Informácie k poisteniu osôb

Podmienky poskytnutia Prémie pri dožití.

Poisťovateľ poskytne poistenému z pôvodnej poistnej zmluvy (ďalej aj „PPZ“) pre životné poistenie (nie samostatne dojednané úrazové poistenie) uzavretej najneskôr do 31. 12. 2006 okrem poistného plnenia z poistenia pre prípad dožitia z pôvodnej poistnej zmluvy, v deň jeho splatnosti (dátum konca poistenia) spolu s ním aj Prémiu pri dožití (ďalej spolu aj „zvýhodnené poistné plnenie“), a to v súlade a za súčasného splnenia všetkých nasledovných podmienok:

  1. Súčasne s uzavretím tejto dohody, poistník z PPZ alebo poistený z PPZ, ak je iný než poistník, uzavrie s poisťovateľom novú poistnú zmluvu (ďalej aj „PZ“), ktorej predmetom je rizikové životné poistenie, investičné životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie Senior (nie samostatne dojednané úrazové poistenie).
  2. Začiatok poistenia v novej PZ môže byť najskôr 3 mesiace pred dňom dožitia PPZ, t.j. v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom, uplynutím ktorého nastane dožitie PPZ a najneskôr v deň nasledujúci po dni dožitia PPZ.
  3. Počas prvých 2 mesiacov trvania nesmie byť nová PZ vypovedaná alebo inak zaniknúť. Ak nová PZ takto zanikne a poisťovateľ Prémiu pri dožití poskytol, poistený z PPZ je povinný poisťovateľovi Prémiu pri dožití v plnej výške vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy nová PZ takto zanikla. Táto podmienka sa nevzťahuje na zánik novej PZ z dôvodu poistnej udalosti.
  4. Na poistné zmluvy, ku ktorým sa Prémia pri dožití nevzťahuje sa informujte u svojho finančného agenta, na pobočke ASP, a.s. prípadne na Infolinke +421 2 50 122 222.