Výsledky hlasovania | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie akcionárov

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., sa konalo dňa 24. júna 2019 v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia.
 3. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
 4. Zmena stanov spoločnosti.
 5. Prerokovanie Konsolidovanej a individuálnej výročnej správy spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2018 a Správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2018.
 6. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2018, vrátane stanoviska audítora a dozornej rady ku Konsolidovanej a riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za  obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018  a stanoviska dozornej rady spoločnosti  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2018, použitie nerozdeleného zisku  minulých období a použitie zákonného rezervného fondu spoločnosti.
 7. Schválenie Konsolidovanej a riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018. 
 8. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  za rok 2018, použitie nerozdeleného zisku minulých období a použitie zákonného rezervného fondu spoločnosti.
 9. Rozhodnutie o výške, spôsobe a  mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.
 10. Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti Allianz - Slovenská  poisťovňa, a.s., na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
 11. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
 12. Schválenie audítora spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 13. Záver.

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu – Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 866 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5791 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 838

za: 32 394 838 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo:144 hlasov

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 866  akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5791 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 838

za: 32 394 838 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 144 hlasov

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu – Zmena stanov spoločnosti

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 867 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5791 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 844

za: 32 394 838 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 144 hlasov

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu

Výsledky hlasovania č. 4  k  bodu 7. programu  –  Schválenie Konsolidovanej a riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 865 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5790 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 832

za: 32 394 826 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 156 hlasov

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2018 a použitie nerozdeleného zisku minulých období a použitie zákonného rezervného fondu spoločnosti 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 850 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5788 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 742 

za: 32 394 736 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 156 hlasov

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 9. programu

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 9. programu – Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 850 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5788 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 742 hlasov

za: 32 394 736 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 156 hlasov

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 11. programu

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 11. programu – Odvolanie člena dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 850 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5788 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 742 hlasov

za: 32 394 730 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 12 hlasov, nehlasovalo: 156 hlasov

Výsledky hlasovania č. 8 k bodu 11. programu

Výsledky hlasovania č. 8 k bodu 11. programu – Voľba členov dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 850 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5788 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 742 hlasov

za: 32 394 736 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 156 hlasov

Výsledky hlasovania č. 9 k bodu 12. programu

Výsledky hlasovania č. 9 k bodu 12. programu – Schválenie audítora spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 846 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5787 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 718 hlasov

za: 32 394 718 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 156 hlasov

Allianz | Club