Kybernetické nástrahy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sú kybernetické útoky nástrahou budúcnosti?

 1. Škody spôsobené hackermi môže nahradiť poistenie
 2. Poistenie je určené komukoľvek, kto spracúva dáta a osobné údaje
 3. Kybernetické škody dokážu položiť na kolená aj veľké spoločnostiPodľa prieskumov skupiny Allianz má riziko kybernetickej trestnej činnosti globálne stúpajúcu tendenciu. V dohľadnej dobe dokonca mieri až do prvej päťky najčastejších podnikateľských rizík. Digitálne nebezpečenstvá podnecujú zvýšený dopyt firiem po ochrane pred hackermi. Únik dát a zneužitie osobných údajov dokáže položiť na kolená aj veľké spoločnosti.Poistenie proti hackerom

Allianz – Slovenská poisťovňa svojim klientom poskytuje krytie ochrany dát. Ide o primárne zodpovednostné poistenie, teda o náhradu škody a nemajetkovej ujmy. Spoločnosť ich totiž môže spôsobiť všetkým osobám, ktorých osobné údaje spracúva. Tento produkt nepoisťuje samotné dáta, preto ani poistné plnenie nenahrádza hodnotu ukradnutých, stratených alebo inak poškodených údajov. Naopak, poisťovňa kryje škodu, ktorá poškodenému vznikne tým, že dôverné informácie boli neoprávnene zverejnené či zneužité. Tieto škody sa vzťahujú aj na únik dát, ktorý bol spôsobený kybernetickým útokom.

Súčasťou poistného krytia sú aj náklady na opatrenia, ktoré musí klient v súvislosti s únikom dát vykonať a tiež pokuty udelené v súvislosti s porušením povinností pri ochrane dát.Kto sa poisťuje?

Obeťou hackerov dnes môže byť ktokoľvek. Elektronické dáta sú totiž kľúčovým podkladovým materiálom prakticky každej spoločnosti, organizácie alebo inštitúcie. Poistenie pred kybernetickými útokmi od Allianz – SP je určené akejkoľvek právnickej osobe, ktorá spracúva, vlastní alebo inak využíva elektronické dáta a osobné údaje. Najviac rizikovú skupinu však tvoria spoločnosti zhromažďujúce údaje nielen o svojich zamestnancoch, ale aj o klientoch, partneroch a zákazníkoch.Nepodceňujte ani ľudský faktor

Z pohľadu poistenia a aj z pohľadu podnikateľského rizika ide o novú hrozbu, ktorej výskyt sa neustále zväčšuje. Hoci povedomie o kybernetických rizikách rastie, mnohé firmy ich stále podceňujú. „Kybernetické riziká sú veľmi zložité. Podstatné je, aby sa pri prevencii proti nim o svoje vedomosti podelili rôzne zainteresované strany, ako oddelenie IT bezpečnosti či manažéri kontinuity podnikania. Dopomôžu tak včas vyhodnotiť možné riziká," vysvetľuje Jens Krickhahn z AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty - Allianz poisťovateľ korporátnych a špeciálnych riešení riadenia rizika). Podniky by rozhodne nemali podceňovať ľudský faktor. Aj zamestnanci totiž môžu spôsobiť rôzne druhy bezpečnostných incidentov, či už mimovoľných alebo úmyselných.

Dátum vydania: 28.04.2015

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook