Výsledky hlasovania | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie akcionárov

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., sa konalo dňa 27. júna 2017 v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia.
 3. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
 4. Zmena stanov spoločnosti.
 5. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2016 a Správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2016.
 6. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2016, vrátane stanoviska audítora a dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2016 a stanoviska dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2016 a použitie nerozdeleného zisku z minulých období.
 7. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.
 8. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2016 a použitie nerozdeleného zisku z minulých období.
 9. Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
 10. Schválenie audítora spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 11. Záver.

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu – Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 861 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,57896 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 808

za: 32 394 808 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 861 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,57896 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 808

za: 32 394 808 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu – Zmena stanov spoločnosti

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 861 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,57896 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 808

za: 32 394 808 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 863 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,57900 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 820

za: 32 394 808 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 12 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2016 a použitie nerozdeleného zisku z minulých období

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 863 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,57900 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 820

za: 32 394 790 hlasov, proti: 12 hlasov, zdržalo sa: 18 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 10. programu

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 10. programu – Schválenie audítora spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 862 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,57898 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 814 hlasov

za: 32 394 808 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Nonstop infolinka 0800 122 222