Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

Prepravné riziká

Podnikajte s istotou.

Poistenie kryje zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke počas:

  • vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy alebo
  • medzinárodnej cestnej nákladnej prepravy alebo
  • vnútroštátnej cestnej nákladnej prepravy na území iného členského štátu EÚ ako SR, tzv. "kabotáž"

Ako dopravca zodpovedáte za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave pri stanovení výšky náhrady škody je rozhodujúci limit podľa Dohovoru CMR (8,33 SDR za kilogram hrubej hmotnosti zásielky), pri vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave na území SR je dopravca pri strate alebo zničení zásielky povinný nahradiť cenu, ktorú mala zásielka v čase, keď mu bola odovzdaná.

Poistenie sa vzťahuje iba na zodpovednosť za škodu spôsobenú na zásielke, na ktorú bol vydaný písomný nákladný list CMR alebo náložný list. Poistenie kryje aj náklady právneho zastúpenia v súvislosti s nárokom uplatneným voči poistenému na náhradu škody na zásielke, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje.

Poistná ochrana vášho majetku počas jeho prepravy vašim vozidlom a vami alebo vašim zamestnancom z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a pod.

Riziká kryté poistením:

  • poškodenie nákladu
  • zničenie nákladu v dôsledku dopravnej nehody alebo živelnej udalosti
  • krádež alebo lúpež nákladu

Poistenie je vhodné ak vlastným vozidlom prepravujete výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby vo svojom vlastníctve, prípadne cudzie veci (ktoré ste prevzali napr. za účelom opravy). Havarijné poistenie motorových vozidiel sa totiž na škody na prepravovanom náklade buď nevzťahuje vôbec alebo ak, tak v obmedzenej miere. 

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu