Výplata dividend | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výplata dividend

Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy z akcií Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. zo zisku dosiahnutého za rok 2015, z nerozdeleného zisku za roky 2004 a 2005 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované  v r. 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období).

Vážení akcionári,

riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 23. 6. 2016 rozhodlo, že fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli ku dňu 22. 7. 2016 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., (ďalej aj ako „Centrálny depozitár“) ako akcionár spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., majú právo na výplatu dividendy zo zisku dosiahnutého za rok 2015, z nerozdeleného zisku za roky 2004 a 2005 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované v r. 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období) vo výške:

  • 13,61 eura na každú akciu v menovitej hodnote 33,193919 eura
  • 1 360 950,68 eura na každú akciu v menovitej hodnote 3 319 391,887407 eura
  • 2,46 eura na každú akciu v menovitej hodnote 5,974906 eura 

Riadne valné zhromaždenie zároveň schválilo nasledovný spôsob a miesto výplaty dividendy:

Výplata dividend bude realizovaná na základe riadne uplatneného práva na jej výplatu nasledovne:

a) akcionár/fyzická osoba

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet na základe Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet (ďalej aj ako „Žiadosť“) doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis akcionára na Žiadosti musí byť úradne osvedčený (overený) len v prípade:

    1. ak akcionár žiada prvýkrát o výplatu dividendy bezhotovostným prevodom na bankový účet,
    2. ak akcionár žiada vyplatiť dividendu bezhotovostným prevodom na iný účet ako je účet uvedený na jeho poslednej Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, doručenej do sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., na ktorej bol jeho podpis úradne osvedčený (overený),

b) akcionár/zahraničná fyzická osoba

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet na základe Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis akcionára alebo osoby/osôb oprávnených konať za akcionára na Žiadosti musí byť úradne osvedčený (overený),

c) akcionár/právnická osoba

bezhotovostným prevodom na bankový účet na základe Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Podpis akcionára alebo osoby/osôb oprávnených konať za akcionára na Žiadosti musí byť úradne osvedčený (overený). Akcionár, tuzemská právnická osoba, je povinná k Žiadosti predložiť originál alebo úradne osvedčený výpis z obchodného registra SR nie starší ako tri mesiace; akcionár zahraničná právnická osoba predloží výpis z príslušného registra potvrdzujúci jej právnu subjektivitu a spôsob konania za túto osobu, nie starší ako tri mesiace. 

Predstavenstvo spoločnosti oznámi akcionárom spôsob a miesto výplaty dividend listom na ich adresu uvedenú v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. podľa stavu k rozhodujúcemu dňu na určenie osôb oprávnených uplatniť si právo na dividendu; prílohou listu bude formulár Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, ktorý bude akcionárom k dispozícii aj na internetovej stránke spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. navštívením odkazu www.allianzsp.sk/pre-akcionarov.

Dividenda je splatná na základe riadne uplatneného práva na jej výplatu najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ktorým je 22. júl 2016. Právo na výplatu dividendy akcionári uplatňujú prostredníctvom Žiadosti doručenej na adresu sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.

Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky, týkajúce sa výplaty dividend je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5.10.1961.

 

Ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa výplaty dividendy

Zdravotné poistenie

Z dividendy vyplatenej zo zisku dosiahnutého za rok 2015 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované v roku 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období v dôsledku zmeny účtovnej metódy) platia poistné na zdravotné poistenie všetky fyzické osoby, ktoré sú verejne zdravotne poistené v Slovenskej republike, t. j. zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia, aj poistenci štátu ( napr. dôchodcovia, osoby, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie). Z dividend vyplatených zo zisku dosiahnutého za rok 2015 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované v roku 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období v dôsledku zmeny účtovnej metódy) je za akcionára, príjemcu dividendy, povinný preddavkovo odviesť poistné na zdravotné poistenie platiteľ dividendy. Sadzba poistného na zdravotné poistenie je vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, ktorým je suma dividendy; táto sadzba je platná aj pre osobu so zdravotným postihnutím. Minimálny vymeriavací základ je 0,01 eura a maximálny vymeriavací základ je 51 480 eur.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., vyplatí akcionárovi, fyzickej osobe, dividendu zo zisku dosiahnutého za rok 2015 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované v roku 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období v dôsledku zmeny účtovnej metódy) zníženú o poistné na zdravotné poistenie (preddavok), ktorý Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. odvedie do príslušnej zdravotnej poisťovne akcionára.

