Generálna výnimka zo Všeobecných poistných podmienok pre vkladové životné poistenie - tarifa VPO 6G:

Odchylne od Všeobecných poistných podmienok pre vkladové životné poistenie - tarifa VPO 6G schválených dňa:

 • 15.07.2009
 • 15.10.2009
 • 15.04.2010
 • 23.12.2010
 • 13.09.2013

platí, že poisťovateľ sa zaväzuje priznať, a teda navýšiť garantovaný úrok, aj o bonus za životné poistenie za jednu súvzťažnú poistnú zmluvu aj keď nie sú splnené podmienky pre priznanie bonusu za životné poistenie uvedené v čl. 3 ods. 6 Všeobecných poistných podmienok pre vkladové životné poistenie - tarifa VPO 6G.

Bonus bude priznaný:

 • za bežne platené životné poistenie s dňom začiatku poistenia skorším ako deň začiatku poistenia Modré konto a 
 • za jednorazovo zaplatené životné poistenie s dňom začiatku poistenia skorším ako deň začiatku poistenia Modré konto, v ktorom je dohodnutá poistná doba viac ako 10 rokov.

Najskorší deň začiatku životného poistenia musí byť 01.01.2003. Naďalej platí, že dňom zániku takejto súvzťažnej poistnej zmluvy nárok na bonus za životné poistenie zaniká.

Táto generálna výnimka zo Všeobecných poistných podmienok pre vkladové životné poistenie - tarifa VPO 6G je platná od 20. 9. 2013 a platí počas trvania akcie bonus k Modrému kontu, t. j. do 31. 12. 2013.

Generálna výnimka z Osobitných poistných podmienok pre kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia (K3S):

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. od 1.1.2014, na základe ktorých došlo k dojednaniu kapitálového životného poistenia pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia (K3S), platí odchylne od čl. 3 ods. 6 Osobitných poistných podmienok pre kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia (K3S) schválených dňa 13.12.2013 (ďalej len "OPP"), že v prípade smrti poisteného následkom choroby pred uplynutím dvoch rokov od začiatku poistenia vznikne oprávnenej osobe právo na poistné plnenie vo výške poistnej sumy zvýšenej o podiel na výnosoch z rezervy poistného, ak poistná zmluva bola uzavretá najneskôr do 1 mesiaca po uplynutí dohodnutej poistnej doby v kapitálovom alebo v rizikovom životnom poistení alebo po uplynutí dohodnutej doby platenia v investičnom životnom poistení.

Ak dôjde k zániku kapitálového alebo rizikového životného poistenia pred uplynutím dohodnutej poistnej doby alebo k zániku investičného životného poistenia pred uplynutím dohodnutej doby platenia, oprávnenej osobe právo na poistné plnenie podľa čl. 3 ods. 6 OPP nevzniká. Poistnou zmluvou kapitálového životného poistenia, rizikového životného poistenia alebo investičného životného poistenia sa na účely čl. 3 ods. 6 OPP rozumie poistná zmluva uzavretá s poisťovateľom, v ktorej poistený z poistenia SENIOR bol poistenou osobou.

Táto generálna výnimka z OPP je platná od 1.1.2014.

Generálna výnimka z Osobitných poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ):

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. od 1.1.2014, na základe ktorých došlo k dojednaniu poistenia kritických chorôb (1ZN/1ZNJ), platí v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) navyše nasledovné ustanovenie, ktorým sa zvyšuje poistná ochrana poistenej osoby v tomto poistení:

Ak nastane poistná udalosť podľa čl. 5 ods. 3. Osobitných poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) z dôvodu zhubného nádoru hrubého čreva, konečníka, prsníka, tela maternice, krčka maternice, vaječníka, prostaty alebo semenníka (diagnózy podľa MKCH – C18, C19, C20, C21, C50, C54, C53, C55, C56, C61, C62), poisťovateľ vyplatí poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy, maximálne však 190 000 EUR.

Táto generálna výnimka z Osobitných poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) je platná od 1.1.2014.

