Riadne valné zhromaždenie akcionárov 

23. júna 2020

Vážení akcionári,

tu nájdete všetky informácie, dokumenty a poučenia zverejnené podľa príslušných právnych predpisov, týkajúce sa riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020. 

V pozvánke na toto riadne valné zhromaždenie, ktorá bola zaslaná akcionárom, sa uvádza, že v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 (ďalej len „Opatrenie 2731/2020“) došlo s účinnosťou od 24.03.2020 k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, a to až do odvolania.   

Dovoľujeme si upozorniť Vás, že Opatrenie 2731/2020 bolo po zadaní pozvánok na riadne valné zhromaždenie do tlače, zrušené, pričom organizovanie hromadných podujatí v súčasnosti upravuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, č. OLP/5091/2020 zo dňa 19.06.2020, podľa ktorého je možné, za dodržania stanovených hygienických opatrení, organizovať zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., je teda za súčasnej situácie oprávnená uskutočniť riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020, aj za osobnej účasti akcionárov. V prípade, ak sa  epidemiologická situácia zmení a z právnych predpisov bude pre spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., vyplývať zákaz realizovať riadne valné zhromaždenie za osobnej účasti akcionárov, budeme Vás o zmene informovať na tejto webovej stránke. Akcionárom odporúčame skontrolovať si daný stav dopoludnia v deň konania riadneho valného zhromaždenia. 

Naďalej sú platné všetky informácie uvedené v pozvánke na riadne valné zhromaždenie, t. j. akcionári spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., môžu výkon svojho hlasovacieho práva na tomto riadnom valnom zhromaždení uskutočniť korešpondenčným hlasovaním.

Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia

Vážení akcionári, nižšie sú pripojené úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020.

Návrhy uznesení predložené predstavenstvom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., sú súčasťou  dokumentov k bodom 2., 3., 6., 7., 8., 10. a 11. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020.

Predstavenstvo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., k bodom 4., 5. a 9. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020 nemá námietky voči dokumentom predloženým akcionárom v rámci týchto bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia.