1. Pred cestou do cudziny nezabudnite na cestovné poistenie 
  2. Riaďte sa odporúčaniami štátnych orgánov SR resp. navštívenej krajiny
  3. V niektorých prípadoch platia výluky z poistenia

Podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV a EZ SR) sa medzi obeťami ani zranenými z teroristických útokov v Paríži nenachádza žiaden Slovák. Tieto udalosti nám pripomenuli, že aj na zdanlivo bezpečných miestach nie príliš vzdialených od domova nemôžeme vylúčiť, že sa stane neočakávaná udalosť – úraz či ochorenie.Nenechávajte nič na náhodu

Hoci žiadne poistenie nezabráni tragickej udalosti počas vašej cesty v zahraničí, pomôže zmierniť jej následky v prípade, že nastane akákoľvek neočakávaná či nepredvídateľná udalosť. Ak zranenie vznikne v dôsledku teroristického útoku, Allianz – Slovenská poisťovňa v rámci cestovného poistenia kryje liečebné náklady, to znamená náklady na ošetrenie, zákroky, hospitalizáciu, ako aj nutnú repatriáciu na Slovensko až do dojednaného limitu poistného krytia 50-tisíc eur.Riaďte sa oficiálnymi odporúčaniami

Ak máte naplánovanú cestu do zahraničia, overte si, či daná krajina nie je na zozname rizikových krajín. Ak totiž poistený napriek tomu vycestuje do lokality, kde štátne orgány SR odporúčajú zvážiť cestu, resp. neodporúčajú cestovať, prípadne boli uvedené na zozname rizikových štátov (napr. z dôvodu hroziaceho teroristického útoku alebo epidémie) a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, má poisťovňa právo zamietnuť poistné plnenie.

Takisto, ak sa v čase vyhlásenia varovania v danej krajine už nachádzate a v primeranej dobe ju neopustíte, poisťovňa môže zamietnuť škodu, ktorá vznikla v súvislosti s vyhláseným rizikom. Všetky ostatné škody, ktoré nevznikli priamo v dôsledku vyhláseného rizika, napríklad štandardné ochorenie, alebo úraz, poisťovňa kryje v plnom rozsahu.Slováci a terorizmus

Od najmedializovanejších teroristických útokov na newyorské dvojičky v roku 2001 sa podobné útoky spojené s terorizmom odohrali vo viacerých krajinách po celom svete. Najväčšia poisťovňa na trhu Allianz – SP sa napriek tomu doteraz nestretla s prípadom, že by škoda klienta vznikla priamo v dôsledku terorizmu. „Ročne riešime v priemere 9 až 11-tisíc poistných udalostí našich klientov, ktoré vzniknú v zahraničí. Zranenie či úraz klienta, ktorý by bol spôsobený teroristickým útokom sme doteraz nezaznamenali“, uzatvára hovorkyňa Allianz – Slovenská poisťovňa, Lucia Muthová. 

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?