Generálna výnimka z poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ):

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. od 1.1.2003, na základe ktorých došlo k dojednaniu poistenia kritických chorôb (1ZN/1ZNJ), sa v poistných podmienkach pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) zvyšuje poistná ochrana poistenej osoby v tomto poistení a to rozšírením počtu kritických chorôb o nasledovné kritické choroby:

HIV infekcia - získaná transfúziou krvi alebo krvných derivátov

Vymedzenie kritickej choroby

HIV infekcia je kritickou chorobou, ak je získaná transfúziou krvi alebo podaním krvných derivátov, ktoré boli kontaminované vírusom HIV a transfúzia bola vykonaná v zdravotníckom zariadení na území Európskej únie počas doby poistenia.

Kritickou chorobou nie je HIV infekcia u osôb s hemofíliou.

Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykonalo transfúziu, o podani transfúzie krvi alebo krvných derivátov kontaminovaných vírusom HIV spolu s uvedením  dátumu transfúzie,
 • pozitívny výsledok testu na HIV protilátky, ktorý je vykonaný najneskôr do 6 mesiacov od dátumu transfúzie.

Diabetes mellitus I.typu

Vymedzenie kritickej choroby

Diabetes mellitus I. typu je kritickou chorobou v prípade jednoznačného stanovenia diagnózy (prítomná hyperglykémia, vysoké hladiny HbA1c, nízka hladina C peptidu, príp. markery autoimunitného  procesu proti B-bunkám Langerhansových ostrovčekov) a pri trvalej nutnosti podávania inzulínu minimálne 6 mesiacov od dátumu diagnostikovania ochorenia.

Poisťovateľovi musia byť predložené nasledovné dokumenty:

 • kópia prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného pracoviska, ktoré stanovilo diagnózu diabetes mellitus I. typu (s uvedením dátumu, ku ktorému bola diagnóza stanovená),
 • kópie laboratórnych vyšetrení v rámci diagnostiky a liečby ochorenia, hladiny glykémie, hladina HbA1c, hladina C peptidu, markery autoimunitného  procesu proti B-bunkám Langerhansových ostrovčekov,
 • lekárska správa od odborného lekára po 6 mesiacoch od diagnostikovania diabetes mellitus I. typu s potvrdením nutnosti liečby inzulínom.

Táto generálna výnimka z poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) je platná pre poistné udalosti s dátumom vzniku od 1.1.2015.

Generálna výnimka z Osobitných poistných podmienok pre poistenie chirurgického zákroku (B1):

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. od 1.6.2009, na základe ktorých došlo k dojednaniu poistenia chirurgického zákroku (B1), sa v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie chirurgického zákroku (B1) zvyšuje poistná ochrana poistenej osoby v tomto poistení a to rozšírením počtu chirurgických zákrokov v Tabuľke chirurgických zákrokov o chirurgické zákroky s príslušným % plnenia z poistnej sumy (PS) v prílohe.

Táto generálna výnimka z Osobitných poistných podmienok pre poistenie chirurgického zákroku (B1) je platná pre poistné udalosti s dátumom vzniku od 1.1.2015.

Generálna výnimka z Osobitných poistných podmienok pre poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity (IN1/IN1J):

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. od 1.1.2014, na základe ktorých došlo k dojednaniu poistenia dočasného dôchodku v prípade invalidity (IN1/IN1J), platí v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity (IN1/IN1J) navyše nasledovné ustanovenie, ktorým sa zvyšuje poistná ochrana poistenej osoby v tomto poistení:

Ak poistná udalosť nastane v dôsledku úrazu pri dopravnej nehode, ktorej bol poistený účastníkom, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške dvojnásobku poistnej sumy.

Táto generálna výnimka z Osobitných poistných podmienok pre poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity (IN1/IN1J) je platná od 1.1.2014.

Generálna výnimka z Poistných podmienok pre poistenie Doktor+ (SMO):

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., na základe ktorých došlo k dojednaniu poistenia Doktor+ (SMO), sa v Poistných podmienkach pre poistenie Doktor+ (SMO) rozširuje rozsah poskytovaných služieb SMO (rozsah poistného plnenia) v tomto poistení, a to nasledovne:

Do Informačných služieb sa dopĺňa nová služba „Telefonická poradňa praktického lekára“

Táto služba zahŕňa poskytnutie informácií z odboru všeobecného lekárstva, 1 konzultácia aktuálneho zdravotného stavu v trvaní max. 1 hodiny, vysvetlenie liečebných postupov obvyklých na území Slovenskej republiky. Nárok na poskytnutie tejto služby má aj blízka osoba poisteného = manžel/manželka, partner/partnerka, rodičia a deti do 18 roku života (vrátane), ktoré žijú s poisteným v spoločnej domácnosti.

Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia Doktor+ (SMO).

Novou formou poistného plnenia v poistení Doktor+ je „Návšteva praktického lekára v domácnosti“

Táto forma poistného plnenia spočíva v zabezpečení návštevy praktického lekára v dĺžke trvania max. 1 hodiny v domácnosti poisteného. Poskytovanie tejto služby sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorou je

a) zhoršenie zdravotného stavu poisteného po jeho predchádzajúcej hospitalizácii (príčina zhoršenia zdravotného stavu nemusí súvisieť s dôvodom, pre ktorý bol poistený hospitalizovaný),

b) zhoršenie zdravotného stavu poisteného počas pracovnej neschopnosti alebo liečenia poisteného pre chorobu alebo úraz, pre ktorý ošetrujúci lekár poisteného stanovil domáci liečebný režim,

c) úraz poisteného, následkom ktorého nie je poistený schopný samostatne chodiť.

Návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného bude zrealizovaná do 4 hodín od prijatia požiadavky poskytovateľom.

Limit poistného krytia pre túto formu poistného plnenia je vo výške úhrady reálnych nákladov. Poistený má nárok žiadať túto formu poistného plnenia vždy maximálne 1-krát za poistný rok. Poistné plnenie formou Návštevy praktického lekára v domácnosti poisteného sa pre účely limitov poistného krytia považuje za poskytnuté aj v prípade, ak výjazd poskytovateľa za poisteným bol začatý, avšak poistné plnenie nebolo poskytnuté v dôsledku nepresných, nepravdivých alebo úmyselne skreslených informácií zo strany poisteného alebo na základe dodatočného odvolania Návštevy praktického lekára v domácnosti poisteného zo strany poisteného.

Čakacia doba sa neuplatňuje pre úraz, následkom ktorého poistený nie je schopný samostatne chodiť a bezprostredne po udalosti potrebuje návštevu lekára.

Poskytovateľ má právo neposkytnúť formu poistného plnenia „Návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného“, pokiaľ nie je možné sa s poisteným alebo žiadateľom ani po opakovaných (počas 3 dní, minimálne 2x denne) pokusoch telefonicky spojiť v súlade s Poistnými podmienkami pre poistenie Doktor+.

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť formu poistného plnenia „Návšteva praktického lekára v domácnosti“, ak uplynula lehota 21 dní od ukončenia hospitalizácie poisteného alebo od začatia pracovnej neschopnosti poisteného alebo od začatia domáceho liečebného režimu poisteného stanoveného ošetrujúcim lekárom alebo po úraze, následkom ktorého poistený nie je schopný samostatne chodiť.

Táto generálna výnimka z Poistných podmienok pre poistenie Doktor+ (SMO) je platná od 01.07.2016.

Generálna výnimka z Poistných podmienok pre poistenie Senior Asistencia (SA1):

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., na základe ktorých došlo k dojednaniu poistenia Senior Asistencia (SA1), sa v Poistných podmienkach pre poistenie Senior Asistencia (SA1) rozširuje rozsah Asistenčných služieb (rozsah poistného plnenia) v tomto poistení, a to nasledovne:

Novými Asistenčnými službami v poistení Senior Asistencia (SA1) sú:

a) Zabezpečenie nákupu po hospitalizácii: zabezpečenie a úhrada nákladov na obstaranie nákupu potravín, liekov a hygienických potrieb pre poisteného po jeho návrate z hospitalizácie. Nákup je zabezpečený na základe písomného zoznamu požadovaných položiek. Súčasťou služby je tiež uloženie nákupu na k tomu určené miesta v domácnosti poisteného. Náklady na nákup (t.j. hodnotu samotného nákupu) hradí sám poistený na základe predložených dokladov.

Limit poistného krytia na 1 poistný rok: 1x týždenne, max. 2 nákupy.

b) Dovoz liekov po hospitalizácii: zabezpečenie a úhrada nákladov na dovoz liekov pre poisteného, a to liekov na lekársky predpis, ako aj voľne predajných liekov, po jeho návrate z hospitalizácie. Ak je liek na lekársky predpis, poskytovateľ si najskôr lekársky predpis vyzdvihne u poisteného a následne doručí poistenému vyzdvihnuté lieky. Náklady na lieky (t.j. hodnotu samotných liekov), vrátane prípadných doplatkov, hradí sám poistený.

