Vkladové životné poistenie Modré konto Premium | Allianz - Slovenská poisťovňa

Vkladové životné poistenie Modré konto Premium

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Vkladové životné poistenie Modré konto Premium zhodnocuje vaše voľné finančné prostriedky o garantovaný a bonusový úrok.

Výhody poistenia Modré konto Premium

  • Zahŕňa ochranu pre prípad úmrtia – v prípade prirodzeného úmrtia do 49 rokov je navyše vyplatených 500 EUR, v prípade úmrtia následkom úrazu je to 1000 EUR.
  • V prípade dožitia, bude vyplatené zaplatené poistné znížené o poplatky a zvýšené o hodnotu garantovaného a bonusového zhodnotenia. 

 

Podmienky poistenia

 

Poistné sa platí jednorazovo. Minimálne jednorazové poistné je 2 000 EUR, maximálne 50 000 Eur. 

Poistná doba je 5 rokov. Poistenie je však možné zrušiť kedykoľvek v priebehu poistenia.

Nároky z poistenia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vám vyplatíme hodnotu poistenia vypočítanú ku dňu poistnej udalosti.

V prípade smrti v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu poistenia k dátumu úmrtia poisteného.

Spolu s hodnotou poistenia v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe navyše:

  • 500 EUR v prípade prirodzeného úmrtia (nie následkom úrazu) do dovŕšenia veku 49 rokov (vrátane)
  • 1 000 EUR v prípade úmrtia následkom úrazu

Garantovaný a bonusový úrok

Vaše prostriedky zhodnotíme pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka.

Raz ročne na konci kalendárneho roka sa Vám pripíše aj bonusové zhodnotenie podľa výšky bonusového úroku.

Úroky platné od 1.1.2019 do 31.12.2019

Garantovaný úrok je vo výške 1,70 % p.a.

Bonusový úrok je vo výške 1.80 % p.a.

Úroky platné od 1.1.2018 do 31.12.2018

Garantovaný úrok je vo výške 1,70 % p.a.

Bonusový úrok je vo výške 1.80 % p.a.

Úroky platné od 1.1.2017 do 31.12.2017

Garantovaný úrok je vo výške 1,70 % p.a.

Bonusový úrok je vo výške 1.80 % p.a.

Úroky platné od 1.1.2016 do 31.12.2016

Garantovaný úrok je vo výške 1,70 % p.a.

Bonusový úrok je vo výške 1,80 % p.a.

 

 

Úroky platné od 1.1.2015 do 31.12.2015

Garantovaný úrok je vo výške 1,70 % p.a

Bonusový úrok je vo výške 1,80 % p.a.

 

 

Úroky platné od 1.1.2014 do 31.12.2014

Garantovaný úrok je vo výške 1,70 % p.a.

Bonusový úrok je vo výške 1,80 % p.a.

 

 

Sadzobník limitov a poplatkov

Druh limitu/poplatku
Výška limitu/poplatku
Minimálna výška jednorazového poistného
2 000 EUR
Vstupný poplatok
0 % zo zaplatené jednorazového poistného
Správny poplatok
- na úhradu nákladov spojených so správou poistenia a krytím rizika spojeného s poistením
1,30 EUR raz mesačne
Výstupný poplatok
0 % z hodnoty odkupu pri zániku poistenia dohodou v januári, v ostatných mesiacoch 2 %

0 % pri iných zánikoch poistenia
Výročný list o stave poistenia
bezplatne

Poisťovateľ má právo počas trvania poistenia meniť výšku limitov; ako aj jednostranne stanoviť a meniť, najmä v súvislosti s infláciou, výšku poplatkov. Zmeny v Sadzobníku sú platné a účinné dňom zverejnenia nového Sadzobníka na internetovej stránke poisťovateľa.

Doplňujúce informácie a dokumenty ku vkladovému životnému poisteniu Modré konto Premium

Allianz | Club