Pre prípad krádeže vecí, úrazu žiakov a zamestnancov školy

Poistenie je možné uzatvoriť pre každý typ školy, vrátane detských jaslí, materských škôl a škôl so špeciálnym zameraním.

Poistenie kryje riziko odcudzenia poistenej veci krádežou, lúpežou, aj jej zničenie pri pokuse o krádež alebo lúpež.

Vzťahuje sa na vybrané veci v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre prípad krádeže vecí žiakov a uzatvára sa so spoluúčasťou od 3 do 10 EUR.

Miestom poistenia je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov.

Toto poistenie dopĺňa skupinové úrazové poistenie žiakov a zamestnancov školy. 

a
a

Poistenie sa môže vzťahovať na:

  • smrť následkom úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
  • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia dlhšej ako 9 dní s plnením od prvého dňa liečenia.

Poistenie sa vzťahuje na školskú, mimoškolskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť, ak je táto činnosť plnením úloh školy.

Vzťahuje sa aj na pobyty v škole v prírode, činnosti pri praktickom vyučovaní, exkurziách, školských výletoch, športových pobytových výcvikoch (lyžiarsky, plavecký) ako aj pri kultúrnych a iných súťažiach, vystúpeniach a ďalších akciách organizovaných školou na území SR aj v zahraničí.

Poistenie sa vzťahuje aj na aktivity organizované školským zariadením počas prázdnin.

Obe poistenia sa uzatvárajú na dobu určitú s platnosťou do 15. 10. najbližšie nasledujúceho školského roka po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu
Kontakty Infolinka