Podielová jednotka | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podielová jednotka

Počiatočné podielové jednotky sa nakupujú:
- za bežné poistné platené počas prvých dvoch rokov platenia poistného (s výnimkou poistného za dynamiku**), a to aj v prípade, ak v tomto období bola vykonaná zmena vo výške poistného (s výnimkou zmeny výšky poistného z dôvodu dynamiky).
- za každý prírastok poistného*** po dobu zvýšenia poistného, maximálne však po dobu dvoch rokov od účinnosti zmeny výšky poistného (s výnimkou zmeny výšky poistného z dôvodu dynamiky)
V prípade, ak počas vyššie uvedenej doby plynúcej od zvýšenia poistného bude bežné poistné znížené, od účinnosti zmeny zníženia bežného poistného sa počiatočné podielové jednotky budú nakupovať za kladný rozdiel medzi prírastkami*** a úbytkami poistného****.

Akumulačné podielové jednotky sa nakupujú:
- za bežné poistné, alebo jeho časť, ktorá nie je určená na nákup počiatočných podielových jednotiek, až po prvých dvoch rokoch platenia bežného poistného (aj v prípade, ak v tomto období bola vykonaná akákoľvek zmena vo výške poistného),
- jednorazové poistné,
- mimoriadne poistné,
- poistné za dynamiku
**

Vymedzenie pojmov
** Poistné za dynamiku - je rozdiel medzi bežným poistným s prijatou dynamikou a bežným poistným pred prijatím dynamiky.
*** Prírastok poistného - rozdiel medzi výškou bežného poistného po a pred účinnosťou zmeny (zvýšenia) poistného na základe žiadosti poistníka (s výnimkou poistného za dynamiku**).
****Úbytok poistného - rozdiel medzi výškou bežného poistného pred a po účinnosti zmeny (zníženia) poistného na základe žiadosti poistníka (s výnimkou poistného za dynamiku**).
Allianz | Club