Vkladové životné poistenie Moje konto | Allianz - Slovenská poisťovňa

Vkladové životné poistenie Moje konto

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Vkladové životné poistenie Moje konto zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok a v kombinácii so životným poistením ponúka atraktívne bonusy.


Výhody poistenia Moje konto

  • Zahŕňa ochranu pre prípad úmrtia – v prípade prirodzeného úmrtia do 49 rokov je navyše vyplatených 497,91 EUR, v prípade úmrtia následkom úrazu je to 995,82 EUR.
  • V prípade dožitia, bude vyplatené vložené poistné + úrok a bonus navyše (ak máte uzavreté aj životné poistenie.

 

Podmienky poistenia

 

Poistné sa platí jednorazovo a minimálne poistné je 497,91 EUR.

Kedykoľvek môžete zaplatiť mimoriadne poistné minimálne 165,97 EUR pod podmienkou, že hodnota po zaplatení nepresiahne 33 193,92 EUR. Vyberať môžete bezplatne raz štvrťročne minimálne 165,97 EUR, pričom zostatok musí byť minimálne 331,94 EUR.

Poistenie sa dojednáva do 95 rokov.

Nároky z poistenia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, Vám vyplatíme hodnotu poistenia.

V prípade smrti v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu poistenia k dátumu úmrtia poisteného.

Spolu s hodnotou poistenia v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe navyše:

  • 497,91 EUR v prípade prirodzeného úmrtia (nie následkom úrazu) do dovŕšenia veku 49 rokov (vrátane)
  • 995,82 EUR v prípade úmrtia následkom úrazu

Garantovaný úrok

Vaše prostriedky budeme zhodnocovať ročným garantovaným úrokom, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka. Hodnoty ročných garantovaných úrokov budú vyhlasované ročne a budú platiť po dobu jedného kalendárneho roka. Garantovaný úrok vám pripisujeme štvrťročne.

Úroky platné od 1. januára 2020 a bonus za životné poistenie

Ak si uzatvoríte v Allianz - Slovenskej poisťovni nové bežne platené životné poistenie, navýšime vám garantovaný úrok o ďalšie 0,30 % ročne (platí pre rok 2020).

Úroky pre rok 2020

 

Hodnota poistenia
Ročný garantovaný úrok
Ročný garantovaný úrok vrátane bonusu
do 995,78 EUR
0,07%
0,37%
do 1 659,66 EUR
0,07%
0,37%
do 2 489,51 EUR
0,07%
0,37%
do 3 319,36 EUR
0,07%
0,37%
nad 3 319,36 EUR
0,07%
0,37%

 

Sadzobník poplatkov

Názov poplatku
Suma
Správny poplatok (na úhradu nákladov spojených so správou poistenia)
1,29 EUR / mesačne
Manipulačný poplatok (uplatňuje sa v prípade, ak je počas kalen-dárneho štvrťroka vykonaných viac čiastočných odkupov)
3,32 EUR / za každý ďalší realizovaný odkup
Výročný list o stave poistenia
bez poplatku
Trvalý príkaz na pravidelné úhrady poistného na zmluvy uzavreté u poisťovateľa
bez poplatku
Jednorazové príkazy na úhradu poistného na zmluvy uzavreté u poisťovateľa
bez poplatku

 

Poisťovateľ si vyhradzuje právo počas poistnej doby sadzobnik poplatkov meniť.

 

Allianz | Club