Investičná stratégia

Investičná stratégia ASP (jej stručný popis v zmysle §64 ods 4 zákona č.39/2015 Z.z. o poisťovníctve) je podkladom pre investovanie prostriedkov životných a neživotných technických rezerv ASP okrem prostriedkov investovaných v mene poistených v rámci investičného životného poistenia. Zohľadňuje požiadavky klientov, Národnej banky Slovenska, akcionárov, zvažuje rizikovosť, ziskovosť, bezpečnosť a likviditu potenciálnych investícií.

Podkladom pre stanovenie investičnej stratégie ASP sú ALM analýzy (analýzy v rámci riadenia aktív a pasív), ktoré sú vykonávané na štvrťročnej báze za použitia modelov platných pre skupinu Allianz, a ktoré analyzujú súlad v peňažných tokoch aktív a pasív, súlad ich splatností a výnosovostí. Výsledkom týchto analýz je stanovenie strategickej štruktúry aktív (SAA), cieľovej durácie a investičnej stratégie ASP.

Cieľom procesu stanovenia investičnej stratégie ASP je vyvarovanie sa riziku, ktorému môže spoločnosť čeliť kvôli nesúladu medzi aktívami a pasívami (peňažné toky, ceny, zostatkové hodnoty), spôsobenému zmenou skutočných peňažných tokov, zmenou očakávaných budúcich peňažných tokov, alebo účtovným nesúladom.

Základné princípy investičnej stratégie ASP sú

 • ASP investuje len do nástrojov peňažného a kapitálového trhu, ktorých riziko vie identifikovať, merať, monitorovať, riadiť a reportovať, berúc do úvahy potreby solventnosti, rizikový profil, limity a iné obmedzenia a svoju celkovú obchodnú stratégiu. Investícia je prípustná len v prípade, že je merateľná modelom na výpočet rizikového kapitálu, a to konzervatívnym spôsobom.
 • Allianz ako signatár Princípov zodpovedného investovania sa zaviazala integrovať ESG (Kritériá upravujúce činnosť spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, k zamestnancom dodávateľom, zákazníkom a iným komunitám, upravujúce riadenie spoločnosti, odmeňovanie riadiacich pracovníkov, audit a interný kontrolný systém, akcionárske práva) kritériá do svojich obchodných procesov. V zmysle ESG kritérií je každá investícia posudzovaná z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie, z hľadiska spoločenskej zodpovednosti a z hľadiska podnikovej kultúry.
 • Ďalším princípom investičného procesu je ekonomické posúdenie investície z hľadiska rizika a výnosu. Riziko portfólia investícií je ohodnocované aj ex post minimálne na štvrťročnej báze.
 • Likvidita aktív je sledovaná a vyhodnocovaná v štruktúre týždeň, mesiac, štvrťrok a rok.
 • Požiadavky na výnosovosť portfólia investícií sú súčasťou výsledkov kvartálnych ALM analýz. Minimálna požadovaná výnosovosť budúcich investícií sa odvíja od parametrov existujúceho portfólia aktív v porovnaní s parametrami záväzkov voči poisteným.

ASP investuje do nasledujúcich tried aktív:

 • Fixed Income (pevne úročené aktíva),
 • Public Equity (verejne obchodovateľné akcie, majetkové účasti, podielové fondy),
 • Real Estate (nehnuteľnosti – vlastné alebo určené na podnikanie),
 • Alternatives/Other (alternatívne a iné aktíva).

Investovanie do jednotlivých tried aktív podlieha nasledujúcim obmedzeniam

 • Aktíva kryjúce technické rezervy sú nasmerované predovšetkým do Fixed Income investícií s ratingovým ohodnotením v investičnom pásme.
 • Securitizované investície, definované v texte smernice Solvency II nesmú prekročiť výšku 20% portófólia finančných investícií vyjadrenú v trhovej hodnote. Záujmy obidvoch zúčastnených strán (ASP aj protistrany) musia byť dostatočne pochopené a zosúladené.
 • Rizikové aktíva, ktoré spotrebujú 25% a viac rizikového kapitálu (podľa modelu na výpočet rizikového kapitálu, okrem rizika úrokovej miery) nesmú prekročiť 35% hodnoty aktív meranej trhovou hodnotou.
 • Investície do nehnuteľností nesmú prekročiť 25% celkovej hodnoty aktív vyjadrenej v trhových cenách.

Základné limity stanovené na protistranu ako maximálny podiel emitenta na celkovej výške aktív sa stanovujú samostatne pre:

 • slovenské štátne dlhopisy (0%-100%),
 • zahraničné štátne dlhopisy podľa ratingového ohodnotenia (0% - 7%),
 • slovenské dlhopisy emitované samosprávami, vládnymi agentúrami a bankami podľa ratingového ohodnotenia (0% - 7%),
 • dlhopisy zahraničných bánk podľa ratingového ohodnotenia (0% - 7%)
 • firemné dlhopisy podľa ratingového ohodnotenia (0% - 3,5%),
 • investičné fondy (0% - 10%).

Pre stanovenie strategickej štruktúry aktív (SAA) platia tieto základné pravidlá:

 • SAA reflektuje profil a charakter záväzkov (peňažné toky, garantovaný výnos, likvidita, cudzia mena),
 • SAA zohľadňuje všetky obmedzenia a ciele (schopnosť niesť riziko, požiadavky na solventnosť, výsledky záťažových testov, rating, zisk, rizikový profil ASP),
 • SAA reflektuje obchodný plán ako aj jeho plánované zmeny (produkty),
 • SAA by mala efektívne využívať rizikový kapitál,
 • SAA musí byť v súlade s limitmi stanovenými na protistranu,
 • SAA musí byť implementovateľná.

SAA aj investičnú stratégiu ASP schvaľuje Finančný výbor ASP rovnako ako aj predstavenstvo ASP.

Z dlhodobého hľadiska je cieľom ASP investovať tak, aby portfólio finančných investícií bolo bezpečné, likvidné, primerane rizikové a ziskové. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim portfólio finančných investícií je charakter a štruktúra záväzkov voči poisteným.

Kontakty Infolinka