Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vám poskytne poistnú ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.


Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, ako aj škodu na motorovom vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal.

Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy.

Skupinové poistenie môže uzatvoriť zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov.

K tomuto poisteniu si môžete uzatvoriť pripoistenia na:

  • Chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
  • Škodu na dopravovaných veciach

Územnú platnosť poistenia si môžete rozšíriť na celý svet.

Poistenie si môžete uzavrieť so zvýšenou spoluúčasťou so zľavou na poistnom.

Odporúčanie

  • Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákonník práce, resp. iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom), t. j. mala by zodpovedať štvornásobku resp. trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty

Archív

Allianz | Club