Vkladové životné poistenie Modré konto | Allianz - Slovenská poisťovňa
Vkladové životné poistenie Modré konto

Vkladové životné poistenie Modré konto

Vkladové životné poistenie Modré konto zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok.

Výhody poistenia Modré konto

  • Zahŕňa ochranu pre prípad úmrtia – v prípade prirodzeného úmrtia do 49 rokov je navyše vyplatených 500 eur, v prípade úmrtia následkom úrazu je to 1000 eur.
  • V prípade dožitia, bude vyplatené vložené poistné + úrok a bonus navyše (ak máte uzavreté aj životné poistenie). 

 

Podmienky poistenia

Poistné sa platí jednorazovo, minimálne jednorazové poistné je:

  1. 4 300 eur, ak je k poistnej zmluve Modré konto dojednaná súvzťažná poistná zmluva
  2. 22 300 eur, ak nie je k poistnej zmluve Modré konto dojednaná súvzťažná poistná zmluva

Kedykoľvek môžete zaplatiť mimoriadne poistné minimálne 20 eur pod podmienkou, že hodnota po zaplatení nepresiahne 100 000 eur.

Vyberať môžete raz štvrťročne minimálne 150 eur, pričom zostatok musí byť minimálne 300 eur.

Nároky z poistenia

V prípade dožitia sa konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vám vyplatíme hodnotu poistenia vypočítanú ku dňu poistnej udalosti.

V prípade smrti v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu poistenia k dátumu úmrtia poisteného.

Spolu s hodnotou poistenia v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe navyše:

  • 500 eur v prípade prirodzeného úmrtia (nie následkom úrazu) do dovŕšenia veku 49 rokov (vrátane)
  • 1 000 eur v prípade úmrtia následkom úrazu

Garantovaný úrok

Vaše prostriedky zhodnotíme pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka.

Úroky platné od 1.1.2020 do 31.03.2020 a bonus za životné poistenie

Hodnota poistenia
Ročný garantovaný úrok*
do 999,99 eur
0,02% p.a.
od 1 000,00 eur do 2 999,99 eur
0,05% p.a.
od 3 000 eur
0,07% p.a.

 

Bonus za životné poistenie

Bonus za životné poistenie* bude v období od 1.1.2020 do 31.03.2020 pre poistné zmluvy spĺňajúce podmienky jeho získania vo výške 0,30 % p.a.

Garantovaný úrok a bonus za životné poistenie sa budú stanovovať vždy na kalendárny štvrťrok.

* Hodnota poistenia bude navyšovaná o garantované zhodnotenie za príslušný kalendárny štvrťrok vždy ku koncu tohto štvrťroka, a to ku dňu 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Hodnota poistenia bude zhodnocovaná príslušnou pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka a príslušnou pomernou časťou bonusu za životné poistenie, v prípade, že sú splnené poisťovateľom stanovené podmienky pre priznanie nároku na bonus za životné poistenie.

Sadzobník limitov a poplatkov

Druh limitu
Výška v eur
Minimálna výška jednorazového poistného so súvzťažnou PZ
4 300 eur
Minimálna výška jednorazového poistného bez súvzťažnej PZ
22 300 eur
Minimálna výška mimoriadneho poistného
20 eur
Limit pre maximálnu hodnotu poistenia po zaplatení mimoriadneho poistného (za všetky poistenia VPO 6G)
100 000 eur
Limit pre minimálnu hodnotu poistenia
35 eur
Minimálna výška čiastočného odkupu
150 eur
Minimálna zostatková hodnota poistenia po vykonaní čiastočného odkupu
300 eur
Druh poplatku
Výška poplatku
Správny poplatok
- na úhradu nákladov spojených so správou poistenia a krytím rizika spojeného s poistením (nezráža sa, ak počas trvania poistenia má poistený 60 a viac rokov a súčasne sú splnené podmienky nároku na bonus za životné poistenie)
1,30 eur
raz mesačne
Manipulačný poplatok
- uplatňuje sa v prípade, ak je počas jedného kalendárneho štvrťroka vykonaných viac čiastočných odkupov
4 eur
za každý ďalší realizovaný čiastočný odkup
Poplatok za notifikáciu
0 eur
Výročný list o stave poistenia
bezplatne
Trvalý príkaz na pravidelné úhrady poistného na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom
bezplatne
Jednorazové príkazy na úhradu poistného na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom
bezplatne

Poisťovateľ má právo počas trvania poistenia meniť výšku limitov; ako aj jednostranne stanoviť a meniť, najmä v súvislosti s infláciou, výšku poplatkov. Zmeny v Sadzobníku sú platné a účinné dňom zverejnenia nového Sadzobníka na internetovej stránke poisťovateľa.

Doplňujúce informácie a dokumenty ku vkladovému životnému poisteniu Modré konto

Allianz | Club