Zahraniční sprostredkovatelia (EU Brokers) | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zahraniční sprostredkovatelia (EU Brokers)

V zmysle zákona č. 186/2009 Z.z.o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len "zákon") môže na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia zároveň finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia za nasledovných podmienok:

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený na území Slovenskej republiky (SR) vykonávať finančné sprostredkovanie v rozsahu, v akom je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie vo svojom domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb.

Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia chce vykonávať finančné sprostredkovanie na území SR, Národná banka Slovenska (ďalej len "NBS") do piatich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia oznámi tomuto orgánu dohľadu podmienky vykonávania finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia na území Slovenskej republiky podľa zákona.

Finančný sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je oprávnený začať vykonávať finančné sprostredkovanie na území SR po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, kedy bol informovaný príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu o doručení oznámenia NBS.

NBS finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia zaradí do Registra a pridelí mu registračné číslo.

Na účely uvedenej informácie sa rozumie pod pojmom:

  • členský štát - členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
  • domovský členský štát - členský štát, v ktorom má finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia alebo zaistenia z iného členského štátu trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo alebo ústredie, ak ide o právnickú osobu.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. môže uzavrieť zmluvu pre výkon finančného sprostredkovania výhradne s finančným sprostredkovateľom, ktorého NBS zaradila do Registra a pridelila mu registračné číslo. Bez registrácie finančného sprostredkovateľa v Registri NBS nemôže s ním Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. uzavrieť zmluvu pre výkon finančného sprostredkovania a teda ani vyplácať províziu za výkon finančného sprostredkovania.

Ďalšie informácie ohľadne uzavretia zmluvy pre výkon finančného sprostredkovania môžete obdržať od underwritera, s ktorým komunikujete, alebo od pracovníkov: 

Pre komunikáciu v anglickom jazyku (English)

Odbor podpory obchodu
Barbora Michalová
Telefón:
+ 421.2.5963 3237
Fax:
+ 421.2.6066 5432
E-mail:

Allianz | Club