Riadne valné zhromaždenie akcionárov

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. sa konalo dňa 23. júna 2016 v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia.
 3. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
 4. Zmena stanov spoločnosti.
 5. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za rok 2015 a Správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za rok 2015.
 6. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za rok 2015, vrátane stanoviska audítora a dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za rok 2015 a stanoviska dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za rok 2015 a použitie nerozdeleného zisku z minulých období.
 7. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.
 8. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za rok 2015 a použitie nerozdeleného zisku z minulých období.
 9. Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.
 10. Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
 11. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
 12. Schválenie audítora spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 13. Záver.

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu – Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia : 3 216 516 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6221 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 645 156

za: 584 642 556 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 2 600 hlasov, nehlasovalo: 1 400 hlasov

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia :3 216 530 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6223 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 646 556

za: 584 645 856 hlasov, proti: 200 hlasov, zdržalo sa: 500 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu – Zmena stanov spoločnosti

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia : 3 216 530 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6223 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 646 556

za: 584 643 456 hlasov, proti: 200 hlasov, zdržalo sa: 2 900 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia : 3 216 530 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6223 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 646 556

za: 584 643 656 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 2 900 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. za rok 2015 a použitie nerozdeleného zisku z minulých období

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia : 3 216 530 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6223 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 646 556

za: 584 646 056 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 500 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 9. programu

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 9. programu – Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia : 3 216 530 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6223 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 646 556

za: 584 646 356 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 200 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 11. programu

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 11. programu – Odvolanie a voľba členov dozornej rady – Voľba člena dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia : 3 216 501 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6218 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 643 656

za: 584 642 656 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 1 000 hlasov, nehlasovalo: 2 400 hlasov

Výsledky hlasovania č. 8 k bodu 12. programu

Výsledky hlasovania č. 8 k bodu 12. programu – Schválenie audítora spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR/1 akcia : 3 216 484 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 5,974906 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,6215 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 584 641 956 hlasov

za: 584 641 456 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 500 hlasov, nehlasovalo: 3 900 hlasov

Nonstop infolinka 0800 122 222