMS poistenia

Typ
Územná platnosť
Sadzba v EUR
A
Európa a Stredomorie (okrem SR)
1,00 / deň / os.
B
Európa a Stredomorie (okrem SR)
1,50 / deň / os.
C
Európa a Stredomorie (okrem SR)
2,80 / deň / os.
D
Slovensko
0,70 / deň / os.


Za odchádzajúce ani prichádzajúce SMS správy neplatíte.

Za poistenie zaplatíte v následnej faktúre za telefonický paušál, ktorú vám každý mesiac vystavuje poskytovateľ mobilných služieb. V prípade, že využívate formu predplateného kreditu, suma za poistenie bude automaticky odrátaná z kreditu.

Limity poistného plnenia

Limity poistného plnenia

1)
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby
110 000 EUR okrem prípadov podľa písm. a) až e) tohto odseku
a)
na akútne zubné ošetrenie
170 EUR
b)
na prepravu a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného celkom, z toho na:
1000 EUR
 
- ubytovanie
100 EUR / 1 deň
c)
na prepravu neplnoletých osôb doprevádzaných poistenou hospitalizovanou osobou
1000 EUR
d)
na náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok
170 EUR
e)
na liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu
50 000 EUR
2)
Poistenie úrazu
 
a)
pre prípad smrti v dôsledku úrazu
3 350 EUR
b)
pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu
6 650 EUR
3)
Poistenie batožiny
665 EUR
okrem prípadov podľa písm. a) tohto odseku, z toho na:
 
- osobných veciach / na jednu osobnú vec
665 EUR / 335 EUR
 
- cennostiach / na jednu cennosť
335 EUR / 170 EUR
 
- elektronických alebo optických prístrojoch / na jeden elektronický alebo optický prístroj
335 EUR / 170 EUR
 
- športových náradiach / na jedno športové náradie
335 EUR / 170 EUR
a)
v prípade škody spôsobenej krádežou vlámaním do motorového vozidla, resp. odcudzením celého motorového vozidla
335 EUR
4)
Poistenie zodpovednosti za škodu
 
a)
na zdraví
66 500 EUR
b)
na veci
33 500 EUR
5)
Poistenie doplnkových asistenčných služieb
 
a)
na právnu pomoc
1 200 EUR
b)
na pomoc pri strate dokladov
335 EUR
c)
na technickú asistenciu
170 EUR
d)
pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24 hodín
70 EUR
e)
pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 hodín
140 EUR
6)
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby
16 600 EUR
 
 

Ako uzatvoriť SMS poistenie

Uzatvoriť poistenie cez SMS je jednoduché, stačí odoslať len dve SMS správy. Ako prvý krok pre uzatvorenie zmluvy potrebujete do SMS-ky, ktorú zašlete na číslo 6611, uviesť vaše meno, priezvisko, rodné číslo, od kedy a do kedy chcete byť poistený a zadať typ poistenia, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám:

Typy poistenia

Typ
Rozsah poistenia
A
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí, základné asistenčné služby
B
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, základné a doplnkové asistenčné služby
C
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie zimných športov, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, základné a doplnkové asistenčné služby
D
Poistenie do slovenských hôr na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku

 

Jediné, na čo si musíte dať pozor, je správny TVAR SMS-ky.

Meno Priezvisko RČbezLomky DátumOd DátumDo TypPoistenia

Meno a priezvisko uvádzajte bez diakritiky. Dátum odchodu a dátum návratu uvádzajte v tvare ddmmrrrr. Napríklad pre poistenie Tomáša Vzora (RČ 760719/6084) do slovenských hôr od 4. 5. 2012 do 6. 5. 2012 pošlete SMS na číslo 6611 v tvare

Tomas Vzor 7607196084 04052012 06052012 D

Po odoslaní SMS správy v požadovanom tvare obdržíte obratom dve správy, ktoré vám potvrdia zvolené parametre poistenia a jeho cenu a poukážu na potrebu oboznámiť sa pred uzatvorením poistenia s poistnými podmienkami a vyhláseniami uverejnenými na sms.allianzsp.sk.

Následne odoslaním SMS s vaším rodným číslom bez lomky potvrdíte záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a potvrdíte oboznámenie sa a súhlas s poistnými podmienkami a vyhláseniami.

O platnosti poistenia obdržíte potvrdzujúcu SMS s údajmi a číslom poistnej zmluvy a kontaktom na asistenčnú službu pre prípad poistnej udalosti v zahraničí, respektíve kontakt na tiesňové číslo Horskej záchrannej služby, ak ste si uzatvorili SMS poistenie do hôr na Slovensku.

Od tohto momentu je poistná zmluva platne uzatvorená so začiatkom poistenia uvedeným v potvrdzujúcej SMS (SMS cestovné poistenie do zahraničia aj SMS poistenie do hôr na Slovensku platí najskôr tri hodiny po odoslaní SMS z prvého kroku).

SMS správu s číslom poistnej zmluvy a kontaktom na asistenčnú službu si starostlivo uchovajte pre prípad poistnej udalosti.

Ak si nezapamätáte postup uzatvárania SMS poistenia a budete sa chcieť poistiť, pošlite prázdu SMS (prípadne text "INFO") na číslo 6611 a v spätných sms-kách obdržíte obratom celý postup do mobilu.

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú spoločnosť na telefónnom čísle +421.2.529 33 113.

Pripravte si pre operátora nasledovné informácie:

 • vaše meno a priezvisko
 • číslo poistnej zmluvy (obdržali ste v potvrdzovacej SMS)
 • čo sa vám stalo
 • telefónne číslo, z ktorého voláte
 • miesto, kde sa presne nachádzate

Telefonické spojenie s asistenčnou spoločnosťou je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku.

V prípade poistnej udalosti v horskej oblasti na Slovensku kontaktujte Horskú záchrannú službu na telefónnom čísle 18 300.

Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť, môžete využiť online formulár alebo telefonické hlásenie poistnej udalosti.

Súvisiace odkazy

 
Všeobecné poistné podmienky pre SMS cestovné poistenie
 
Informačný dokument o poistnom produkte pre SMS poistenie
 
Informácia pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku
 
Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov
Allianz | Club