Nadobudnutie akcií v dedičskom konaní

Akcionár, fyzická osoba, ktorá nadobudla akcie v dedičskom konaní, po zaregistrovaní prechodu zdedených akcií v Centrálnom depozitári alebo u člena Centrálneho depozitára, podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, k Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet priloží ako doklad, ktorým preukáže nárok na zdedené akcie, originál alebo úradne overenú kópiu Osvedčenia o dedičstve vydaného notárom alebo originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia súdu o dedičskom konaní a originál alebo kópiu stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vydaného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára, podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, potvrdzujúci vlastníctvo zdedených akcií. V Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet je v časti I. Identifikačné údaje akcionára potrebné uviesť identifikačné údaje dediča, ako aj identifikačné údaje poručiteľa s poznámkou, že došlo k prechodu zdedených akcií.

Zmena osobných údajov akcionára

Akcionár, fyzická osoba, u ktorej došlo k zmene osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) po zaevidovaní tejto zmeny v Centrálnom depozitári alebo u člena Centrálneho depozitára, podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, k Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet priloží originál alebo kópiu dokladu „Výpis základných údajov majiteľa cenných papierov“ vydaného Centrálnym depozitárom alebo potvrdenia o zaevidovaní zmeny osobných údajov, vydaného členom Centrálneho depozitára, podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov. V Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet je v časti I. Identifikačné údaje akcionára potrebné uviesť okrem aktuálnych (zmenených) osobných údajov aj pôvodné osobné údaje akcionára.

Zdanenie príjmu z dividendy

Vyplatená dividenda zo zisku dosiahnutého za rok 2015, z nerozdeleného zisku za roky 2004 a 2005 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované v roku 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období v dôsledku zmeny účtovnej metódy) nie je predmetom dane z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, platného v čase výplaty dividendy. U zahraničných akcionárov tým nie je vylúčené zdanenie dividendy podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom majú daňový domicil.

 

Upozornenie pre akcionárov fyzické osoby

Ak v Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet nebudú vyplnené všetky požadované údaje alebo ak podpis akcionára nebude úradne osvedčený (overený) v prípade ak akcionár fyzická osoba žiada prvýkrát o výplatu dividendy bezhotovostným prevodom na bankový účet, alebo ak akcionár fyzická osoba žiada vyplatiť dividendu bezhotovostným prevodom na iný účet ako je účet uvedený na jeho poslednej Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, doručenej do sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., na ktorej bol jeho podpis úradne osvedčený (overený), nebude možné takúto Žiadosť považovať za riadne uplatnené právo na výplatu dividendy. Akcionár môže podať Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet aj po uplynutí lehoty stanovenej na splatnosť dividendy; uvedené však nemá vplyv na plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku akcionára na vyplatenie dividendy.
Ďalej upozorňujeme, že účet, na ktorý má byť vyplatená dividenda, môže byť osobným účtom akcionára alebo účtom akejkoľvek inej osoby, napr. účtom rodinného príslušníka akcionára.

Upozornenie pre akcionárov zahraničné fyzické osoby

V prípade ak v Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet nebudú vyplnené všetky požadované údaje alebo ak podpis akcionára – zahraničnej fyzickej osoby nebude úradne osvedčený (overený), nebude možné takúto Žiadosť považovať za riadne uplatnené právo na výplatu dividendy. Akcionár môže podať Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet aj po uplynutí lehoty stanovenej na splatnosť dividendy; uvedené však nemá vplyv na plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku akcionára na vyplatenie dividendy.
Ďalej upozorňujeme, že účet, na ktorý má byť vyplatená dividenda, môže byť osobným účtom akcionára alebo účtom akejkoľvek inej osoby, napr. účtom rodinného príslušníka akcionára.

Upozornenie pre akcionárov právnické osoby

V prípade, ak v Žiadosti o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet nebudú vyplnené všetky požadované údaje alebo ak podpis akcionára alebo osôb konajúcich za akcionára nebude na Žiadosti úradne osvedčený (overený) alebo ak nebude k Žiadosti predložený originál alebo úradne osvedčený výpis z Obchodného registra SR (u akcionára zahraničnej právnickej osoby výpis z príslušného registra potvrdzujúci jej právnu subjektivitu a spôsob konania za túto osobu) nie starší ako tri mesiace, nebude možné takúto Žiadosť považovať za riadne uplatnené právo na výplatu dividendy. Akcionár môže podať Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet aj po uplynutí lehoty stanovenej na splatnosť dividendy; uvedené však nemá vplyv na plynutie premlčacej doby na uplatnenie nároku akcionára na vyplatenie dividendy.

Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, fyzická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, zahraničná fyzická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Žiadosť o bezhotovostný prevod dividendy na bankový účet, právnická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Linka pre akcionárov

Telefón:
421.2.5963 3004
E-mail:

Nonstop infolinka 0800 122 222