Výplata dividend | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výplata dividend

Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy z akcií Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., zo zisku dosiahnutého za rok 2017 a z nerozdeleného zisku za roky 2015 a 2016

Vážení akcionári,

riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa  26. 6. 2018 rozhodlo, že fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli ku dňu 26. 7. 2018 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., (ďalej aj ako „Centrálny depozitár“)  ako  akcionár spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., majú právo na výplatu dividendy zo zisku dosiahnutého za rok 2017 a z nerozdeleného zisku za roky 2015 a 2016 vo výške:

 

  • 16,969527 eur na každú akciu v menovitej hodnote 6 eur,
  • 1 357 562,113109 eur na každú akciu v menovitej hodnote 480 000 eur,
  • 2,828254 eur na každú akciu v menovitej hodnote 1 euro.

Celková dividenda vyplatená akcionárovi za všetky jeho akcie bude zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta. 

Riadne valné zhromaždenie zároveň schválilo nasledovný spôsob a miesto výplaty dividendy:

Výplata dividend bude realizovaná na základe riadne uplatneného práva na jej výplatu nasledovne:

a) akcionár/fyzická osoba

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet na základe Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet (ďalej aj ako „Žiadosť“) doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis akcionára na Žiadosti musí byť úradne osvedčený (overený) len v prípade:

  1. ak akcionár žiada prvýkrát o výplatu dividendy bezhotovostným prevodom na bankový účet,
  2. ak akcionár žiada vyplatiť dividendu bezhotovostným prevodom na iný účet ako je účet uvedený na jeho poslednej Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, doručenej do sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., na ktorej bol jeho podpis úradne osvedčený (overený),

b) akcionár/zahraničná fyzická osoba

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet na základe Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis akcionára alebo osoby/osôb oprávnených konať za akcionára na Žiadosti musí byť úradne osvedčený (overený),

c) akcionár/právnická osoba

bezhotovostným prevodom na bankový účet na základe Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis akcionára alebo osoby/osôb oprávnených konať za akcionára na Žiadosti musí byť úradne osvedčený (overený). Akcionár, tuzemská právnická osoba, je povinná k Žiadosti predložiť originál alebo úradne osvedčený výpis z obchodného registra SR nie starší ako tri mesiace; akcionár zahraničná právnická osoba predloží výpis z príslušného registra potvrdzujúci jej právnu subjektivitu a spôsob konania za túto osobu, nie starší ako tri mesiace. 

Predstavenstvo spoločnosti oznámi akcionárom spôsob a miesto výplaty dividend listom na ich adresu uvedenú v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., podľa stavu k rozhodujúcemu dňu na určenie osôb oprávnených uplatniť si právo na dividendu; prílohou listu bude formulár Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, ktorý bude akcionárom k dispozícii aj na internetovej stránke spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. navštívením odkazu www.allianzsp.sk/pre-akcionarov.

Dividenda je splatná na základe riadne uplatneného práva na jej výplatu najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 26. júl 2018. Právo na výplatu dividendy akcionári  uplatňujú prostredníctvom v súlade s týmto uznesením podpísanej Žiadosti, doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, v ktorej musia byť vyplnené všetky požadované údaje, vrátane pre účely zdaňovania dividend za rok 2017 riadne vyplneného vyhlásenia o daňovej rezidencii akcionára a vyhlásenia akcionára o tom, že je skutočným vlastníkom dividendy; inak sa právo na výplatu dividendy nepovažuje za riadne uplatnené.

Dividenda je v rozsahu stanovenom právnymi predpismi predmetom zdravotného odvodu a zrážkovej dane z príjmu v Slovenskej republike. Povinnosť vypočítať, zraziť a odviesť zdravotný odvod a zrážkovú daň z príjmu má spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. 

Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky, týkajúce sa výplaty dividend je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5.10.1961.

 

Ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa výplaty dividendy

Zdanenie príjmu z dividendy

Vyplatená dividenda z nerozdeleného zisku za roky 2015 a 2016 nie je predmetom  dane z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o dani z príjmu“), platného v čase výplaty dividendy. U zahraničných akcionárov tým nie je vylúčené zdanenie dividendy podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom majú daňovú rezidenciu.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v zdaňovacom období, ktoré začína od 1.1.2017 a neskôr sú v súlade so zákonom o dani z príjmu predmetom zrážkovej dane z príjmu v Slovenskej republike (ďalej iba „zrážková daň“).

