Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Šťastný piatok trinásteho

 1. Jediný piatok trinásteho v tomto roku je 13. jún
 2. Piatok 13. si vylepšuje svoju pozíciu v kalendári
 3. Povery siahajú až k templárom do 14. storočia

Piatok trinásteho je mnohými ľuďmi považovaný za nešťastný deň. Existuje dokonca aj špeciálna forma fóbie, tzv. triskaidekafóbia, ktorou trpia ľudia, ktorí majú chorobný strach z čísla 13. Hrozí však skutočne v tento deň zvýšená miera rizika, nešťastia či úrazu? Odpoveď prináša štatistika Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá porovnávala počty nehôd a úrazov, ktoré sa stali v piatok trinásteho s inými piatkami v roku.


Dajte si pozor na nehodu

Ak sa pozrieme na piatok trinásteho z pohľadu poistných udalostí v neživotnom poistení, ako sú napr. dopravné nehody alebo škody v domácnostiach, dôvod na zvýšenú opatrnosť je na mieste. V roku 2012 Allianz – SP zaznamenala vždy nadpriemerný počet poistných udalostí. Najhorším bol piatok 13. júla 2012, kedy sa počet poistných udalostí v porovnaní s bežným piatkom zvýšil až o necelú stovku. Aj napriek tomu, že poverčiví ľudia sa obávali dvoch trinástok v jednom dátume, rok 2013, naopak, priniesol zlepšenie. Dokonca bolo hlásených menej škodových udalostí na majetku ako v iný priemerný piatok.

V piatok 13. sa o svoje zdravie báť nemusíte

Nebezpečenstvo nehrozí len majetku, ale aj osobám, a to v podobe úrazu či nehody. Preto je zaujímavé, že sa bilancia šťastia za uplynulé dva roky obrátila a obávaný piatok 13. by sme skôr mohli nazvať jedným z najpokojnejších piatkov v roku. Podľa štatistík Allianz – SP bol v každom z uplynulých piatkov trinásteho počet poistných udalostí v životnom poistení menší, ako je v iný priemerný piatok v roku. Je teda menej poistných udalostí spôsobených našou prílišnou opatrnosťou a strachom z povier, alebo si tento nie veľmi obľúbený deň jednoducho snaží vylepšiť pozíciu v kalendári?

Prečo práve piatok 13.?

Obavy z piatka trinásteho môžu mať viacero príčin. Jednou z nich je poverčivosť, ktorá môže priniesť smolu. Ak však poverčiví nie ste, príčiny môžete hľadať napríklad v dopravnej špičke, ktorá je pre piatky typická a prináša viac škodových udalostí na cestách ako po iné dni v týždni.

Reálny základ má táto povera ešte v 14. storočí, keď sa práve v piatok 13. októbra 1307 vo Francúzsku začalo hromadné zatýkanie členov rádu templárov, z ktorých mnoho neskôr skončilo na hranici. Od tohto dňa sa považuje piatok trinásteho za nešťastný deň, ktorého následkov sa aj dnes mnohí ľudia obávajú. V tomto roku nás čaká iba jeden piatok trinásteho, a to v júni. Jún je mesiacom cestovania a dovoleniek, a preto netreba zabúdať, že základom zvládnutia akéhokoľvek rizika je prevencia, napríklad aj v podobe vhodného poistenia.

Dátum vydania: 11.06.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook