Skupinové úrazové poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Skupinové úrazové poistenie

Skupinové úrazové poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka poistenie úrazových rizík zamestnancov a členov záujmových združení jednou skupinovou poistnou zmluvou.


Pre koho je poistenie určené?

Poistenie môže uzatvoriť každý zamestnávateľ pre svojich zamestnancov, každé školské a predškolské zariadenie pre svojich žiakov a pracovníkov. Môže sa tiež poistiť skupina osôb so spoločným členstvom v záujmovom združení.

Poistenie je možné dojednať aj na krátkodobé skupinové podujatia, ako sú semináre, školenia, firemné akcie, výlety atď.

Typy poistného krytia:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • denné odškodné počas nevyhnutného liečenia
 • denné odškodné pri pobyte v nemocnici
 • invalidita následkom úrazu

Smrť následkom úrazu

Ak poistený zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí ihneď poistnú sumu dohodnutú pre prípad smrti následkom úrazu.

Trvalé následky úrazu

V prípade trvalých následkov úrazu vyplatí poisťovňa príslušné percento z poistnej sumy, pričom plnenie je poskytované už od 0,5% trvalých následkov.

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia

Ak vedie úraz poisteného k jeho pracovnej neschopnosti, ktorá je dlhšia ako 14 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného.

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici

Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.

Invalidita následkom úrazu

Ak sa stane klient invalidný následkom úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, bude mu vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy.

Skupinové poistenie je možné dojednať ako celodenné, na presne definovanú pracovnú činnosť a na mieru jednotlivých skupín zamestnancov stanovených zamestnávateľom.

Výhody skupinového úrazového poistenia

 • Je súčasťou moderného sociálneho programu zamestnávateľov, stabilizuje, motivuje zamestnancov, podporuje zamestnaneckú lojalitu voči firme.
 • Poistenie je variabilné a flexibilné. Poistné krytie prispôsobujeme na mieru potrieb klienta.
 • Skupinové poistenie je možné dojednať aj bez menného zoznamu.
 • Ponúkame jednoduchý spôsob prihlásenia a odhlásenia osôb z poistného krytia počas roka.
 • Poskytujeme skupinové zľavy.
 • Ponúkame jednoduchý spôsob platenia a vyúčtovania poistného.

Doplňujúce informácie a dokumenty k skupinovému úrazovému poisteniu

Archív

V prípade záujmu o vypracovanie ponuky skupinového poistenia nám, prosím, napíšte na .

Allianz | Club