Riadne valné zhromaždenie spoločnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. včera, 22. júna 2010, prerokovalo Výročnú správu Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. za rok 2009 a Správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2009. Akcionári tiež schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku Allianz – SP za rok 2009.

Predpísané poistné v hrubej výške za rok 2009 dosiahlo objem 528 mil. eur.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku Allianz – Slovenskej poisťovne za uplynulý rok vo výške 88, 216 mil. eur, z čoho 8, 822 mil. eur bude odvedených do Zákonného rezervného fondu, 60, 389 mil. eur určilo na výplatu dividend, 17, 092 mil. eur bude zaúčtovaných ako nerozdelený zisk a zvyšok sa prevedie do Sociálneho fondu a Fondu sociálnych potrieb.

Riadne valné zhromaždenie zároveň schválilo návrh na výplatu dividend zo zisku spoločnosti akcionárom v hodnote 1, 85 eur za akciu v nominálnej hodnote 5,974906 eur a 10, 29 eur za akciu v nominálnej hodnote 33,193919 eur. Riadne valné zhromaždenie tiež rozhodlo o spôsobe a mieste výplaty dividend.

Na rokovaní odznela informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, pričom sa predpokladá uzavrieť rok 2010 so ziskom.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí disponujú 584 582 256 hlasmi, čo predstavuje 99,61 % platných hlasov na základnom imaní spoločnosti.

Dátum vydania: 22.06.2010

> Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook