Ukončenie investovania do fondu Success Protected | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ukončenie investovania do fondu Success Protected v programe Investičné konto budúcnosti

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť spoločnosť C – QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň, Rakúsko, nám postúpila svoje rozhodnutie pristúpiť v rámci zefektívnenia svojej činnosti k likvidácii podielového fondu C – QUADRAT Active Bond ku dňu 31.3.2013, ktorý tvorí podkladové aktívum fondu Success Protected v poistnom programe Investičné konto budúcnosti. Z tohto dôvodu predstavenstvo poisťovateľa Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok pre investičné životné poistenia rozhodlo o ukončení investovania a spravovania investícií vo fonde investičného životného poistenia Success Protected, a to ku dňu 1.2.2013.

Na základe tohto rozhodnutia majú klienti možnosť na základe písomnej žiadosti previesť doteraz naakumulované podielové jednotky z fondu Success Protected do iných fondov poistného programu Investičné konto budúcnosti, ako aj zmeniť alokačný pomer, ktorého súčasťou už nebude fond Success Protected. V prípade, že poisťovateľ neobdrží písomnú žiadosť klienta, poisťovateľ vykoná prevod a zmenu alokačného pomeru dopredu oznámeným spôsobom, kde fond Success Protected bude nahradený fondom Success Absolut.

Pre klientov, ktorí majú  dojednaný poistný program Investičné konto budúcnosti, je  poistenie aj naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien.

Allianz | Club