Riadne valné zhromaždenie akcionárov 

20. apríl 2021

Vážení akcionári,

tu nájdete všetky informácie, dokumenty a poučenia zverejnené podľa príslušných právnych predpisov, týkajúce sa riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 20. 4. 2021.

V súlade s ustanovením § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, môžu akcionári spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., vykonať ich hlasovacie právo na tomto riadnom valnom zhromaždení korešpondenčným hlasovaním v súlade s Podmienkami rozhodovania akcionárov korešpondenčným hlasovaním v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., konanom dňa 20. 4. 2021 (ďalej aj „Podmienky rozhodovania“), ktoré boli schválené predstavenstvom spoločnosti.

Predstavenstvo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., odporúča svojím akcionárom, aby využili formu účasti na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom korešpondenčného hlasovania.

Podľa právnych predpisov platných ku dňu odoslania pozvánky na toto riadne valné zhromaždenie je možné organizovať hromadné podujatia, ktoré povolil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako sa aj týchto zhromaždení, medzi ktoré patria aj zhromaždenia konané na základe zákona, za stanovených podmienok osobne zúčastniť. 

Podmienkou cesty na hromadné podujatie, ktorým je valné zhromaždenie alebo podmienkou vstupu do budovy, v ktorej sa valné zhromaždenie koná, môže byť v súlade s právnymi predpismi platnými ku dňu konania valného zhromaždenia napr. aj preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19; odporúčame preto akcionárom sledovať príslušné opatrenia orgánov verejnej moci zverejňované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, prípadne aj na stránke ÚVZ SR, ako aj na webovom sídle spoločnosti.

Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia

Vážení akcionári, nižšie sú pripojené úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 20. 4. 2021.

Návrhy uznesení predložené predstavenstvom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., sú súčasťou  dokumentov k bodom 2., 3., 6., 7., 8., 10. a 11. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 20. 4. 2021.

Predstavenstvo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., k bodom 4., 5. a 9. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 20. 4. 2021 nemá námietky voči dokumentom predloženým akcionárom v rámci týchto bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia.