Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výtlky na cestách ubudli, hrozbou je aj naďalej zver

 1. Allianz - SP zaznamenala oproti minulému roku 85-percentný pokles poistných udalostí spôsobených výtlkmi
 2. V marci tohto roka bolo nahlásených 162 dopravných nehôd zapríčinených zrážkou so zverou
 3. Na migrujúcu zver si treba dávať pozor najmä na cestách v lesoch a pri jazerách

 

Minuloročná zima nebola pre motoristov priaznivá. Následkom niekoľkomesačných mrazov a sneženia pripomínali mnohokrát naše cesty skôr slalom medzi výtlkmi. Spoločnosť Allianz – SP evidovala v minulom roku 2703 poistných udalostí spôsobených nerovnosťami na cestách. Celková výška spôsobenej škody bola takmer 2 milióny eur, čo bolo niekoľkonásobne vyššie číslo ako v predchádzajúcich rokoch.

 

Viac lesnej zveri pri cestách

V porovnaní s minulým rokom klesli tohtoročné škody spôsobené výtlkmi o takmer 85 percent. V mesiaci marec 2013 bolo takýchto poistných udalostí 427, pričom v marci tohto roka počet udalostí klesol na 72.

Napriek rapídnemu poklesu škôd spôsobených nerovnosťami na vozovke, si však aj počas tohtoročnej jari treba dávať veľký pozor. Mierna zima a teplé počasie spôsobili na našich cestách zvýšený výskyt lesnej a poľnej zveri. Len v marci 2014 mala spoločnosť Allianz – SP nahlásených až 162 poistných udalostí zapríčinených stretom so zverou.

Aby sa vodiči vyhli kolízii s migrujúcou zverou, mali by zvýšiť opatrnosť najmä v úsekoch:

 1. cez lesy a lesné porasty,
 2. pri poliach a výsadbách,
 3. označených značkami A17 – zvieratá a A18 – zver,
 4. v okolí riek a vodných tokov.

Pravidlá cestnej premávky hovoria, že pri zníženej viditeľnosti by mali vodiči sledovať nielen cestu pred sebou, ale aj jej bezprostredné okolie. Mali by tiež znížiť rýchlosť, aby boli schopní vozidlo zastaviť na vzdialenosť, na ktorú majú rozhľad. A to nielen na jar, ale po celý rok. Každú nehodu so zverou sú vodiči povinní oznámiť policajtom.

Dátum vydania: 10.04.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook