Poistenie zodpovednosti za škodu z poistenia nehnuteľnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie zodpovednosti za škodu z nehnuteľnosti

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby (poistenej budovy alebo poistenej vedľajšej stavby).

Poistenie kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená stavba alebo vedľajšia stavba stojí.

Kryje škody vyplývajúce z vlastníctva alebo držby

budovy
vedľajšej stavby
pozemku, na ktorom stavba stojí

Poistenie zodpovednosti za škodu z nehnuteľnosti sa dojednáva v rámci produktu Môj domov k poisteniu nehnuteľností.

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Allianz | Club