V poisťovacích podvodoch vedie Žilinský kraj

29. september 2016
  1. Štvrtina poisťovacích podvodov na Slovensku je v Žilinskom kraji
  2. Zinscenované nehody vozidiel, fiktívne úrazy aj opakovane nahlasované neopravené škody sú špecifikom Žilinského kraja
  3. Rodina s 15 životnými poistkami nie je v Žilinskom kraji raritou
Od začiatku roka 2016 (január až august) preverila Allianz – Slovenská poisťovňa spolu 1355 podozrivých škodových udalostí zo životného aj neživotného poistenia, v celkovej hodnote vyše 4,3 milióna eur. Podozrenie na podvod sa potvrdilo až v 95-tich percentách prípadov, teda v 1295 preverovaných škodách. Jednoznačne najviac podozrivých škôd bolo zistených v Žilinskom kraji.
tabuľka - prehľad podozrivých škôd podľa typu poistenia v roku 2016

„Až štvrtinu podozrivých škôd evidujeme v Žilinskom kraji, kde sme za prvých 8 mesiacov odhalili spolu 330 podvodov v celkovej výške viac ako 919-tisíc eur. 312 podvodov bolo spáchaných v neživotnom poistení a 18 v životnom poistení,“ bilancuje Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností. Najviac podozrivých škôd je v okresoch Žilina, Martin, Námestovo, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. „Mnohí v tomto regióne objavili poistenie ako zdroj príjmu. V niektorých mestách a obciach evidujeme aj desaťnásobne viac deklarovaných škodových udalostí ako je štatistická pravdepodobnosť. Máme obce, kde nám na jednej ulici nahlásia naraz niekoľko identických úrazov,“ približuje situáciu Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností v Allianz – SP.

 

V poistení majetku vedú „autičkári“

Najviac pokusov o poisťovací podvod je páchaných pri vozidlách. Niektorí majitelia vozidiel sa snažia uplatniť si prevádzkové opotrebenie osobných a nákladných áut, ale aj poľnohospodárskych strojov, a to z havarijného poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo z poistenia podnikateľov. „Stretávame sa s pokusmi, keď si majiteľ vozidla chce zinscenovanou nehodou obnoviť svoje opotrebované vozidlo, napríklad zničené nápravy, tlmiče, nábojové ložiská, rozvody alebo iné časti motora. Pri šetrení zistíme, že vozidlo má „stočené“ kilometre a jeho technický stav je výsledkom opotrebovania vozidla, a nie poistnej udalosti, ktorú majiteľ nahlásil. Chýbajú tam sprievodné znaky náhodnej udalosti, ktorú havarijné poistenie kryje, ako havária, živel, odcudzenie či vandalizmus,“ približuje V. Kosík.

Pomerne časté je aj nedodržanie technológie opravy vozidiel, úmyselné zväčšenie rozsahu poškodenia s cieľom navýšiť odškodné alebo umelé navyšovanie nákladov na opravu na vozidlách, ale aj na nehnuteľnostiach. „Zaznamenávame prípady, keď priznané poškodené diely majiteľ vozidla nevymení, iba ich vyfakturuje a obohatí sa na úkor poisťovne. Pri poistení nehnuteľnosti sa zase objavujú prípady, keď si majiteľ domu alebo chaty uplatní náhradu škody za poškodenú strechu alebo plot po daždi, krupobití alebo tiaži snehu a ľadu, opravu nevykoná a pri ďalšom poškodení sa opätovne snaží získať poistné plnenie. Podrobným šetrením zistíme, že nehnuteľnosť nebola opravená a plnenie mu zamietneme,“ hovorí V. Kosík a dodáva: „Severozápad Slovenska je špecifický aj tým, že tu operujú aj skupiny, ktoré inscenujú dopravné nehody slovenských vozidiel – vinníkov aj za účasti vozidiel so zahraničnými registračnými číslami. Vozidlá vinníkov sú väčšinou staršie vozidlá v zlom technickom stave a poškodené vozidlá zase vozidlá prémiových značiek, väčšinou havarijne nepoistené.“Viacnásobné poistky aj fiktívne či hromadné úrazy

V rámci životného poistenia je špecifikom Žilinského kraja uzatváranie viacerých životných poistiek na jednu osobu. Hlavným rozdielom medzi životným a neživotným poistením je, že z neživotného poistenia sa poistený nesmie obohatiť, a to ani pri viacnásobnom poistení toho istého predmetu v rôznych poisťovniach. To znamená, že plnenie za spôsobenú škodu slúži na obnovu majetku do takého stavu, v akom bol pred vznikom poistnej udalosti. Cenu života však nie je možné kvantifikovať ani obmedziť, preto je možné život a zdravie poistiť aj viackrát a pri úraze či chorobe získať plnenie z viacerých poistiek a poisťovní. „V Žilinskom kraji ľudia uzatvárajú výrazne viac životných poistiek na osobu ako v ostatných regiónoch. Napríklad jedna osoba si uzavrie aj 6 či 10 poistiek, prípadne 5-členná rodina má dohromady 15 životných poistiek. Zároveň v Žilinskom kraji zaznamenávame oveľa viac hlásení úrazov ako pády, podvrtnutia, drobné rezné rany, pošmyknutia, či pomliaždeniny. Objavili sa prípady, keď nám osoba nahlásila 3 či 4 úrazy za rok, pričom ich liečenie bolo neprimerane dlhé a následne si chcela uplatniť neprimerane vysoké poistné plnenie. Pri šetrení sa preukázalo, že išlo o fiktívny úraz a pokus o poisťovací podvod,“ objasňuje J. Zemanová.Detektívi poisťovne

