Poistenie zodpovednosti za škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Typy spoločností, ktoré je možné poistiť:

  • akciová spoločnosť
  • spoločnosť s ručením obmedzeným
  • družstvo

Poistenie sa vzťahuje na všetkých súčasných, budúcich, ale aj na minulých členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, resp. kontrolná komisia, konatelia, prokuristi, výkonný manažment). Člena orgánu nezbavuje odchod z funkcie jeho zodpovednosti. Veľmi často vzniká nárok práve v období výmeny manažérov, predovšetkým voči odchádzajúcim členom orgánov.

Toto poistenie obsahuje:

  • Poistenie členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, konatelia, atď.) - nárok je vznesený priamo voči poistenému a poistený je povinný priamo odškodniť poškodeného (poisťovňa nahrádza škodu priamo poškodenému)
  • Poistenie náhrady spoločnosti - nárok je vznesený priamo voči poistenému, poistený za škodu zodpovedá, ale náhradu škody poskytne spoločnosť za poisteného (poisťovňa nahrádza škodu spoločnosti)
  • Poistenie právnych nákladov - v prípade vzniku nárokov na náhradu škody dochádza veľmi často aj k súdnemu konaniu o náhrade škody. Z poistenia sa preto hradia okrem samotnej finančnej škody aj náklady spojené s obhajobou poisteného, právnym zastúpením a samotným súdnym procesom, pokiaľ k nemu dôjde, poprípade náklady spojené s mimosúdnym vyrovnaním.
  • Náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena - sú akékoľvek účelne vynaložené, odôvodnené a nevyhnutné poplatky a výdavky, ktoré vznikli poistenému za účelom obmedziť alebo eliminovať negatívnu publicitu a ujmu na dobrom mene poisteného v súvislosti s nárokom krytým týmto poistením.

Keďže zodpovednosť členov orgánov spoločnosti je neobmedzená poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti je jedinou dostupnou a ekonomicky efektívnou ochranou spoločnosti a jej manažérov.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu zodpovednosti D&O

Allianz | Club