Úrazové poistenie pre dospelých | Allianz - Slovenská poisťovňa
Úrazové poistenie pre dospelých

Úrazové poistenie pre dospelých

V našom úrazovom poistení pre dospelých si máte možnosť zvoliť rozsah a výšku poistnej ochrany.


 

Trvalé následky úrazu s progresiou alebo bez progresie

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, poisťovňa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Poistné plnenie je poskytované už od 0,5 %. Je možné zvoliť si variant s progresívnym plnením alebo bez. Plnenie v prípade trvalých následkov sa progresívne zvyšuje až na 700 %.

 

 

Smrť následkom úrazu

Ak poistený zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí ihneď oprávneným osobám poistnú sumu dohodnutú pre prípad smrti následkom úrazu.

Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody

Ak poistený zahynie pri dopravnej nehode, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Ak si úraz poisteného vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu.

 

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Poistenie invalidity následkom úrazu

Ak sa stane klient invalidný následkom úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, bude mu vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy.

Doplňujúce informácie a dokumenty k úrazovému poisteniu pre dospelých

Úrazové poistenie dospelých môže byť dojednané v týchto programoch, pričom príslušné poistné podmienky nájdete priamo v konkrétnych programoch.

Allianz | Club