Výsledky hlasovania | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie akcionárov

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., sa konalo dňa 26. júna 2018 v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia.
 3. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
 4. Zmena stanov spoločnosti.
 5. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2017 a Správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2017.
 6. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2017, vrátane stanoviska audítora a dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2017 a stanoviska dozornej rady spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2017 a použitie nerozdeleného zisku  minulých období.
 7. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.
 8. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2017 a použitie nerozdeleného zisku  minulých období.
 9. Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.
 10. Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
 11. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
 12. Schválenie audítora spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 13. Záver.

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu – Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 304 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5874 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 566

za: 32 397 566 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo:162 hlasov

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 307 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5875 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 584

za: 32 397 584 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 276 hlasov

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu – Zmena stanov spoločnosti

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 307 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5875 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 584

za: 32 397 572 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 12 hlasov, nehlasovalo: 276 hlasov

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu

Výsledky hlasovania č. 4  k  bodu 7. programu  –  Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,  za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017 zostavenej v súlade  s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 307 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5875 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 584

za: 32 397 584 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 276 hlasov

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2017 a použitie nerozdeleného zisku minulých období

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 331 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5879 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 728

za: 32 397 728 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 132 hlasov

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 9. programu

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 9. programu – Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 353 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5883 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 860 hlasov

za: 32 397 860 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 11. programu

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 11. programu – Odvolanie členov dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 329 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5876 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 616 hlasov

za: 32 397 598 hlasov, proti: 18 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 144 hlasov

Výsledky hlasovania č. 8 k bodu 11. programu

Výsledky hlasovania č. 8 k bodu 11. programu – Voľba členov dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 328 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5876 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 610 hlasov

za: 32 397 592 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 18 hlasov, nehlasovalo: 150 hlasov

Výsledky hlasovania č. 9 k bodu 12. programu

Výsledky hlasovania č. 9 k bodu 12. programu – Schválenie audítora spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 328 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5876 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 397 610 hlasov

za: 32 397 610 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 150 hlasov

Allianz | Club