Vyplatená dividenda zo zisku dosiahnutého spoločnosťou v roku 2017 je teda predmetom zrážkovej dane.

Povinnosť zraziť a odviesť zrážkovú daň má Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá vyplatí akcionárovi, fyzickej osobe, dividendu zo zisku dosiahnutého v roku 2017 zníženú o zrážkovú daň (vyplatí tzv. netto dividendu). Zrážkovú daň teda neodvádza akcionár.

Zrážkovej dani z dividend zo zisku dosiahnutého v roku 2017 podliehajú akcionári:

a) fyzické osoby rezidenti Slovenskej republiky,
b) fyzické osoby rezidenti zmluvného štátu,
c) fyzické osoby rezidenti nezmluvného štátu,
d) právnické osoby rezidenti nezmluvného štátu.

Zrážkovej dani z dividend zo zisku dosiahnutého v roku 2017 nepodliehajú akcionári:

a) právnické osoby rezidenti Slovenskej republiky,
b) právnické osoby rezidenti zmluvného štátu.

Zmluvným štátom sa na účely uplatňovania zrážkovej dane rozumie štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štáty, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu. Zoznam zmluvných štátov podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmu platný v čase zaslania listu, ktorým predstavenstvo spoločnosti oznámi akcionárom spôsob a miesto výplaty dividend je prílohou tohto listu; zoznam zmluvných štátov zverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Výška zrážkovej dane pre jednotlivé daňové skupiny akcionárov je nasledovná:

a) fyzické osoby rezidenti Slovenskej republiky 7 %,
b) fyzické osoby rezidenti zmluvného štátu 7 %*,
c) fyzické osoby rezidenti nezmluvného štátu 35 %,
d) právnické osoby rezidenti nezmluvného štátu 35 %,

*akcionári fyzické osoby, ktorí sú rezidenti zmluvného štátu, budú zdanení výhodnejšou sadzbou zrážkovej dane, ak to pre nich vyplýva z príslušnej medzinárodnej zmluvy. 

Zdravotné poistenie

Z dividendy vyplatenej zo zisku dosiahnutého za rok 2017 sa poistné na zdravotné poistenie neodvádza.  Z dividendy z nerozdeleného zisku za roky 2015 a 2016 platia poistné na zdravotné poistenie všetky fyzické osoby, ktoré sú verejne zdravotne poistené v Slovenskej republike, t. j. zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia, aj poistenci štátu (napr. dôchodcovia, osoby, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie). Z dividend z nerozdeleného zisku za roky 2015 a 2016 je za akcionára, príjemcu dividendy povinný preddavkovo odviesť poistné na zdravotné poistenie platiteľ dividendy. Sadzba  poistného na zdravotné poistenie  je vo výške  14%  z vymeriavacieho základu, ktorým je suma dividendy; táto sadzba je platná aj pre osobu so zdravotným postihnutím.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., vyplatí akcionárovi, fyzickej osobe, dividendu z nerozdeleného zisku za roky 2015 a 2016 zníženú o poistné na zdravotné poistenie (preddavok), ktorý Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., odvedie do príslušnej zdravotnej poisťovne akcionára.

Nadobudnutie akcií v dedičskom konaní

Akcionár, fyzická osoba, ktorá nadobudla akcie v dedičskom konaní, po zaregistrovaní prechodu zdedených akcií v Centrálnom depozitári alebo u člena Centrálneho depozitára podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, k Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet  priloží ako doklad, ktorým preukáže nárok na zdedené akcie,  originál alebo úradne overenú kópiu Osvedčenia o dedičstve vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia súdu o dedičskom konaní a originál alebo kópiu stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára, podľa toho kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, potvrdzujúce vlastníctvo zdedených akcií. V Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet  je v časti I. Identifikačné údaje akcionára  potrebné uviesť identifikačné údaje dediča, ako aj identifikačné údaje poručiteľa s poznámkou, že došlo k prechodu zdedených akcií.

Zmena osobných údajov akcionára

Akcionár, fyzická osoba, u ktorej došlo k zmene osobných údajov (meno, priezvisko, adresa)  po zaevidovaní tejto zmeny v Centrálnom depozitári alebo u člena Centrálneho depozitára podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, k Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet  priloží originál alebo kópiu dokladu „Výpis základných údajov majiteľa cenných papierov“ vydaného Centrálnym depozitárom alebo potvrdenia o zaevidovaní zmeny osobných údajov, vydaného členom Centrálneho depozitára podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov. V Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet  je v časti I. Identifikačné údaje akcionára  potrebné uviesť okrem aktuálnych (zmenených) osobných údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára.

