Poistenie zodpovednosti za škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa týka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané. V prípade vznesenia nároku treťou osobou poskytne finančné zdroje na odškodnenie poškodenej osoby. Bez tohto poistenia by spoločnosť bola nútená vyplatiť náhradu škody z vlastných finančných zdrojov.

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa týka:

  • škody na zdraví a živote
  • škody na veci
  • následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku

Súčasťou poistenia je aj náhrada nákladov na právnu obhajobu a náklady súdneho konania.

Poistením zodpovednosti poskytujeme poistné krytie za škodu spôsobenú:

  • prevádzkovou činnosťou
  • používaním alebo spotrebou vadného výrobku
  • vadou vykonanej práce po jej odovzdaní
  • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť

Ak následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady spôsobí váš výrobok škodu na veci alebo na zdraví, poslúži vám poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Výhodou tohto poistenia je, že pod pojmom vadný výrobok sa rozumie akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, distribuovaná ako aj práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.

S poistným produktom zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom úzko súvisí poistenie stiahnutia vadného výrobku z trhu. Pod stiahnutím poisteného výrobku sa rozumie stiahnutie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov príslušnej krajiny, aby sa predišlo hroziacej škode na zdraví v dôsledku užívania alebo spotreby vadného poisteného výrobku.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu zodpovednosti za škodu

Allianz | Club