Vkladové poistenie Senior | Allianz - Slovenská poisťovňa

Vkladové životné poistenie Senior

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Vkladové poistenie Senior zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok 1,5% a zahŕňa ochranu v prípade úmrtia následkom úrazu.


Podmienky poistenia

  • Vstupný vek poisteného je od 50 do 70 rokov.
  • Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, a to do dovŕšenia veku 85 rokov.
  • Poistné sa platí jednorazovo.

Nároky z poistenia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby, vám vyplatíme zaplatené jednorazové poistné zhodnotené garantovaným úrokom.

V prípade prirodzenej smrti v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe zaplatené jednorazové poistné zhodnotené garantovaným úrokom za obdobie do smrti poisteného.

V prípade smrti následkom úrazu v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe zaplatené jednorazové poistné zhodnotené garantovaným úrokom za obdobie do smrti poisteného a navyše 5 – násobok zaplateného jednorazového poistného.

Garantovaný úrok

Zaplatené jednorazové poistné bude zhodnocované ročným garantovaným úrokom vo výške 1,5% p.a. Dohodnutý ročný garantovaný úrok je platný pre celú dobu trvania poistenia.

Zrušenie poistenia

Ak poistník požiada o zrušenie poistenia, resp. poisťovateľ vypovie poistenie, do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, vráti poisťovateľ poistníkovi zaplatené jednorazové poistné znížené o administratívny poplatok.

Výška administratívneho poplatku je stanovená v závislosti od výšky jednorazovo uhradeného poistného nasledovne:

Jednorázové poistné
Administratívny poplatok
do 3 319,39
16,60 EUR
od 3 319,40
33,19 EUR

Doplňujúce informácie a dokumenty ku vkladovému životnému poisteniu Senior

Allianz | Club