Pri preverovaní a objasňovaní podozrivých poistných udalostí Allianz – SP využíva skúsených odborníkov – bývalých detektívov, špičkové technológie, ale aj informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta. „Pri odhaľovaní poisťovacích podvodov často spolupracujeme s políciou a vyšetrovateľmi. Ak sa preukáže, že išlo o podvod, páchateľovi hrozí trestné stíhanie. Naším cieľom totiž je, aby sme odškodnili tých klientov, ktorým skutočne vznikol nárok na poistné plnenie, a na druhej strane nezaplatili to, na čo nárok nevznikol. Tým, že eliminujeme výplaty „podvodných plnení“, chránime záujmy našich poctivých klientov, ktorí by na to následne tiež doplatili,“ uzatvára J. Zemanová.
Konkrétne prípady poisťovacích podvodov zaznamenané v Žilinskom kraji:


Stočené kilometre

Poistený nahlásil, že pri jazde autom oboma kolesami vbehol do výtlku a poškodil si prednú nápravu vozidla a riadenie. Pri obhliadke malo vozidlo najazdených približne 120-tisíc km. Podvozok vozidla vykazoval známky opotrebovania (veľká vôľa v čapoch, netesnosť mechanizmu riadenia a podobne). Došetrením histórie vozidla sme zistili, že šlo o dovezené vozidlo, ktoré malo v skutočnosti najazdených minimálne 300-tisíc km. Podrobnou analýzou poškodených dielov bolo jednoznačne preukázané, že išlo o dlhodobý stav, t. j. že poškodenie prednej nápravy a riadenia nebolo spôsobené náhodnou udalosťou, ale išlo o prevádzkové opotrebenie, ktoré havarijné poistenie nekryje. Požadované poistné plnenie vo výške 3500 eur bolo zamietnuté.


Neopravené opravené vozidlo

Poistený riadne nahlásil poistnú udalosť na svojom vozidle. V hlásení uviedol, že mu iné vozidlo nedalo prednosť na hlavnej ceste a po prudkom brzdení sa vozidlá zrazili. Vozidlo poisteného malo rozsiahle poškodenia prednej časti. Išlo o totálnu škodu. Pri obhliadke vozidla sme zistili, že predná kapota a oba predné blatníky nesú znaky po oprave tmelením. Taktiež ďalšie diely javili známky, že už v minulosti boli poškodené a neboli vymenené. Previerkou histórie vozidla sme zistili, že vozidlo malo v minulosti podobnú poistnú udalosť s ďalším poškodením karosérie. Všetky poškodené diely boli servisom vyfakturované ako vymenené. Detailná analýza však ukázala, že v ani jeden diel priznaný a zaplatený poisťovňou, v skutočnosti nebol vymenený. Poistné plnenie bolo znížené o neoprávnene vyplatenú čiastku približne 2750 eur.


Chalupa opakovane poškodená tiažou snehu

Chalupár nahlásil poškodenie odkvapov tiažou snehu. Pri obhliadke boli odkvapy vytrhané z kotvenia a pokrútené. Celková škoda dosahovala sumu asi 1200 eur. Preverením histórie poistných udalostí hlásených na tejto chalupe sme zistili, že poškodenie odkvapov hlásil poistený už tretíkrát. Výmenu odkvapov v predchádzajúcich poistných udalostiach poistený vždy deklaroval faktúrou o ich nákupe. Prešetrením sme zistili, že faktúry o nákupe odkvapov boli falošné a odkvapy nikdy neboli vymenené. Ich kotvenia boli len provizórne opravené, čo spôsobilo menšiu odolnosť voči poškodeniu tiažou snehu. Poistený každoročne využil poveternostnú situáciu a snažil sa neoprávnene získať poistné plnenie.


Nehoda zahraničného vozidla

Poistený aj poškodený nahlásil škodu, pri ktorej vozidlo značky Felícia nedalo prednosť vozidlu značky BMW, registrovanom v Českej republike, ktoré šlo po hlavnej ceste. Vodič BMW mal na túto situáciu reagovať strhnutím volantu doprava, pričom mal naraziť do zábradlia na premostení kanála a následne sa prevrátil do jarku. Na poškodenom vozidle bola vyčíslená škoda vo výške asi 14-tisíc eur, vozidlo vinníka (Felícia) nebolo nijako poškodené. Na mieste nehody chýbali stopy, ktoré pri popisovanom priebehu nehody mali zákonite vzniknúť a spôsob vzniku škody bol podobný, ako pri škodách hlásených v inej poisťovni. Po rozsiahlejšom preverovaní v spolupráci s kolegami v inej poisťovni a tiež v zahraničí sme zistili, že vozidlo bolo v minulosti rovnako poškodené aj v zahraničí a časť poškodení je identická s poškodeniami, ktoré mali vzniknúť pri spomínanej nehode na Slovensku. Páchateľov v súčasnosti vyšetruje polícia v Českej republike.

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?