Výplata plnenia zo zníženia základného imania | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výplata plnenia získaného znížením základného imania spoločnosti

Vážení akcionári,

na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., konanom dňa 15.02.2017  bolo schválené zníženie základného imania spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., zo sumy 194 802 830,63911 EUR o 162 271 050,63911 EUR na sumu 32 531 780,00 EUR.

Zdroje, získané znížením základného imania sa použijú na plnenie akcionárom vo výške podľa pomerného zníženia základného imania a hodnoty ich akcií nasledovne:

vo výške 27,193919 EUR na každú akciu v pôvodnej menovitej hodnote 33,193919 EUR, ISIN: SK1110004415 (nová menovitá hodnota 6,00 EUR)

vo výške 27,193919 EUR na každú akciu v pôvodnej menovitej hodnote 33,193919 EUR, ISIN: SK1110004407 (nová menovitá hodnota 6,00 EUR)

vo výške 2 839 391,887407 EUR na každú akciu v pôvodnej menovitej hodnote 3 319 391,887407 EUR, ISIN: SK1110003649 (nová menovitá hodnota 480 000,00EUR)

vo výške 4,974906 EUR na každú akciu v pôvodnej menovitej hodnote 5,974906 EUR, ISIN: SK1110003656 (nová menovitá hodnota 1,00 EUR)

Plnenie získané znížením základného imania je možné vyplatiť akcionárom spoločnosti až po splnení zákonných podmienok na jeho výplatu podľa ust. § 215 ods. 5 a ust. § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „zákonnom stanovené podmienky“). Plnenie získané znížením základného imania je splatné najneskôr do 180 dní po splnení zákonom stanovených podmienok.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonom stanovené podmienky na výplatu plnenia získaného znížením základného imania boli ku dňu 27. júla 2017 splnené, fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli ku dňu 17. marca 2017 (rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na výplatu plnenia získaného znížením základného imania) evidované u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., majú právo na výplatu plnenia získaného znížením základného imania, ktoré bude vyplácané nasledovne:

a) akcionárom/právnickým osobám bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií.

K prevodu finančných prostriedkov akcionár predloží:

  • originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace);
  • písomnú žiadosť o prevod plnenia získaného znížením základného imania s presným označením akcionára (obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie) s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať za akcionára.

b) akcionárom/fyzickým osobám bude plnenie získané znížením základného imania zaslané na adresy akcionárov, ktoré sú uvedené v zozname majiteľov zaknihovaných cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 17. marca 2017 a to Šekovými poukážkami Poštovej banky, a. s., a to bez toho, aby akcionár/fyzická osoba podal písomnú žiadosť o výplatu plnenia získaného znížením základného imania.

Po uplynutí lehoty platnosti Šekových poukážok Poštovej banky, a. s. budú nevyplatené plnenia získané znížením základného imania uložené na účte spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

c) akcionárom/zahraničným fyzickým osobám bude plnenie získané znížením základného imania vyplatené bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií.

K prevodu finančných prostriedkov akcionár predloží:

  • písomnú žiadosť o prevod plnenia získaného znížením základného imania s presným označením akcionára (meno, priezvisko, bydlisko, bankové spojenie) s úradne osvedčeným podpisom akcionára.

Akcionár, fyzická osoba, ktorá nadobudla akcie v dedičskom konaní po zaregistrovaní prechodu zdedených akcií v CDCP, alebo u člena CDCP, podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov, k výplate plnenia získaného znížením základného imania predloží:

  • písomnú žiadosť o prevod plnenia získaného znížením základného imania s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko) spolu s originálom alebo kópiou stavového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vydaného CDCP alebo členom CDCP, podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov a originálom alebo úradne overenou kópiou Osvedčenia o dedičstve vydaného notárom alebo originálom alebo úradne overenou kópiou právoplatného uznesenia súdu o dedičskom konaní.

Akcionár, fyzická osoba, u ktorej došlo k zmene osobných údajov po zaevidovaní zmeny v CDCP alebo u člena CDCP (podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov), k výplate plnenia získaného znížením základného imania predloží:

  • písomnú žiadosť o prevod plnenia získaného znížením základného imania s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko) spolu s originálom alebo kópiou dokladu „Výpis základných údajov majiteľa cenných papierov“ vydaného CDCP alebo potvrdenia o zaevidovaní zmeny osobných údajov, vydaného členom CDCP, podľa toho, kto vedie jej majetkový účet cenných papierov.

Doklady, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie plnenia získaného znížením základného imania povinné predložiť sa zasielajú do sídla spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

Vyplatené plnenie získané znížením základného imania môže byť predmetom dane z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. platného v čase výplaty plnenia získaného znížením základného imania a to v závislosti od posúdenia každého individuálneho prípadu. Ak je plnenie získané znížením základného imania u akcionára, fyzickej osoby zdaniteľným príjmom, vzniká mu aj povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie, ak je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike. U zahraničných akcionárov nie je tým vylúčené zdanenie plnenia získaného znížením základného imania podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom majú daňový domicil.

V prípade, ak dôjde k postúpeniu pohľadávky na vyplatenie plnenia získaného znížením základného imania, osoba uplatňujúca právo na vyplatenie tohto plnenia sa preukáže originálom zmluvy o postúpení pohľadávky s úradne overenými podpismi zmluvných strán.

Akékoľvek dokumenty alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky, týkajúce sa výplaty plnenia získaného znížením základného imania musia byť vyššie overené (superlegalizácia) alebo opatrené doložkou „Apostille“ v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5.10.1961.

Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku musia byť predložené spolu s ich úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.

Predstavenstvo spoločnosti oznámi akcionárom spôsob výplaty plnenia získaného znížením základného imania listom na ich adresu uvedenú v CDCP podľa stavu k rozhodujúcemu dňu na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na výplatu plnenia získaného znížením základného imania.

Prílohou listu adresovanému akcionárom, právnickým osobám a akcionárom, zahraničným fyzickým osobám budú formuláre Žiadostí o prevod plnenia získaného znížením základného imania spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Žiadosť o prevod plnenia získaného znížením základného imania spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., akcionár, právnická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Žiadosť o prevod plnenia získaného znížením základného imania spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., akcionár, zahraničná fyzická osoba, je možné si stiahnuť TU.

Kontakt pre akcionárov:
Telefón: 421.2.59633004
E- mail:

 

Allianz | Club