Upozornenie pre akcionárov fyzické osoby

Ak v Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet nebudú vyplnené všetky požadované údaje alebo ak podpis akcionára  nebude úradne osvedčený (overený),  v prípade ak akcionár fyzická osoba žiada prvýkrát o výplatu dividendy  bezhotovostným prevodom na bankový účet, alebo ak akcionár fyzická osoba žiada vyplatiť dividendu bezhotovostným prevodom na iný účet ako je účet uvedený na jeho poslednej Žiadosti  o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, doručenej do sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,  na ktorej bol jeho podpis úradne osvedčený (overený), alebo ak v Žiadosti nebude riadne vyplnené vyhlásenie o daňovej rezidencii akcionára a vyhlásenia akcionára o tom, že je skutočným vlastníkom dividendy, nebude možné takúto Žiadosť považovať za riadne uplatnené právo na výplatu dividendy. V prípade ak akcionár neuvedie skutočného vlastníka dividendy, ak ním nie je akcionár sám, bude uplatnená sadzba dane 35 % (ustanovenie § 43 ods. 25 zákona o dani z príjmu). Akcionár môže podať Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet aj po uplynutí lehoty stanovenej na splatnosť dividendy; uvedené však nemá vplyv  na plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku akcionára na vyplatenie dividendy.
Ďalej upozorňujeme, že účet  na ktorý má byť vyplatená dividenda môže byť osobným účtom akcionára alebo účtom akejkoľvek inej osoby, napr. účtom rodinného príslušníka akcionára.

Upozornenie pre akcionárov zahraničné fyzické osoby

Ak v Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet nebudú vyplnené všetky požadované údaje alebo ak podpis akcionára zahraničnej fyzickej osoby nebude úradne osvedčený (overený),  alebo ak v Žiadosti nebude riadne vyplnené vyhlásenie o daňovej rezidencii akcionára a vyhlásenia akcionára o tom, že je skutočným vlastníkom dividendy, nebude možné takúto Žiadosť považovať za riadne uplatnené právo na výplatu dividendy. V prípade ak akcionár neuvedie skutočného vlastníka dividendy, ak ním nie je akcionár sám, bude uplatnená sadzba dane 35 % (ustanovenie § 43 ods. 25 zákona o dani z príjmu).  Akcionár môže podať Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet aj po uplynutí lehoty stanovenej na splatnosť dividendy; uvedené však nemá vplyv na plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku akcionára na vyplatenie dividendy. Ďalej upozorňujeme, že účet  na ktorý má byť vyplatená dividenda môže byť osobným účtom akcionára alebo účtom akejkoľvek inej osoby, napr. účtom rodinného príslušníka akcionára.

Upozornenie pre akcionárov právnické osoby

Ak v Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet nebudú vyplnené všetky požadované údaje alebo ak podpis akcionára  alebo osôb konajúcich za akcionára nebude na Žiadosti úradne osvedčený (overený), ak nebude k Žiadosti predložený originál alebo úradne osvedčený výpis z Obchodného registra SR (u akcionára zahraničnej právnickej osoby výpis z príslušného registra potvrdzujúci jej právnu subjektivitu a spôsob konania za túto osobu) nie starší ako tri mesiace, alebo ak v Žiadosti nebude riadne vyplnené vyhlásenie o daňovej rezidencii akcionára a vyhlásenia akcionára o tom, že je skutočným vlastníkom dividendy, nebude možné takúto Žiadosť považovať za riadne uplatnené právo na výplatu dividendy. V prípade ak akcionár neuvedie skutočného vlastníka dividendy, ak ním nie je akcionár sám, bude uplatnená sadzba dane 35 % (ustanovenie § 43 ods. 25 zákona o dani z príjmu). Akcionár môže podať Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet aj po uplynutí lehoty stanovenej na splatnosť dividendy; uvedené však nemá vplyv  na plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku akcionára na vyplatenie dividendy. 

Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, fyzická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, zahraničná fyzická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, právnická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Linka pre akcionárov

Telefón:
421.2.5963 3004
E-mail:
Allianz | Club