Vkladové životné poistenie Senior Plus

Vkladové životné poistenie Senior Plus

Vkladové životné poistenie je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia a slúži na úhradu poistného na jednej poistnej zmluve Združeného poistenia pracujúcich a zhodnocovanie vašich vložených finančných prostriedkov o garantovaný úrok.

Podmienky poistenia

Poistné sa platí jednorazovo. K jednej poistnej zmluve Vkladového životného poistenia Senior Plus môže byť len jedna súvzťažná poistná zmluva Združené poistenie pracujúcich na ktorú sa uhrádza poistné z tohto vkladového životného poistenia.

Platnosť poistnej zmluvy Vkladové životné poistenie Senior Plus je podmienená platnosťou súvzťažnej poistnej zmluvy Združeného poistenia pracujúcich.

Nároky z poistenia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vám vyplatíme hodnotu poistenia vypočítanú ku dňu poistnej udalosti.

V prípade smrti v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu poistenia k dátumu úmrtia poisteného.

Spolu s hodnotou poistenia v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe navyše:

  • 500 EUR v prípade prirodzeného úmrtia (nie následkom úrazu) do dovŕšenia veku 49 rokov (vrátane)
  • 1 000 EUR v prípade úmrtia následkom úrazu

Garantovaný úrok

Vaše prostriedky zhodnotíme pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka.

Úroky platné od 01.04.2017 do 30.06.2017 a bonus za životné poistenie

Hodnota poistenia
Ročný garantovaný úrok*
do 999,99 EUR
0,02% p.a.
od 1 000,00 EUR do 2 999,99 EUR
0,05% p.a.
od 3 000 EUR
0,07% p.a.

Bonus za životné poistenie

Bonus za životné poistenie* bude v období od 01.04.2017 do 30.06.2017 pre poistné zmluvy spĺňajúce podmienky jeho získania vo výške 0,30% p.a.
Garantovaný úrok a bonus za životné poistenie sa budú stanovovať vždy na kalendárny štvrťrok.

* Hodnota poistenia bude navyšovaná o garantované zhodnotenie za príslušný kalendárny štvrťrok vždy ku koncu tohto štvrťroka, a to ku dňu 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Hodnota poistenia bude zhodnocovaná príslušnou pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka a príslušnou pomernou časťou bonusu za životné poistenie, v prípade, že sú splnené poisťovateľom stanovené podmienky pre priznanie nároku na bonus za životné poistenie

Sadzobník poplatkov

Druh poplatku
Výška poplatku
Správny poplatok
- na úhradu nákladov spojených so správou poistenia a krytím rizika spojeného s poistením
0 EUR
Výročný list o stave poistenia
0 EUR
Trvalý príkaz na pravidelné úhrady poistného na poistnú zmluvu ZPP
0 EUR

Doplňujúce informácie a dokumenty ku vkladovému životnému poisteniu Senior

Nonstop infolinka 0800 122 222