Riadne valné zhromaždenie akcionárov 

20. apríl 2021

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 998 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5818 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 730

za: 32 395 730 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 18 hlasov

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu – Zmena stanov spoločnosti

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 001 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 742 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5818 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 748

za: 32 395 748 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 6. programu – Schválenie Konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., za rok končiaci sa 31. decembra 2020 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 001 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5815 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 648

za: 32 395 648 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 7. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., za rok 2020

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 001 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5815 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 648

za: 32 395 648 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 8. programu – Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 001 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5815 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 648

za: 32 395 348 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 300 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 10. programu – Odvolanie člena dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 001 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5815 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 648

za: 32 395 648 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 7 k bodu 10. programu – Voľba člena dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 001 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5815 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 648

za: 32 395 648 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov

Výsledky hlasovania č. 8 k bodu 11. programu – Schválenie audítora spoločnosti

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 216 001 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5815 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 395 648

za: 32 395 648 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 0 hlasov