Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „Allianz – SP“) ako poisťovňa vykonávajúca činnosť v odvetviach životného poistenia v zmysle § 64a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“) poskytuje nasledovné informácie:

  • v súlade s § 64a ods. 1 zákona o poisťovníctve v spojení s § 78 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších prepisov Allianz – SP uvádza, že nemá vypracované ustanovenia týkajúce sa zásad zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov, z dôvodu, že Allianz – SP nedrží v portfóliu akcie spoločností, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
  • v súlade s § 64a ods. 2 zákona o poisťovníctve Allianz – SP uvádza, že správca aktív podľa osobitného zákona, ktorému poisťovňa zverila riadenie portfólia aktív si neuplatňuje zásady zapájania, vrátane hlasovania v mene poisťovne;
  • v súlade s § 64a ods. 3 zákona o poisťovníctve Allianz – SP uvádza, že pristupuje s odbornou starostlivosťou, aby hlavné prvky stratégie investovania do kapitálových cenných papierov, ktoré sú súčasťou základných princípov investičnej stratégie boli zosúladené s profilom a trvaním jej záväzkov, vrátane dlhodobých záväzkov. Základné princípy investičnej stratégie so svojou skladbou portfólia finančných investícií  prispievajú k strednodobej až dlhodobej výkonnosti svojich aktív. Z dlhodobého hľadiska je cieľom Allianz – SP investovať tak, aby portfólio finančných investícií bolo bezpečné, likvidné, primerane rizikové a ziskové. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim portfólio finančných investícií je charakter a štruktúra záväzkov voči poisteným;
  • v zmysle § 64a ods. 4 zákona o poisťovníctve Allianz – SP uvádza, že  nezverila riadenie časti portfólia aktív správcovi aktív na spravovanie podľa voľnej úvahy správcu aktív. Správca aktív, ktorému Allianz - SP zverila riadenie časti portfólia aktív sa riadi výhradne investičným usmernením zadefinovaným Allianz - SP.