Limit poistného krytia na 1 poistný rok: 1x týždenne, max. 2 dovozy.

c) Návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného:

Táto forma poistného plnenia spočíva v zabezpečení návštevy praktického lekára v dĺžke trvania max. 1 hodiny v domácnosti poisteného. Poskytovanie tejto služby sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorou je

a) zhoršenie zdravotného stavu poisteného po jeho predchádzajúcej hospitalizácii (príčina zhoršenia zdravotného stavu nemusí súvisieť s dôvodom, pre ktorý bol poistený hospitalizovaný),

b) zhoršenie zdravotného stavu poisteného počas pracovnej neschopnosti alebo liečenia poisteného pre chorobu alebo úraz, pre ktorý ošetrujúci lekár poisteného stanovil domáci liečebný režim,

c) úraz poisteného, následkom ktorého nie je poistený schopný samostatne chodiť.

Návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného bude zrealizovaná do 4 hodín od prijatia požiadavky poskytovateľom.

Limit poistného krytia pre túto formu poistného plnenia je vo výške úhrady reálnych nákladov. Poistený má nárok žiadať túto formu poistného plnenia vždy maximálne 1-krát za poistný rok. Poistné plnenie formou Návštevy praktického lekára v domácnosti poisteného sa pre účely limitov poistného krytia považuje za poskytnuté aj v prípade, ak výjazd poskytovateľa za poisteným bol začatý, avšak poistné plnenie nebolo poskytnuté v dôsledku nepresných, nepravdivých alebo úmyselne skreslených informácií zo strany poisteného alebo na základe dodatočného odvolania Návštevy praktického lekára v domácnosti poisteného zo strany poisteného.

Čakacia doba sa neuplatňuje pre úraz, následkom ktorého poistený nie je schopný samostatne chodiť a bezprostredne po udalosti potrebuje návštevu lekára.

Poskytovateľ má právo neposkytnúť formu poistného plnenia „Návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného“, pokiaľ nie je možné sa s poisteným alebo žiadateľom ani po opakovaných (počas 3 dní, minimálne 2x denne) pokusoch telefonicky spojiť v súlade s Poistnými podmienkami pre poistenie Senior Asistencia (SA1).

Pre všetky nové Asistenčné služby platí:

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie formou vyššie uvedených Asistenčných služieb, ak uplynula lehota 21 dní od ukončenia hospitalizácie poisteného alebo od začatia pracovnej neschopnosti poisteného alebo od začatia domáceho liečebného režimu poisteného stanoveného ošetrujúcim lekárom alebo po úraze, následkom ktorého poistený nie je schopný samostatne chodiť.

Táto generálna výnimka z Poistných podmienok pre poistenie Senior Asistencia (SA1) je platná od 01.07.2016.

Generálna výnimka z Poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb a z Poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb dieťaťa:

Pre všetky poistné zmluvy uzavreté so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., na ktorých došlo k dojednaniu poistenia kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) alebo poistenia kritických chorôb dieťaťa (ZN6/ZN6J), sa v poistných podmienkach pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) a pre poistenie kritických chorôb dieťaťa (ZN6/ZN6J) zvyšuje poistná ochrana poistenej osoby v tomto poistení, a to tým, že kritickou chorobou rakovina sa rozumie aj neinvazívny zhubný nádor "in situ".

V prípade poistnej udalosti rakovina, ktorou je neinvazívny zhubný nádor "in situ":

 • poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) a poistenie kritických chorôb dieťaťa (ZN6/ZN6J) nezanikne,
 • poistným plnením je suma, ktorej výška zodpovedá 10 % poistnej sumy, platnej v čase vzniku poistnej udalosti,
 • poisťovateľ poskytne za túto kritickú chorobu poistné plnenie počas trvania poistenia iba raz.

Táto generálna výnimka z poistných podmienok pre poistenie kritických chorôb (1ZN/1ZNJ) a pre poistenie kritických chorôb dieťaťa (ZN6/ZN6J) je platná pre poistné udalosti s dátumom vzniku od 15.01.2017.